Směrování datagramů

V minulém dílu seriálu jsme se věnovali čtyřvrstvé architektuře TCP/IP. Jejím příjemným důsledkem je abstrakce, k...


V minulém dílu seriálu jsme se věnovali čtyřvrstvé architektuře TCP/IP. Jejím
příjemným důsledkem je abstrakce, která pro koncového uživatele vytváří iluzi
přímé komunikace se vzdáleným partnerem či serverem. Uživatel prostě zadá do
svého prohlížeče odkaz na stránku, kterou si chce přečíst, a příslušný webový
server mu ji bez řečí pošle. Práce spodních vrstev, tedy třeba to, že stránka
přišla v několika paketech, jimiž se po cestě zabývalo dvacet směrovačů, nemusí
uživatele vůbec zajímat. My se teď ale podíváme právě na to, co probíhá za
scénou.
Přímé a nepřímé směrování
Základní úloha, s níž si musí poradit všechny systémy, které se na komunikaci
podílejí, se nazývá směrování (routing). Kostra směrovacího algoritmu, jaká se
aplikuje na každý odesílaný datagram, je následující:
Pokud je cílový hostitel, který je konečným příjemcem datagramu, připojen na
lokálním síťovém segmentu, použije se přímé směrování datagram se předá vrstvě
síťového rozhraní, která zajistí jeho doručení.
Jinak se použije nepřímé směrování: vybere se vhodný směrovač připojený k
lokálnímu segmentu a datagram se mu pošle prostřednictvím vrstvy síťového
rozhraní. Spolu s datagramem se tomuto směrovači předá i problém, jak s ním
dále naložit. Výstupem směrovacího algoritmu je tedy takzvaný následník (next
hop), který bude další zastávkou na cestě datagramu internetem. Zapamatujme si,
že následník musí být vždy ve stejném síťovém segmentu jako systém, který
realizuje směrovací algoritmus, aby mu bylo možné datagram fyzicky předat
(například prostřednictvím Ethernetu).
Maska podsítě
Pozornému čtenáři jistě neuniklo, že v předchozím popisu jsme odbyli některé
podstatné detaily. Především: jak směrující systém pozná, že je na stejném
segmentu s cílovým hostitelem? K tomuto účelu se používá maska podsítě, která
musí být spolu s IP adresou konfigurována na každém síťovém rozhraní. Maska
udává počet bitů z levého konce IP adresy, které jsou stejné pro všechna
rozhraní, připojená k danému síťovému segmentu. Pokud se tedy tato část vlastní
adresy shoduje se stejnou částí adresy cílového hostitele, je možné použít
přímé směrování. Maska podsítě se tradičně (a celkem zbytečně) zapisuje poněkud
komplikovaným a uživatelsky málo přívětivým způsobem jako speciální IP adresa,
jejíž levou část odpovídající délce masky tvoří samé jedničky a zbytek samé
nuly. Například maska se šestnácti bity se zapisuje jako 255.255.0.0. V IPv6
byla tato praxe zcela opuštěna a pracuje se výhradně s celočíselnou délkou
masky. Vrstva síťového rozhraní
Problém číslo dvě: máme-li prostřednictvím vrstvy síťového rozhraní předat
datagram následníkovi ať je jím směrovač nebo cílový hostitel musíme jej umět
na společném segmentu lokalizovat a data mu fyzicky doručit. Je-li následník
připojen dvoubodovým spojem, nalezneme jej prostě na opačném konci kabelu. Jiné
je to ale v případě linkových technologií s vícenásobným přístupem. Kupříkladu
Ethernet používá šestibajtovou adresu rozhraní (takzvanou MAC adresu), která
nijak nesouvisí s IP adresou. Pro převod IP adres na MAC adresy proto každý
systém používá tabulku sousedů (neighbour cache). Tu je možné sestavit ručně,
daleko častěji se ale vyplňuje dynamicky s využitím protokolů, které jsou pro
tento účel k dispozici. Směrovací tabulka
Zbývá nám otázka třetí: dojde-li na nepřímé směrování, jak určíme, který
směrovač na lokálním segmentu je tím správným následníkem? Pokud segment
obsahuje jediný směrovač, což je naštěstí případ většiny koncových sítí, není
co řešit. Je-li jich tam však více, musíme internetovou vrstvu instruovat,
jakým způsobem má naložit s libovolným paketem. V naprosté většině případů je
jediným kritériem pro směrování cílová IP adresa. Jiná doplňující kritéria,
jako třeba zdrojová adresa nebo typ služby, se používají jen velmi okrajově.
Směrování na základě cílové adresy se implementuje pomocí směrovací tabulky
(routing table). V každém řádku této tabulky je zapsán jeden směrovací prefix
spolu s instrukcí, co udělat s datagramem, jehož cílová adresa tomuto prefixu
odpovídá, tedy se shoduje se směrovacím prefixem ve všech bitech zleva až do
délky prefixu.
U prefixů lokálně připojených sítí je zapsáno síťové rozhraní, přes nějž se má
datagram přímo doručit cílovému hostiteli.
U prefixů nelokálních sítí pak najdeme IP adresu následníka, jemuž se má
datagram předat.
Pokud cílová IP adresa odpovídá několika směrovacím prefixům v tabulce, použije
se ten řádek směrovací tabulky, který má nejdelší prefix a je tudíž
nejspecifičtější. Ve směrovací tabulce často najdeme tzv. implicitní směrovací
cestu (default route), jejíž prefix je 0.0.0.0/0 pro IPv4, resp. ::/0 pro IPv6.
Takovému prefixu ovšem odpovídá libovolná IP adresa, takže implicitní cesta je
záchytným bodem pro případ, že se žádný specifičtější řádek ve směrovací
tabulce nenajde. Většina hostitelů v internetu vystačí s dvouřádkovou směrovací
tabulkou. První řádek popisuje přímé směrování do lokální sítě, druhý pak
implicitní cestu, která se použije pro všechny nelokální cíle. Nejzajímavějším
a zároveň také nejsložitějším problémem je, zejména u směrovačů, způsob plnění
směrovací tabulky. Tuto otázku si však necháme na příště.
(pat) 6 1310
Referenční model ISO OSIStandardní směrování datagramu v internetu, kdy spolu
zdrojový hostitel A a cílový hostitel B s veřejnými IP adresami komunikují přes
několik směrovačů. Předpokládejme, že hostitel A potřebuje odeslat datagram
hostiteli B. Ten s ním není na stejném ethernetovém segmentu, takže přichází ke
slovu nepřímé směrování, kde je následníkem směrovač R1. Hostitel A opatří
datagram ethernetovou hlavičkou, v níž bude jeho vlastní MAC adresa jako
zdrojová a MAC adresa směrovače R1 (přesněji MAC adresa jeho rozhraní, které je
připojeno do segmentu, v němž je i hostitel A). Směrovač R1 paket přijme,
odstraní ethernetovou hlavičku a spustí vlastní na hostiteli A nezávislý
směrovací algoritmus. Cílový hostitel B stále s R1 nesdílí společný segment,
takže se znovu směruje nepřímo. Paket se předá směrovači R2 a stejným způsobem
dále až k směrovači Rn. Ten je s cílovým hostitelem připojen ke stejnému
ethernetovému segmentu, a proto zde již přijde ke slovu přímé směrování. Paket
se zabalí do ethernetového rámce, v němž bude příslušná MAC adresa směrovače Rn
zapsána jako zdrojová a MAC adresa hostitele B jako cílová. Tím je paket
doručen.
Každý "hop" kompletně přepisuje hlavičku vrstvy síťového rozhraní, zbytek se
však mění jen minimálně. Speciální, zdrojová a cílová IP adresa v hlavičce
datagramu zůstávají stále stejné (to by ovšem neplatilo, pokud by směrovač R1
zároveň působil jako brána NAT). Jediný údaj v hlavičce IP, který každý
následník modifikuje, je TTL (Time To Live), v IPv6 označovaný jako počet hopů
(hop count). Zdrojová stanice v našem případě A jej inicializuje určitou
nenulovou hodnotou, například 64. Každý následník na trase je pak povinen tuto
hodnotu o jedničku snížit. Pokud by klesla až na nulu, je následník povinen
paket zahodit. Tento mechanismus je jednou z obran proti směrovacím smyčkám, v
nichž by pakety mohly jinak obíhat donekonečna. Hlavičku transportní vrstvy,
jakož i aplikační data, směrovače vůbec nečtou ani nemění.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.