Spotřební materiál v českých firmách

Většina organizací dává přednost cartridgím, které nesou stejnou značku, jakou má daná tiskárna. Problematika t...


Většina organizací dává přednost cartridgím, které nesou stejnou značku, jakou
má daná tiskárna.

Problematika týkající se nákupu spotřebního materiálu v jednotlivých
organizacích, tedy náplní do používaných tiskových zařízení, byla v rámci
realizovaného výzkumného šetření strukturována do dvou základních oblastí.
První oblast představují náplně do tiskáren - tato oblast je dále rozčleněna na
spotřební materiál pro inkoustové tiskárny (cartridge) a spotřební materiál pro
laserové tiskárny (tonery). Druhá oblast se týká náhradních náplní do
kopírovacích strojů.
V této souvislosti je třeba zdůraznit, že v rámci každé z takto definovaných
oblastí bylo hlavním cílem popsat vždy elementární nákupní zvyklosti. Získané
výsledky tak přinášejí informaci o podílu organizací, v nichž je preferován
nákup nových tonerů či cartridgí stejné značky, jako je značka příslušné
tiskárny či kopírky.
Vedle toho je z výsledků patrný podíl subjektů, které rovněž nakupují nové
cartridge či tonery, nicméně ve svém nákupním rozhodování upřednostňují jiné
výrobce. V neposlední řadě lze z dosažených výsledků vysledovat podíl
organizací, které namísto nákupu nového spotřebního materiálu preferují
renovovaný.

Cartridge...
Z odpovědí dotazovaných zástupců institucionálních předplatitelů časopisu
Computerworld je zřejmé, že sedm z deseti organizací preferuje nové cartridge.
Současně z dosažených výsledků výzkumu plyne, že naprostá většina ze zkoumaných
organizací dává přednost "značkovým" cartridgím, tedy těm, které nesou stejnou
značku, jako je značka výrobce dané tiskárny. Nelze opomenout skutečnost, že
téměř třetina z dotazovaných subjektů používá renovované inkoustové cartridge.
Z detailní analýzy přístupu jednotlivých organizací k nákupu inkoustových
cartridgí vyplývá, že nejvyšší podíl subjektů nakupujících renovované cartridge
je patrný v segmentu veřejné správy, školství a zdravotnictví. V rámci této
vertikály činí jejich podíl 37 %, což je významně více než v ostatních
organizacích s jiným předmětem činnosti.
Rovněž je možné pozorovat, že instituce finančního sektoru nakupují nový
spotřební materiál ve větší míře než ostatní zkoumané organizace - v rámci
tohoto segmentu nákup renovovaných inkoustových cartridgí dokonce zcela
absentuje.
Z velikostního hlediska nejsou patrné žádné významné rozdíly - přístup malých
subjektů i velkých organizací je v případě nákupu spotřebního materiálů téměř
identický.

... a tonery
Pokud jde o nákup tonerů do laserových tiskáren, je z výsledků výzkumu patrný
vyšší podíl organizací, které nakupují renovované tonerové kazety. Jejich podíl
dosahuje celkem dvou pětin a není přitom významně odlišný v jednotlivých
vertikálách a podobně jako v případě nákupu inkoustových cartridgí se neliší v
závislosti na velikosti zkoumaných subjektů.
Druhou ze sledovaných oblastí je nákup spotřebního materiálu pro kopírovací
stroje. Problematika kopírovacích strojů a s nimi souvisejícího provozu byla
ještě donedávna v celé řadě organizací mimo kompetenční oblast oddělení IT,
nicméně v souvislosti s rozšiřováním digitálních zařízení lze v konkrétních
případech pozorovat rozšíření pravomocí IT oddělení i na oblast kopírovacích
strojů.
V porovnání s laserovými tiskárnami je podíl renovovaných tonerových kazet do
kopírovacích strojů přibližně poloviční - dosahuje 21 %, přičemž v této oblasti
zcela dominuje nákup originálního spotřebního materiálu. Tato skutečnost je
mimo jiné dána způsobem správy, který je v případě kopírovacích strojů odlišný
od způsobu správy ostatních tiskových zařízení - zatímco každodenní správu
osobních či kancelářských tiskáren zajišťuje IT oddělení vlastními silami (a na
externí společnost je přenesena až případná oprava nefunkčního zařízení), v
případě kopírovacích strojů zajišťují jejich správu specializované společnosti.O výzkumu

Pro přípravu tohoto článku byly použity údaje z unikátního výzkumného projektu,
který exkluzivně pro IDG Czech realizuje společnost Markent. V rámci tohoto
výzkumu, jehož aktuální fáze byla realizována na počátku roku 2005, byl
podroben detailnímu zkoumání korporátní koncový trh - konkrétně organizace,
které jsou předplatiteli týdeníku Computerworld. Celkem byly (podobně jako v
minulých letech) zpracovány odpovědi zástupců 303 organizací, vybraných takovým
způsobem, aby přesně kopírovaly strukturu předplatitelů týdeníku.
Vzhledem k tomu, že výzkum probíhá již od roku 2000, je na základě získaných
dat možné nejen popisovat aktuální stav, ale lze sledovat i dlouhodobé vývojové
trendy v širokém spektru jednotlivých segmentů IT trhu.
Relevanci prezentovaných zjištění dokládá dlouhodobě ověřovaná informace o tom,
že institucionální předplatitelé časopisu Computerworld učiní přibližně
polovinu z celkového objemu investic do informačních technologií v ČR.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.