Směrování v malém

Moderní směrovače i směrovací programy pro PC (Quagga, BIRD, XORP a další) proto umožňují provozovat více směrova...


Moderní směrovače i směrovací programy pro PC (Quagga, BIRD, XORP a další)
proto umožňují provozovat více směrovacích protokolů zároveň. Každý protokol
si v takovém případě udržuje vlastní směrovací tabulku a na správci počítače
pak je, aby vhodným způsobem zkonfiguroval filtry jak pro přenos informací
mezi protokoly, tak i pro import do hlavní směrovací tabulky, podle níž se
směrují datagramy. Jak vím z vlastní zkušenosti, tato část konfigurace
směrovačů bývá velmi ošemetná a nezkušený správce může právě zde napáchat
nejvíce škody. Proto je nutno s těmito takzvanými redistribucemi zacházet
opatrně a vše dopředu pořádně vyzkoušet.
RIP
Routing Information Protocol (RIP) je mezi směrovacími protokoly skutečným
veteránem. Mnozí by proto jeho zkratku raději interpretovali podle vzoru
anglosaských náhrobků: Rest In Peace. RIP má ale i dnes své místo především v
sítích s malým počtem směrovačů, kde vynikne jeho hlavní přednost jednoduchá,
či spíše nulová konfigurace. Pro IPv6 až donedávna zůstával v podstatě
jediným použitelným vnitřním protokolem.
Přímé předchůdce RIPu najdeme ještě v době předinternetové. Jeho algoritmus se
prakticky shoduje s tím, který byl používán v Arpanetu roku 1969, a podobné
algoritmy byly v 70. letech navrženy i pro jiné sítě, které nepoužívaly IP.
Nejdůležitější okamžik v historii RIPu nastal v srpnu 1983 v souvislosti s
vydáním operačního systému 4.2BSD Unix. Ten totiž obsahoval směrovacího démona
routed, který pak byl po dlouhá léta neformálním standardem pro směrování
uvnitř autonomních systémů vznikajícího internetu.
RIP verze 2 (viz RFC 1723) přinesl mimo jiné nezbytnou podporu pro beztřídní
směrování (CIDR). Na druhé verzi RIPu je založena jeho varianta pro IPv6,
označovaná také jako RIPng (next generation) a definovaná v RFC 2080.
RIP používá známý Bellmanův-Fordův algoritmus, který umožňuje nalézt
nejkratší cestu mezi dvěma zadanými uzly v libovolném grafu. V našem případě
jsou uzly směrovače a hrany spoje mezi nimi. Vzdálenost mezi uzly (metrika)
může být dána buď jednoduše počtem "hopů" anebo jako součet délek, které jsou
hranám administrativně přiděleny.
Směrovač, který používá RIP, si udržuje vlastní tabulku, v níž pro každý známý
síťový prefix zaznamenává délku nejkratší cesty k této síti a také next hop,
tedy následníka, přes něhož tato nejkratší cesta vede. Zjistí-li časem z
informací od sousedů, že existuje jiná, kratší cesta, zapíše její délku a
následníka do tabulky místo starých údajů. Další podrobnosti o fungování RIPu
jsou uvedeny v rámečku.
Hlavní nedostatek RIPu vyplývá z faktu, že se směrovací informace šíří mezi
sousedícími směrovači v dávkách, mezi nimiž jsou poměrně značné časové
prodlevy (obvykle 30 vteřin). Některé změny topologie se proto ke vzdáleným
směrovačům šíří poměrně pomalu, což může vést ke vzniku směrovacích smyček.
Druhým zásadním problémem je, že přípustné cesty v síti mohou mít metriku
nejvýše 15. Metrika 16 a více je považována za "nekonečnou", a příslušná cesta
tudíž za nepoužitelnou. Toto omezení připomínající počítání Hotentotů
(jedna-dva-moc) je kompromisem, vynuceným touhou po dosažení rozumné rychlosti
konvergence. Z téhož důvodu také není možné nějak podstatněji zkracovat
periodu výměny informací mezi sousedy.
OSPF
Zřejmě nejpoužívanějším vnitřním směrovacím protokolem je OSPF (Open Shortest
Path First). V porovnání s RIPem se jedná o podstatně důmyslnější protokol,
který může efektivně fungovat i pro obrovské sítě. S tím jde ovšem ruku v ruce
relativní složitost konfigurace. OSPF patří mezi protokoly založené na stavu
linek (link-state protocols). To znamená, že všechny směrovače mají stále
přesnou představu o topologii celé sítě. Pokud v ní dojde kdekoli ke změně
stavu linky (funguje-nefunguje), všechny směrovače se to prakticky okamžitě
dozvědí a upraví podle aktuálního stavu své datové struktury popisující
topologii sítě. Konkrétněji: každý směrovač si udržuje strom nejkratších cest,
v němž je sám kořenem a ze kterého může získat aktuální nejkratší cestu do
kteréhokoli místa sítě. Dostane-li směrovač oznámení o změně stavu nějaké
linky, musí svůj strom nejkratších cest přepočítat. Běžně používané
implementace k tomu používají algoritmus kombinatorické optimalizace, jehož
autorem je jeden z velikánů informatiky Edsger Dijkstra. Tento algoritmus je
velmi obecný a nemá taková omezení jako algoritmus RIPu. Speciálně nekonečno
je pro něj opravdu nekonečné, takže lze pomocí administrativně nastavených
délek hran vyjádřit poměrně podrobné představy o preferencích jednotlivých
spojů a cest v síti.
Zaměření seriálu nám neumožňuje věnovat se všem detailům a finesám OSPF,
zkusme však alespoň pomocí analogie vysvětlit základní rozdíl mezi RIPem a
OSPF. Představme si silniční síť, která propojuje určitý počet obcí. Naším
úkolem je udržovat aktuální stav ukazatelů směru na všech křižovatkách i s
ohledem na všechna možná přechodná dopravní omezení. Metoda podobná RIPu by
spočívala v tom, že na každé křižovatce bude skupina poslů, kteří zjistí, do
jakých obcí vedou z křižovatky přímé cesty, a pak se každou hodinu vydají do
všech směrů na sousední křižovatky, kde se na základě jejich informací upraví
ukazatele a poslové z této křižovatky vyrazí, až přijde jejich čas, předat
vědomosti dále. OSPF naproti tomu odpovídá daleko profesionálnějšímu postupu,
který by mohl vypadat třeba tak, že se na každé křižovatce umístí mapa a změny
aktuální dopravní situace se okamžitě hlásí na všechna místa (řekněme mobilním
telefonem), která si podle toho upraví svou mapu.
OSPF umožňuje v případě potřeby zavést dvoustupňovou hierarchii, v níž se celá
síť rozdělí na vhodný počet podsítí zvaných oblasti (areas). Jedna z nich je
speciální: nazývá se páteřní oblast a veškerá vzájemná komunikace mezi
ostatními oblastmi musí vést přes ni. Detailní informace o topologii každé z
nepáteřních oblastí zůstávají uvnitř této oblasti a do páteře se šíří jen
vhodně sumarizované informace. Toto uspořádání je zejména vhodné pro velké
sítě s distribuovanou správou.
IPv4 internet dnes používá verzi 2 protokolu OSPF (viz RFC 2328). Pro IPv6 pak
slouží verze 3, která je popsaná v RFC 2740.(pat) 6 1413 Jak funguje RIP
Činnost směrovače RIP verze 2 je založena na následujících principech:
n Směrovač poslouchá zprávy od svých sousedů a upravuje podle nich svou
směrovací tabulku tak, aby každému cílovému prefixu mohl přiřadit následníka
(next hop), přes něhož vede nejkratší známá cesta.
n Každých 30 vteřin odešle svou aktuální směrovací tabulku všem svým sousedům.
n Dostane-li od některého souseda žádost, pošle pouze jemu svou směrovací
tabulku. Takové žádosti vysílají směrovače například po zapnutí, aby se
rychleji inicializovaly. n Zaznamená-li směrovač v síti změnu, odešle všem
sousedům vyvolanou aktualizaci (triggered update). Do ní jsou zařazeny jen ty
části směrovací tabulky, které tato změna ovlivní.
n Všechny směrovací informace mají omezenou platnost. Pokud se údaj o
dostupnosti určité sítě neobnoví během šesti vysílacích period (tj. 180
sekund), směrovač jej musí označit za neplatný (přiřadí mu "nekonečnou"
metriku 16).

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.