Síť znamená šanci - e-business roste

Po průmyslové revoluci jsme zřejmě na počátku dalšího technologického převratu, který pravděpodobně dostane náze...


Po průmyslové revoluci jsme zřejmě na počátku dalšího technologického převratu,
který pravděpodobně dostane název revoluce digitální nebo internetová. Zrod a
rozvoj Internetu důsledek propojení informačních a komunikačních technologií se
stal důležitým ohniskem změn, které radikálně ovlivňují celý náš život, a tudíž
i ekonomickou sféru, tedy oblast byznysu a podnikání. Zdrojem tohoto působení
je schopnost moderních technologií převést informační toky, bez nichž naše
moderní společnost nemůže existovat, z hmotné podoby do nehmotné, překonávající
dřívější časovou a prostorovou omezenost.
Například toky dopisů, faxů, papírových dokladů a zpráv dnes nahradí
elektronická data proudící Internetem podle potřeby z jednoho konce světa na
druhý, a to prakticky rychlostí světla, a navíc s neuvěřitelně nízkými náklady.
Internetové komunikační možnosti však lze účinně používat i ve vnitřním styku
mezi pracovníky firmy. Jsou-li spojeny s přechodem papírové administrativy v
elektronickou, případně se zavedením vlastního malého Internetu/intranetu do
firmy, může se dosahovat značných úspor.
Kromě toho Internet jako celek vytváří podmínky, aby fungoval jako elektronický
trh s analogií všech funkcí normálního trhu. Může fungovat globálně nebo i
lokálně jako marketingové, reklamní, prodejní, platební a v některých případech
i distribuční médium. Obchodní transakce je možné částečně nebo i úplně
automatizovat, tím je zrychlit a zlevnit.
Nejčastějším byznysovým využitím Internetu je vytvoření základní webové
prezentace firmy, plnící funkci rozšířené vizitky. Dalším stupněm, již méně
častým, je prezentace obsahující katalogy nabízeného zboží nebo služeb, tedy
automatizace počátku obchodních transakcí. Prozatím nejméně častá je úplná
automatizace obchodních transakcí prostřednictvím webové prezentace, umožňující
on-line nákup. V takovém případě se zrychluje a zkracuje cesta k zákazníkovi,
vyřazují se obvyklé distribuční mezistupně. To může vést vzhledem ke klasické
organizaci obchodu ke snížení prodejní ceny elektronicky prodávaného zboží či
služeb. Nové pojmy, nový obsah
Internet se stal původcem vzniku nových pojmů, se kterými se dnes často
setkáváme. Jde zejména o pojmy e-business a e-commerce. Prvý, který bychom
mohli charakterizovat jako elektronické podnikání, odráží využívání Internetu a
dalších informačních a komunikačních technologií v podnikové a podnikatelské
sféře. Podobnou situaci ve sféře obchodu vystihuje druhý pojem e-commerce,
který můžeme chápat jako elektronické obchodování. Je zvykem rozdělovat
elektronické obchodování dle jeho účastníků na dvě velké skupiny. Na skupinu
business-to-business (B2B) a na skupinu business-to--consumer (B2C). Pro prvou
skupinu jsou charakteristické obchodní vztahy mezi podniky, především mezi
firmami a jejich subdodavateli. Druhá skupina zahrnuje prodej koncovým
spotřebitelům. Analýzy renomovaných firem ukazují, že v současné době rozsah
obchodování B2B přesahuje alespoň o řád (mluví se o desetinásobku) obchodování
B2C. Převaha prvé skupiny elektronického obchodu nad druhou je očekávána i v
následujících letech. Vývoj ovšem přináší i zrod dalších, zcela nových skupin
elektronického obchodování. Vyjdeme-li ze všeobecné zkušenosti, že státní
orgány bývají svými rozpočty, potřebami a zaměstnanci jedněmi z největších
"podniků" ve svých zemích, nelze se divit, že se objevuje skupina
business-to-government (B2G), někdy označovaná také business--to-administration
(B2A). Často se mluví i o skupinách consumer-to-business (C2B) a
consumer-to-consumer (C2C). Obchodní vztahy těchto účastníků vznikají například
na elektronických aukcích, kde spotřebitel (individuální osoba) draží předmět,
který vylicituje firma nebo zase jiný spotřebitel (individuální osoba). Naděje
i pro nás?
Vliv Internetu na ekonomiku je nejprůkaznější v USA. Je vysoce pravděpodobné,
že dosavadní americký vývoj v tomto směru bude dříve nebo později probíhat při
naplnění určitých podmínek analogickým způsobem i v ostatních zemích. Pozitivní
vliv informačních a komunikačních technologií, zejména Internetu, na ekonomiku
USA je nesporný. To potvrzují nejrůznější rozbory. Například studie texaské
univerzity Ukazatele internetové ekonomiky (Internet Economy Indicators), jejíž
výsledky nalezneme na adrese www.internetindicators.com, nebo lednová zpráva
Leadership for the New Millennium: Delivering on Digital Progress and
Prosperity (www.ecommerce.gov/ecomnews/ecommerce2000annual.pdf) vládní pracovní
skupiny pro elektronický obchod. To dává ostatním zemím naději, že promyšleným
využíváním amerických zkušeností ve vlastních podmínkách mohou dosáhnout,
případně i znásobit příznivé dopady na vlastní hospodářství. Ukazuje se, že
nejdynamičtější částí internetové ekonomiky je elektronický obchod. I když
vykazuje dravý růst, stále se ještě na celosvětovém obchodu podílí málo
významnou častí. Známá analytická a poradenská firma Forrester Research udává,
že teprve v roce 2004 dosáhne devítiprocentního podílu na celosvětovém obchodu.
Tato prognóza dále bohužel potvrzuje, že rozvoj elektronického obchodu bude
soustředěn jen na 12 zemí, které budou reprezentovat asi 85 % celosvětového
internetového obchodu. USA budou stále lídrem v této oblasti a objem jejich
on-line obchodu v roce 2004 je odhadován na výši 3 300 miliard dolarů. Pro
západní Evropu platí odhad 1 500 miliard dolarů, zhruba stejné výše dosáhne
Asie s Tichomořím a Austrálií. Zbytek světa bude přispívat na on-line obchod
řádově desítkami miliard dolarů.
1 0405 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.