Školení ohledně IT v Česku

Externě poskytovaná odborná školení IT pracovníků využívá v České republice celkem asi 89 % organizací, přičem


Externě poskytovaná odborná školení IT pracovníků využívá v České republice
celkem asi 89 % organizací, přičemž tento podíl se postupně zvyšuje.

Otázky související s realizací školení v oblasti IT byly v rámci realizovaného
výzkumného šetření sledovány ve dvou oddělených rovinách. Jednak jako služba,
kterou dotazovaným organizacím poskytují externí subjekty, a jednak jako
interní proces, kdy jednotliví pracovníci IT oddělení provádějí v rámci svých
organizací školení ostatních zaměstnanců.
Předmětem výzkumného zájmu jsou v případě školení realizovaných externími
dodavateli zejména školicí služby poskytované IT specialistům, tedy vyčleněným
pracovníkům IT oddělení, jejichž hlavní pracovní náplní je správa a
administrace informačního systému nebo jeho části. Záměrně byla ponechána
stranou školení určená koncovým uživatelům charakter a cíle těchto školení jsou
totiž diametrálně odlišné od těch odborně zaměřených, o mechanismech výběru
takovýchto školení a rozhodování o tom, kteří zaměstnanci se jich zúčastní a
kteří nikoliv, ani nemluvě. V případě odborných školení poskytovaných externími
subjekty tak jde téměř výlučně o kurzy poskytované buď specializovanými
(autorizovanými, certifikovanými) školicími středisky, nebo přímo samotnými
dodavateli jednotlivých technologií, kteří takový typ školení poskytují v rámci
komplexnějších projektů typicky v případě projektů implementačních či
migračních.

Kdo využívá školení
Externě poskytovaná odborná školení využívá celkem 89 % ze zkoumaných
institucionálních předplatitelů časopisu Computerworld. Současně je z
dosažených výsledků výzkumu patrné, že z dlouhodobého hlediska byl tento typ
školení vždy využíván poměrně vysokým počtem organizací. V letech 2001-2002 to
bylo přibližně sedm subjektů z deseti, v pozdějších letech ještě více (77-89
procent). Dále je z naznačeného vývoje zřejmý trend posledních tří let
charakteristický postupným rozšiřováním podílu organizací, které při vzdělávání
IT profesionálů využívají služeb externích poskytovatelů.
Z podrobnější analýzy je dále patrné, že míra využívání školení nijak významně
nesouvisí s velikostí dotazovaných organizací vyjádřenou počtem zaměstnanců či
s majetkovou strukturou. Některé rozdíly jsou však patrné při porovnání
jednotlivých vertikál, kdy instituce finančního sektoru využívají těchto služeb
v menší míře než ostatní organizace. Naopak orgány veřejné správy a ostatní
organizace (zejména pak subjekty zabývající se poskytováním služeb a obchodní
činností) využívají školení ve větším měřítku.

Kvalita školení
O vysokém standardu jednotlivých školení svědčí skutečnost, že naprostá většina
dotazovaných (96 %) je s průběhem a efektem těchto školení spokojena, přičemž
téměř třetina (29 %) kompetentních zástupců zkoumaných organizací je v této
souvislosti dokonce velmi spokojena.
Nespokojenost vyjádřili jen čtyři dotazovaní ze sta, přičemž nejméně
spokojenými jsou zástupci rozvodných organizací a telekomunikačních
společností. Mezi klíčové faktory určující spokojenost s poskytovateli školení
však patří zejména odborná úroveň lektorů a praktická využitelnost získaných
poznatků tedy přínos školení pro vlastní pracovní činnost.

Interní školení
Druhým aspektem školení v oblasti IT jsou interní kurzy či semináře. Jejich
lektorem bývá pracovník IT oddělení, které předává informace ostatním
zaměstnancům dané organizace koncovým uživatelům. Ze získaných odpovědí plyne,
že na takovémto typu školení participují v roli lektorů nejčastěji správci sítí
(to je případ zhruba tří subjektů ze čtyř). V 58 % organizací pak školení
provádí vedoucí IT a v nadpoloviční většině subjektů je to IT manažer.
Specifickou skupinu představují pracovníci, kteří zastávají v rámci IT oddělení
jednotlivých organizací ostatní funkce (obvykle jde o specialisty pro konkrétní
oblast informačního systému).
Z podrobného vyhodnocení je patrné, že interní školení představují přibližně
pět procent pracovní doby dotazovaných zástupců jednotlivých organizací.
Současně lze ze získaných údajů vypozorovat, že největší část své pracovní doby
věnují interním školením zaměstnanců již uvedení správci sítí a pracovníci
zastávající ostatní funkce. Naproti tomu vedoucí IT/IS a CIO se školení
zaměstnanců účastní nejméně ze všech sledovaných IT pracovníků.O výzkumu
Pro přípravu tohoto článku byly použity údaje z unikátního výzkumného projektu,
který exkluzivně pro IDG Czech realizuje společnost Markent. V rámci tohoto
výzkumu, jehož aktuální fáze byla realizována na počátku roku 2005, byl
podroben detailnímu zkoumání korporátní koncový trh konkrétně organizace, které
jsou předplatiteli týdeníku Computerworld. Celkem byly (podobně jako v minulých
letech) zpracovány odpovědi zástupců 303 organizací, vybraných takovým
způsobem, aby přesně kopírovaly strukturu předplatitelů týdeníku.
Vzhledem k tomu, že výzkum probíhá již od roku 2000, je na základě získaných
dat možné nejen popisovat aktuální stav, ale lze sledovat i dlouhodobé vývojové
trendy v širokém spektru jednotlivých segmentů IT trhu.
Relevanci prezentovaných zjištění dokládá dlouhodobě ověřovaná informace o tom,
že institucionální předplatitelé časopisu Computerworld učiní přibližně
polovinu z celkového objemu investic do informačních technologií v ČR.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.