Sledování dostupnosti služeb v síti

Jednou asi přijde v každé velké síti ten okamžik manažeři odpovědní za její chod jsou postaveni před jasně specif...


Jednou asi přijde v každé velké síti ten okamžik manažeři odpovědní za její
chod jsou postaveni před jasně specifikovaný úkol, zajistit zaměstnancům a
zákazníkům firmy dostupnost určitých služeb v předem stanovené kvalitě. Jedná
se především o takové služby, jakými jsou elektronická pošta, finanční
aplikace, objednávkové systémy apod. A tak se začne hledat ta správná
softwarová podpora. V letošním 6. čísle CW jsme psali o produktu Network
Health, který disponuje mj. modulem SLM (Service Level Management), dnes se
zaměříme
na softwarový balík, pro nějž
je SLM hlavním cílem Netcool/OMNIbus od Micromuse.
Aby bylo hned zpočátku jasné, o jakých sítích mluvíme jeden z příkladů nasazení
OMNIbusu se týká společnosti MindSpring Enterprises, jejíž síť v době
implementace tohoto produktu disponovala stovkami přístupových zařízení
zákazníků vč. 50 routerů Cisca od řady 2500 po 7500, 170 Total Control Hubů
U.S. Roboticsu, více než 8 000 modemů nebo více než 50 ethernetovými
koncentrátory a přepínači, uvnitř organizace se nacházelo 60 unixových serverů
vč. těch provozujících Sun Solaris, Digital Unix, Linux a aplikace typu e-mail,
DNS, HTTP, Kerberos a další.
Základem řešení problému poskytování garantované úrovně služeb bylo vybudování
síťového operačního centra (NOC Network Operations Center) schopného detekovat
a řešit problémy dříve, než je objeví zákazníci. To si mj. vyžádalo zobrazovat
informace o síťových událostech vždy s ohledem na vliv, který mají na kvalitu
poskytovaných služeb a navíc zpracovaných podle přání jednotlivých operátorů.
Protože se ale nejen v tomto případě nezačíná stavět na zelené louce, je třeba
zpravidla zachovat i stávající infrastrukturu. A to včetně existujících
manažerů založených na SNMP, jejichž funkčnost by se však nasazením nového
systému měla výrazně zvýšit.
Micromuse
Nástroj pro správu sítě zaměřený na zajištění určité úrovně služeb Netcool
začala firma Micromuse vyvíjet již v roce 1994. Jedná se o řadu aplikací
určenou především pro ISP (Internet Service Provider) a velké podniky, pro
které je úroveň sítí poskytovaných služeb životně důležitá.
Podle Micromuse je SLM schopnost zobrazit smysluplné, uživatelsky upravitelné
zprávy o aktuálním stavu kritických aplikací a služeb v reálném čase. Tyto
informace jsou doručovány přímo autorizovaným uživatelům nebo operátorům
odpovídajícím za úroveň služeb v každé kategorii služeb. Pohledy musí být
specifické podle operátora nebo uživatele a jím upravitelné. SLM nástroje by
také měly být schopny poskytnout informaci, který operátor je zodpovědný za
pokles úrovně určitých služeb.
Podle zástupců zmíněné společnosti pak za SLM rozhodně nelze považovat pouhé
zobrazení jednotlivých obecných charakteristik celé sítě, jakými jsou
propustnost nebo doba odezev, příp. výkonnosti a času provozu jednotlivých
síťových prvků, na centrálním monitorovacím pracovišti. Vyhovující není ani
samostatný monitoring rozdělený podle okru-hu uživatelů a služeb, např. zvlášť
pro správce PC, správce databází, správce Unixu, techniky routerů atd., protože
v tomto případě není vnímána síť jako celek.
Netcool
Podle Micromuse existuje 7 základních požadavků na SLM systém a ty samozřejmě
její systém splňuje. Je pochopitelně možné s tímto pohledem na věc polemizovat,
ale rozhodně z něho lze vyjít. Zástupci Micromuse zdůrazňují tyto okruhy funkcí:
1.Schopnost sbírat a shromažďovat všechna hláše-ní o událostech, které mohou
ovlivnit kvalitu služeb, ne jen jejich část. Je tedy nutno obsloužit nejen SNMP
události, ale disponovat také řadou dalších softwarových sond, schopných
podporovat důležité součásti firemní infrastruktury, v případě Netcoolu např.
HP OpenView NNM a IT/O, Cabletron Spectrum, IBM NetView, Sun Solstice, Novell
ManageWise, Cisco StrataView nebo Windows NT. Data jsou sbírána také ze
systémových souborů, v blízké budoucnosti se chystá i sběr od prvků
podporujících Tivoli TMN. Firma nabízí i vývojový nástroj pro vývoj nových typů
sond.
2.Skutečně otevřený a flexibilní datový sklad, schopný přijmout a zpracovat
všechna hlášení, navíc schopný poskytnout operátorovi pohled na jakoukoli
informaci, kterou potřebuje. V Netcoolu tento úkol řeší distribuovaný datový
sklad založený na SQL (Structured Query Language). Nabízí nejen filtrování
událostí, ale také jejich porovnávání a hledání souvislostí, přičemž řadu
vzájemně nekompatibilních informací převádí do jednoho standardního formátu,
aby bylo možno je zobrazit všechny v jednom okamžiku a za stejných podmínek.
3. Podpora uživatelsky specifických pohledů na informace, typicky podle úrovně
a zařazení operátora. Kromě již zmíněných analýz úrovně jednotlivých služeb se
jedná též o zobrazení stavu jednotlivých síťových uzlů, provozu na nich nebo
seznamů varování. V popisovaném produktu je tím pověřen modul Desktop, který je
klientem ObjectServeru, k získání požadovaných informací však samozřejmě
vyžaduje autentizaci.
4.Možnost snadného nastavení takových filtrů na zobrazené události, aby bylo
zobrazení efektivní. Zde (a k bodu 3) jsou v Netcoolu k dispozici nástroje
Filter Builder a View Builder, které využívají grafické rozhraní, takže
samozřejmě není třeba nic programovat.
5.Použití webové technologie pro zpřístupnění zmíněných pohledů z jakéhokoli
bodu sítě vč. zmíněných specifických pohledů jednotlivých operátorů. Netcool
verze 3.2 podporuje Javu, takže lze zobrazovat uživatelem definované pohledy
např. v Netscape Navigatoru nebo MS Exploreru.
6.Škálovatelnost a flexibilita architektury vč. podpory práce ve stylu
klient-server a komunikace mezi správci. V nástroji firmy Micromuse mohou být
ObjectServery kombinovány hierarchicky nebo komunikovat peer-to-peer.
Jednotlivé ObjectServery jsou schopny komunikace prostřednictvím Gatewayů a to
jak mezi sebou, tak s externími zdroji informací. To jim umožňuje např.
pracovat prostřednictvím API se všemi hlavními typy databází (Sybase,
Oracle...).
7.Podpora dynamické specifikace síťových prvků bez nutnosti tvorby pevně
stanoveného modelu, protože síť se stále mění. To je u Netcoolu zajištěno jeho
architekturou, která zajišťuje jeho řízení událostmi a ne modelem.
Závěr
Jak už vyplynulo z výše uvedeného, OMNIbus se skládá ze čtyř typů komponent a
to ObjectServerů pro uchování a zpracování dat, Desktopů pro jejich prezentaci,
Kolektorů (sond) pro sběr informací "v terénu" a Gatewayů pro komunikaci se
světem.
Netcool shromažďuje hlášení o událostech z různých platforem v celém systému a
asociuje je s příslušnými službami tak, aby operátoři mohli snadno sledovat
jejich dostupnost. Službou je v tomto pojetí např. aplikace end-to-end, VPN
(Virtual Private Network) nebo připojení do Internetu.
Vzhledem ke komplexnosti současných sítí je nepochybně nasazení tohoto, nebo
některého z konkurenčních produktů, nutným předpokladem pro zajištění splnění
dohodnutých smluv o poskytování služeb.
8 0520 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.