Spadla vám síť? Připravte si miliony

Vyčíslení dopadu výpadku firemní IT infrastruktury na hospodaření společnosti je důležitým předpokladem pro určen...


Vyčíslení dopadu výpadku firemní IT infrastruktury na hospodaření společnosti
je důležitým předpokladem pro určení vhodných preventivních opatření. V případě
rizika velkých ztrát jsou ospravedlnitelné i poměrně vysoké investice, zatímco
hrozí-li jen zanedbatelné ztráty, vedení firmy se zřejmě raději smíří s
občasnou nedostupností IT prostředků.
Výpočet nákladů spojených s výpadkem tedy může pomoci nejen získat finance na
technologie pro rozšíření výkonu a snížení rizik prostojů, ale také určit, jak
vysoké investice jsou ještě přiměřené. Většina firem má však potíže zjistit
výši ztrát spojených s výpadky, neboť jde o poměrně komplexní záležitost.

Možné škody
Někdy může výpadek zavinit ztrátu produktivity jediného uživatele nebo jedné
pracovní skupiny. Jindy je dosah závažnější a ovlivňuje klíčovou aplikaci,
obchodní proces nebo celé oddělení, například call centrum nebo makléřskou
pobočku.
Kritickým faktorem je rovněž doba trvání výpadku. Ztrátu několika minut může
zaměstnanec nebo oddělení snadno dohnat tím, že zůstane v práci o chvíli déle;
pokud se však prostoj protáhne na několik hodin nebo dní, je ztráta trvalejší.
Kdykoliv prostoj ovlivní obchodní transakce, jsou s jeho délkou spojeny vážné
důsledky. V případě krátkého výpadku lze transakce automaticky řadit do fronty
(pokud porucha nebrání vůbec vznést požadavek na transakci), případně klient
zavolá za chvíli znovu. Jakmile však celá událost trvá několik hodin, mohou být
transakce anulovány, nebo je zákazník navždy ztracen.

Dva faktory
Pro vyčíslení výpadků jsou důležité dva primární faktory: ztráty produktivity a
obchodní ztráty. Ztráty produktivity ovlivňují produktivitu jednotlivce nebo
skupiny, zatímco obchodní ztráty ovlivňují transakce nebo způsobují ztrátu
zákazníků. Vyčíslení obou zmíněných faktorů odhalí zbytečně vynaložené náklady
a ztracené výnosy.
Pokud jde o ztráty produktivity, je třeba stanovit výpadek na základě jeho
vlivu na uživatele obvykle prostřednictvím mzdových nákladů. Ty zahrnují
hodinovou mzdu, která dle oficiálních odhadů činí v USA na odpovídajících
pozicích 24 dolarů (v ČR odhady hovoří o cca 140 Kč), a prémie, odhadované na
26 či více procent základní mzdy.
Výpočet ztráty produktivity v případě výpadku je obvykle prezentován
následovně: Počet postižených uživatelů se vynásobí procentuálním vlivem na
efektivitu, průměrnými hodinovými mzdovými náklady a dobou trvání výpadku v
hodinách to se rovná dopadu prostoje.
Pokud jde o obchodní aplikace nebo skupiny, výpočet je složitější. Existují dvě
základní metody pro výpočet obchodního dopadu prostoje:
Počet postižených uživatelů krát procentuální vliv na efektivitu krát průměrný
výnos na jednoho zaměstnance a hodinu krát doba trvání výpadku v hodinách rovná
se dopadu prostoje.
Počet transakcí za hodinu krát procento postižených transakcí krát průměrný
výnos z jedné transakce krát doba trvání výpadku v hodinách rovná se dopadu
prostoje.

Reálný příklad
Vezměme si tento reálný příklad, ilustrující efekt prostoje: Omylem provedené
změny v Active Directory způsobily výpadek internetové konektivity velké
pobočky firmy, která poskytuje finanční služby. Uživatelé po přihlášení neměli
přístup k nezbytným informacím ani ke kritickým aplikacím.
Někteří zaměstnanci, kteří se předchozí den neodhlásili, nebyli zasaženi
okamžitě. S tím, jak docházelo postupně k obnovování síťových politik, obětí
chybného nastavení přístupu k internetu přibývalo.
Následkem toho se během dne zvyšoval počet telefonátů na helpdesk. Po osmi
hodinách byla zjištěna příčina problému změny v Active Directory omylem
provedené jedním z administrátorů a bylo obnoveno správné nastavení. Tento
incident stál firmu miliony dolarů v produktivitě a ztracených obchodních
případech.

Jako u pojišťovny
K odůvodnění směrnic, infrastruktury a nástrojů napomáhajících omezit riziko
zmatků, které ovlivňují dostupnost služeb, je vhodné využít výpočet
pravděpodobnosti podobný výpočtu pojistných rizik. Nejprve je odhadnuta
pravděpodobnost, s níž může dojít k realizaci daného rizika, a doba trvání
výpadku.
Předpokládané náklady prostoje se rovnají pravděpodobnosti události v
procentech vynásobené odhadovanou dobou trvání v hodinách krát hodinové náklady
výpadku.
Po provedení odhadu nákladů prostoje pro všechny druhy scénářů, k nimž by mohlo
dojít, lze porovnat náklady na zaměstnance a vylepšení procesů i technologií s
pravděpodobností rizik a jejich náklady. Takto je možné odůvodnit příslušné
řešení a zajistit, že dodatečné investice přinesou výhody.

Minus milion
Na závěr si představme ještě jeden konkrétní příklad: Změna konfigurace sítě u
firmy zabývající se obchodováním s cennými papíry znemožnila 1 500 uživatelům
přihlášení do sítě. Odhalení příčiny problému a obnovení přístupu trvalo 8
hodin. Během této doby uživatelé nemohli pracovat, protože pro svou práci
potřebují přístup k síťovým prostředkům. Předpokládejme, že celkové hodinové
mzdové náklady u těchto zaměstnanců činí 52 dolarů a každý z nich přináší firmě
za hodinu zisk 37,66 dolarů. Jaké jsou náklady výpadku s ohledem na
produktivitu a zisk?
1 500 (počet zasažených uživatelů) x 1,0 (procentuální vliv na produktivitu) x
8 (trvání prostoje v hodinách) x 52 dolarů (celkové mzdové náklady v dolarech) =
= 624 000 dolarů v nákladech na ztrátu produktivity.
1 500 (počet zasažených uživatelů) x 1,0 (procentuální vliv na produktivitu) x
37,66 dolarů (průměrný hodinový zisk na uživatele) x 8 (trvání prostoje v
hodinách) = 451 920 dolarů obchodních ztrát.
Celkově tedy výpadek způsobil ztrátu 624 000 dolarů (náklady) + 451 920 dolarů
(obchodní ztráty) = 1 075 920 dolarů.

Ztráty v číslech
Konzervativní odhad firmy Gartner tvrdí, že hodinový výpadek IT infrastruktury
přijde americkou firmu v průměru na 42 000 dolarů; pokud tedy firma trpí
výpadky trvajícími déle než 175 hodin ročně (průměrná hodnota), může ztratit za
rok více než 7 milionů dolarů. Náklady každého výpadku se ale v každé firmě
pochopitelně liší, takže je nutné vědět, jak vyčíslit přesný finanční dopad.
Hodně záleží především na tom, jakou část infrastruktury výpadek postihne a jak
bývá tato část využita.
Pokud by se firmám podařilo snížit průměrnou dobu prostojů na polovinu, tedy na
87 hodin ročně, mohly by ušetřit zhruba 3,6 milionu dolarů. A u společností,
jež spoléhají výhradně na technologie, jako jsou například on-line makléři,
obchodní platformy a stránky e-commerce, mohou rizika spojená s hodinovým
výpadkem přesáhnout 1 milion dolarů, proto v těchto případech představuje
nedostupnost služeb ještě vážnější důvod ke znepokojení.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.