SilverStream: 1.0 nejen vývojové prostředí pro webové aplikace

Rozvoj Internetu vzbudil v poslední době zájem velkých korporací. Ty začaly využívat webových služeb nejen pro preze...


Rozvoj Internetu vzbudil v poslední době zájem velkých korporací. Ty začaly
využívat webových služeb nejen pro prezentaci svých produktů, ale stále více
také pro interní komunikaci v rámci Intranetu, pro komunikaci mezi vzdálenými
pobočkami v rámci Extranetu, i pro přímý kontakt se zákazníky prostřednictvím
Internetu.
Velký tok dat a požadavky na jejich aktuálnost samozřejmě vyžadují práci s
dynamicky se měnícími webovými stránkami přímo napojenými na firemní databázové
systémy. Klasické HTML editory a použití CGI skriptů pak u větších projektů
přestávají stačit a návrháři těchto komplexních řešení vyžadují snáze
použitelné integrované vývojové nástroje. Mezi takové produkty se řadí i
SilverStream 1.0 firmy SilverStream Software.
Základy
SilverStream nese ve svém podtitulku charakteristiku aplikační platforma pro
Web. Volně přeloženo to znamená, že se jedná o integrované vývojové prostředí
pro návrh javového front-end rozhraní k databázím a obecně pro návrh "webových
aplikací" založených na technologii Java. SilverStream je vlastně celý balík
softwaru obsahující vše, co pro takový vývoj potřebujete. Kromě vlastního
vývojového prostředí SilverStream tak na instalač-ním CD-ROMu najdete i Fulcrum
SearchServer 3.7 pro fulltextové vyhledávání a databázový server SQL Anywhere
5.5 (SilverStream pro svůj běh vyžaduje alespoň 1 instalovaný databázový
server, používat lze také Oracle). Vlastní SilverStream se potom skládá ze 2
aplikací, aplikačního serveru sloužícího jako HTTP server a vizuálního
vývojového prostředí nazvaného Designer.
SilverStream je tedy prostředí pro vývoj javových aplikací, které mohou běžet
jak na serveru jako agenti, tak na klientské straně, typicky ve webovém
prohlížeči ale třeba také samostatně prostřednictvím možnosti SilverStream
Client.
Součástí vyvinuté komplexní aplikace mohou být formuláře představující základní
uživatelské rozhraní, HTML stránky pro přístup k formulářům na Webu, případně
agenti rozšiřující schopnosti aplikačního serveru. Tvorba aplikace zde typicky
začíná u návrhu struktury databázových tabulek (např. tabulky oddělení,
zaměstnanců apod.) a vazeb mezi nimi. Pokračuje se přes tvorbu formulářů
sloužících jako základní rozhraní k databázi, případně pohledů, což je
tabulkové zobrazení obsahu databáze, které se může vkládat do formulářů.
Navržené formuláře lze potom vkládat do webových stránek a oživovat pomocí
programů v Javě.
Každá z těchto činností má v Designeru vyhrazený samostatný nástroj. Dvojice
Table a Relationship Designer slouží např. pro práci s databázovými tabulkami.
Page, Form a View Designer zase umožňují návrh webových stránek, formulářů a
pohledů. Poslední z nástrojů, Agent Designer, slouží pro programování agentů,
tj. programů běžících na serveru a aktivovaných např. nějakou událostí
(příchozí e-mail, žádost o stránku apod.) nebo podle zvoleného časového
rozvrhu. Jak Agent Designer, tak Form Designer poskytují přístup k Programming
Editoru sloužícímu pro vlastní zápis programu v Ja-vě. Protože v SilverStreamu
jsou všechny prvky návrhu uloženy v databázích (vlastních nebo externích), je
potřeba mít pro práci v Designeru zároveň spuštěný i aplikační server.
Databáze, formuláře a pohledy
Jak již bylo řečeno, SilverStream je hlavně určen pro návrh javového (a tedy i
webového) rozhraní k databázím. Napojit se můžete na vlastní již používané
databáze nebo je možné vytvořit nové databáze přímo v SilverStream Designeru.
Pro základní návrh databázové tabulky zde slouží Table Designer, ve kterém lze
definovat jednotlivé sloupečky tabulky, resp. typy položek záznamů. Protože
SilverStream umožňuje přístup k SQL databázím přes javové aplikace, automaticky
se stará také o převod příslušných SQL datových typů na objektové typy Javy.
Podporovány jsou plně relační databáze a v Relationship Designeru tak lze
navrhovat vazby mezi jednotlivými tabulkami (pro vytvoření vztahu se používá
oblíbená metoda táhni a pusť).
Jakmile je připravena struktura databázových tabulek, je možné přikročit k
návrhu formulářů sloužících pro zpřístupnění vlastních záznamů v databázi.
Formuláře se vytvářejí pomocí vizuálního nástroje Form Designer, jehož součástí
je i Form Wizard. Ten se aktivuje vždy při tvorbě nového formuláře a umožňuje
snadno navrhnout základní formulář, který je pak možné dále upravovat. Možnosti
při tvorbě formulářů jsou poměrně rozsáhlé, používat lze různá tlačítka (včetně
obrázkových), zaškrtávací políčka, vytahovací nabídky, seznamy a do formuláře
lze dokonce vložit oblast sloužící jako HTML editor.
Práce s formulářem je WYSIWYG, kdykoliv lze také přepnout do "běhového" modu a
vidět formulář přímo s údaji z databáze. Navržený formulář se ukládá v podobě
javového kódu (SilverStream používá kompilátor ze Symantec Café), přístup k
němu je také formou HTML formulářů, ty ale postrádají řadu prvků (např.
kontrola obsahu políčka po editaci) a také ztrácejí pracně navržený vzhled.
Form Designer se stejně jako všechny ostatní nástroje vyvolává z hlavního okna
SilverStream Designeru. Trochu mi ale vadilo, že pro práci s dalším formulářem
je potřeba Form Designer nejprve zavřít a znova otevřít s příslušným formulářem
(to ostatně platí o všech nástrojích).
Formuláře jsou schopné v dané chvíli zobrazit pouze 1 záznam databáze, někdy je
ale vhodnější zobrazit více záznamů formou tabulky. Aby se nepletly pojmy,
používá se pro takový typ zobrazení termín pohled (view). Pohled vlastně
určuje, jaké sloupce databázové tabulky se zobrazí a jak se zobrazí (tj. pořadí
a šířka sloupců, formát zobrazení např. u data a čísel). Pohledy se navrhují ve
View Designeru.
Trochu programování
Vytvořením formulářů je připraven základní vzhled front-end rozhraní k
databázi, formuláře je ale ještě potřeba oživit např. určením, co mají dělat
použitá tlačítka. Form Wizard sice automaticky přiřazuje k tlačítkům základní
akce, pro sofistikovanější chování formuláře je ale vhodnější definovat akce
vlastní.
K programování funkce ovládacích prvků se používá Programming Editor, který lze
vyvolat přímo z Form Designeru. Programming Editor umožňuje zadávat kód Javy,
méně nároční uživatelé se ale mohou obejít i bez Javy. Tento editor totiž může
pracovat ve 2 modech, buď jako plnohodnotný editor javových programů, nebo jako
editor "jednoduchých akcí".
Vše je zde založeno na principu událostmi řízených programů. V horní části
editoru se nejprve vybere prvek (např. tlačítko), pro který se definuje akce a
příslušná událost (stisknutí tlačítka myši). V modu jednoduchých akcí lze potom
skládat program z připravených bloků obsahujících větvení, cykly a sadu
základních akcí (např. ulož záznam, přejdi na další záznam apod.). Vytvářet lze
i složitější akce, např. "zavři dialogové okno zobrazující tento formulář".
O převod symbolického zápisu do kódu Javy se postará SilverStream sám. Uživatel
si může převedený kód prohlédnout v modu Javy, kde lze také vygenerovaný kód
dále upravovat. SilverStream v tomto směru zvolil velice sympatický přístup.
Předně používá standardní jazyk, Javu, takže se vývojáři nemusí učit další
programovací jazyk. Použití jednoduchých akcí navíc umožňuje rychle připravit
základní kostru procedury, kterou lze potom doladit úpravami kódu Javy (zpětný
překlad z Javy do jednoduchých akcí možný není).
(Nejen) na Webu
Navržené formuláře spolu s přidanými akcemi tvoří jádro databázové aplikace. K
té lze přistupovat prostřednictvím programu SilverStream Client, spuštěného se
zadanou adresou aplikačního serveru (tedy i vzdáleně) a jménem příslušného
formuláře. Formulář se zobrazí v samostatném okně a jeho prostřednictvím lze
pracovat se záznamy databáze.
Asi běžnější způsob připojení k vytvořené aplikaci bude prostřednictvím
webového prohlížeče, SilverStream Designer proto nabízí modul Page Designer pro
návrh webových stránek. Page Designer je vlastně vizuální webový editor s
podobnými schopnostmi, jaké mají další produkty této kategorie. Webové stránka
se zde vytváří ve WYSIWYG modu podobně jako v textovém editoru. Není tedy nutné
ji kódovat přímo v HTML, i když je možné zadávat bloky HTML kódu (tak lze také
načíst celé stránky připravené v jiném HTML editoru). Do stránky lze vkládat
obrázky i tabulky (šířka sloupců se nastavuje tažením, dát obrázek lze i do
pozadí), je možné vytvářet také rámce. Na práci s češtinou ale raději zapomeňte.
Na Page Designeru je zvlášť užitečná schopnost vkládat do stránek připravené
formuláře a pohledy, které jsou reprezentovány javovým appletem (Page Designer
jinak přímo nenabízí formulářové prvky). Lze tak vytvořit sadu webových stránek
tvořících rozhraní k navržené aplikaci.
Použití
SilverStream je profesionální nástroj, se vším co k tomu patří. Začínající
uživatele, kteří zatím jen přičichli k tvorbě jednoduchých webových stránek, je
pro-to třeba varovat. Přestože SilverStream nabízí vizuální vývojové prostředí,
práce s ním vyžaduje jisté netriviální znalosti a pro plné využití jeho
schopností je potřeba zvládnout programování v Javě. Na druhou stranu,
jednoduché aplikace lze vytvářet i bez znalostí Javy. V každém případě se ale
neobejdete bez podrobného studia manuálů a to dokonce ani při instalaci.
Právě instalace, podle které si uživatelé udělají první názor na produkt, je na
dnešní zvyklosti dost komplikovaná. Kompletní instalace SilverStreamu tak
zahrnovala shánění příslušného Service Packu pro Windows a nového Java VM na
Internetu (novější instalační CD-ROM by je měl už obsahovat) a neobešla se bez
několika restartů počítače mezi instalacemi jednotlivých částí.
SilverStream je také poměrně hardwarově náročný, hlavně pokud jde o velikost
paměti. 32 MB RAM rozhodně pro rozumnou práci nestačí, doporučené minimum je 64
MB, ale raději si pořiďte ještě více.
Protože je zde vše, od vývojového prostředí přes aplikační server až po
vytvářené aplikace, založeno na jazyce Java, je nezbytný také dostatečně
výkonný procesor. O nutnosti používat nejnovější Javu 1.1 zde již řeč byla,
neobejdou se bez ní samozřejmě ani klienti, kteří přistupují k aplikacím
navrženým v SilverStreamu.
Celkově nabízí SilverStream příjemné (ale pomalé) uživatelské rozhraní,
unifikované ve všech modulech, takže se základnímu ovládání naučíte poměrně
rychle. Přestože je celé vytvořeno v Javě, ukázalo se po dobu testu poměrně
stabilní. To už ale tak úplně neplatilo o vytvořených aplikacích, se kterými
měly webové prohlížeče problémy.
8 1421 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.