Širokopásmový internet v českých podnicích

Podíl organizací, které používají zejména ADSL, činí 6 % Během posledních několika let se v odpovědích dotazov...


Podíl organizací, které používají
zejména ADSL, činí 6 %

Během posledních několika let se v odpovědích dotazovaných respondentů
opakovaně potvrzovala značná stabilita ve způsobu připojení k internetu, kdy se
po poměrně bouřlivém rozvoji na konci 90. let s dozvuky v letech 2000 a 2001
uvedený trh konsolidoval. Analyzované subjekty v rámci referenčního segmentu
organizací (tj. institucionálních předplatitelů časopisu Computerworld) v
současnosti našly takový druh připojení k internetu, který optimálně vyhovuje
jejich stávajícím požadavkům, a ruku v ruce s tím také navázaly spolupráci s
internetovými providery, kteří poskytují jak standardně kvalitní služby, tak
také vyhovující způsob zpoplatnění a dlouhodobě udržitelné obchodní podmínky.
Ze srovnání rozvojových záměrů spojených s informačním a komunikačním systémem
zkoumané skupiny organizací lze dokonce s trochou nadsázky shrnout, že oblast
poskytování připojení k internetu pro korporátní klientelu se v posledních
letech stala snad nejjistějším podnikáním v rámci ICT. Dynamiku do této situace
slibovalo přinést nejprve mohutně propagované ISDN a zejména pak dlouho
očekávaná technologie širokopásmového připojení (ADSL).
Po dvou letech sledování vývoje penetrace ADSL v kontextu ostatních druhů
připojení k internetu z dat vyplývá, že podíl organizací, které ADSL používají
jako své hlavní připojení, činí 6 %. Takovýto podíl je v oblasti připojení
organizací k internetu za současné situace, která je prosta jakýchkoliv
významných výkyvů a naopak se vyznačuje značnou rezistencí vůči změně na straně
koncových zákazníků, docela významný. Navíc, v meziročním srovnání vykazuje
ADSL nejrychlejší tempo růstu mezi všemi sledovanými způsoby připojení (a to i
přesto, že dosažený nárůst se přece jen pohybuje na hranici statistické chyby).
Z výsledků výzkumu je dále patrné, že širokopásmové připojení k internetu
získává svůj podíl na trhu zejména na úkor připojení pevnou linkou (pronajatým
okruhem), který po několikaletém růstu poprvé zaznamenal pokles.
Podrobná analýza organizací, které využívají ADSL jako své hlavní připojení k
internetu, naznačuje klíčové parametry tohoto zákaznického segmentu: jde
zejména o malé, lokální a nezávislé subjekty tedy především o subjekty s méně
než 100 zaměstnanci, které nedisponují žádným zahraničním majetkovým zázemím.
S tímto zjištěním koresponduje další údaj, z něhož vyplývá, že organizace
připojené k internetu prostřednictvím ADSL, se rekrutují ze skupiny subjektů,
které vynakládají na rozvoj svého informačního a komunikačního systému méně než
1 milion korun ročně. Uvedený popis organizací však nemusí přesně odrážet
skutečný profil uživatelů ADSL vzhledem k tomu, že některé organizace využívají
ADSL jako záložní (náhradní) typ připojení.
O technologické vybavenosti těchto organizací platí, že hlavními směry investic
je udržování a rozvoj základní systémové architektury (tedy PC, servery, LAN).
V tomto kontextu asi nepřekvapí, že organizace připojené pomocí ADSL (podobně
jako ty, které využívají ISDN) z velké části nedisponují vlastními webovými
servery, nicméně ve vlastním způsobu a intenzitě využívání internetu při
komunikaci s obchodními partnery a v přístupu k například portálovým řešením
nejsou patrné žádné významné odlišnosti. Mezi organizacemi, jejichž hlavním
připojením k internetu je ADSL, lze totiž identifikovat dvě odlišné skupiny
subjektů:
1.Organizace, které využívají ADSL jako cenově efektivní variantu pro řešení
svého připojení. Pro tyto organizace platí, že on-line komunikace je spíše
podpůrným (okrajovým) procesem, že více než technické parametry (tedy zejména
přenosová kapacita, koeficient agregace apod.) je pro tyto organizace důležitá
cena a také jednoduchý algoritmus jejího výpočtu (nákladová prediktabilita).
Tyto organizace se poprvé připojily k internetu relativně pozdě (až v letech
2000-2001) a k ADSL přešly nejčastěji z vytáčeného připojení.
2.Organizace, které využívají ADSL jako hlavní připojení pro svou provozní
část. Tyto subjekty bychom mohly označit jako "technologicky pokročilé"; jde o
společnosti, které svým předmětem činnosti a povahou vlastních zákazníků/
obchodních partnerů vyžadují kapacitní a spolehlivé připojení, nicméně s
ohledem na svou velikost či sezonní výkyvy neinvestují do pronájmu pevné linky
a namísto toho pro svou prezentační část využívají hostingových služeb
příslušných poskytovatelů. Typicky jde o organizace, které mají více než
pětiletou zkušenost s připojením k internetu a k ADSL přešly nejčastěji z
mikrovlnného spoje nebo z pevné linky nízké přenosové kapacity.


O výzkumu
Pro přípravu tohoto článku byly použity údaje z unikátního výzkumného projektu,
který exkluzivně pro IDG Czech realizuje společnost Markent. V rámci tohoto
výzkumu, jehož aktuální fáze byla realizována na počátku roku 2005, byl
podroben detailnímu zkoumání korporátní koncový trh konkrétně organizace, které
jsou předplatiteli týdeníku Computerworld. Celkem byly (podobně jako v minulých
letech) zpracovány odpovědi zástupců 303 organizací, vybraných takovým
způsobem, aby přesně kopírovali strukturu předplatitelů týdeníku.
Vzhledem k tomu, že výzkum probíhá již od roku 2000, je na základě získaných
dat možné nejen popisovat aktuální stav, ale lze sledovat i dlouhodobé vývojové
trendy v širokém spektru jednotlivých segmentů IT trhu.
Relevanci prezentovaných zjištění dokládá dlouhodobě ověřovaná informace o tom,
že institucionální předplatitelé časopisu Computerworld učiní přibližně
polovinu z celkového objemu investic do informačních technologií v ČR.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.