Správa dat a správa databáze

Problém dnešních informačních systémů (IS) je dostupnost a kvalita informací skrytá v existujících podnikových apl...


Problém dnešních informačních systémů (IS) je dostupnost a kvalita informací
skrytá v existujících podnikových aplikacích. Většina aplikací, byť i
databázových, byla navržena pro operativní účely, čemuž je podřízeno i
odpovídající řízení jejich dat. Heterogenní informační zdroje podniku jsou sice
lokálně konzistentní, nicméně globálně často obsahují údaje téhož jména
definovaná různým způsobem, případně dochází k situacím, kdy se pod stejným
jménem skrývají v různých systémech různá data.
Řídící pracovníci si mnohdy nejsou vědomi špatné kvality dat, což může vést k
nevhodným rozhodnutím. Nepřesná data mohou mít neblahý vliv na výrobu, práce v
týmech založená na takových datech je nepružná, klesá důvěra v IS jako takový.
Správa dat znamená řízení kvality podnikových dat. Zahrnuje jisté povinnosti
jako určení a metodické řízení pracovníků, odpovídajících v jednotlivých
funkčních celcích podniku za kvalitu dat. Jde obvykle o klíčové pracovníky
např. personálního oddělení, výroby, skladového hospodářství apod. Každý údaj
musí mít svou definici, správce dat určuje, kde údaj vzniká a kdo je za něj
zodpovědný. Správa dat vytváří také potřebné standardy, návody a procedury pro
řízení podnikových zdrojů dat. Koordinuje metody a prostředky pro tvorbu
datových či konceptuálních schémat, jejich schvalování, vývoj metrik pro
určování kvality dat, přispívá k zlepšení procesů, které generují data nízké
kvality.
Je důležité rozlišovat mezi správou dat a správou databáze. Zatímco správa dat
se zabývá spíše podnikovými procesy se zaměřením na sémantiku a použití dat,
správa databáze je technicky orientovaná. V databázových učebnicích se často
říká, že správce databáze je (specializovaným) uživatelem databáze. Zabývá se
spolehlivostí a integritou databáze, provozem databázových aplikací. Správce
dat koriguje chyby aplikací z databázového hlediska, zatímco správa dat řeší
kolize způsobené nesprávnými hodnotami dat, resp. nesprávným použitím dat.
Správa databáze také není tolik viditelná jako týmy, zabývající se správou dat.
Je třeba zdůraznit, že činnost obou skupin se v praxi překrývá.
Funkce správy dat
W. Durell ve své knize Data Administration prohlásil, že správa dat je ostrovem
disciplíny v oceánu nepořádku. Správa dat se týká šesti oblastí: kursů použití
dat, analýzy dat, auditu dat, organizace a údržby celopodnikového slovníku dat
a utajení dat.
lŘízení konceptuální úrovně
Konceptuální návrh vyplývající z datové a funkční analýzy odráží stav a funkce
aplikační domény. Mění se s měnící se aplikační doménou. Údržba odpovídajících
dat (E-R diagramy, toky dat apod.) patří k nejdůležitějším činnostem správy
dat. Správa dat zde funguje i jako rozhodčí v konfliktech, které se při těchto
změnách objevují, provádí jistý audit dat. Podobně tomu je i v objektově-
orientovaném prostředí analýzy a návrhu IS.
Vhodnými pomůckami pro tyto činnosti jsou dnes nástroje CASE, ale i nástroje
reverzního inženýrství umožňující (do jisté míry) generovat konceptuální pohled
z databázové úrovně (ze síťových či hierarchických systémů), či souborově
orientovaných aplikací psaných v programovacích jazycích 3. generace.
lFormulace cílů a koncepcí
V souladu s informační strategií organizace formuluje správa dat cíle a
koncepce týkající se nákupu SŘBD, slovníku dat, CASE nástroje, instalace
softwaru, provozu, kontroly dat, ochrany dat, zálohování a zotavení z chyb.
Nepochybně v databázových otázkách spolupracuje s personálem správy databáze.
Pro návrh nákupu SŘBD je třeba formulovat kritéria pro volbu dodavatele,
protože trh nabízí řádově desítky "podobných" produktů, které mohou přicházet v
úvahu. Tato kritéria zahrnují kromě ryze funkčních také cenu, náklady na
školení, jak je to s novými verzemi, náklady na instalaci, jak je to s
vylaďováním databáze atd.
Kritéria na provoz SŘBD souvisí obvykle s transakčním zpracováním. Není od věci
sledovat výsledky použití testovacího softwaru (benchmarks). Nejsou-li k
dispozici vlastní data, pak lze uplatnit alespoň ta publikovaná pro jednotlivé
relační SŘBD. Z nich se lze dozvědět čas odezvy z vybraných vzorků dotazů,
počet transakcí za sekundu a další údaje zajímavé pro provoz.
S implementací SŘBD, tj. její instalací a zvládnutím prvních školení, souvisí i
zkoušení a ověřování systému na vybraném (pilotním) projektu. Na jeho výběru a
prvotním úspěchu může záviset úspěch dalšího vývoje s daným SŘBD.
Slovník dat (dnes spíše obecněji pojatý repozitář dat) je často pořízen již v
době analýzy a návrhu systému (je např. organizován jako databáze daného
nástroje CASE). Je třeba rozlišit 2 typy slovníků dat: spřažené a nespřažené s
databází. V prvním případě může jít o prostředek těsně spojený se SŘBD, ve
druhém případě je slovník na SŘBD zcela nezávislý.
Častý je případ, kdy projekci IS organizace vytváří externí firma, která sama
používá nějaký software pro vytváření a údržbu slovníku dat. Může tedy dojít i
ke konfliktu při výběru řešitele IS. Jeho slovník dat nemusí být v souladu s
cíli danými správou dat a správou databáze.
Důležitá je tvorba standardů pro pořizování dat, standardů pro aplikační
programy, které usnadní údržbu těchto programů.
lNákup softwaru, propagace jeho použití
Není-li najata expertní firma pro návrh odpovídajícího softwaru, nebo
nevyplynulo-li toto rozhodnutí od řešitelů IS, je pro správu dat a správu
databáze vhodné formulovat požadavek a rozeslat ho vybraným dodavatelům. To se
týká jak výběru SŘBD, tak slovníku dat (či CASE). Všimněte si, že obojí spolu
souvisí a je vhodné řešit oba požadavky v souvislostech. Současné trendy jdou
však ještě dál. Často se nakupuje již hotový (prázdný) podnikový IS. Správa dat
seznamuje uživatele s novinkami, doporučuje školení apod.
Funkce správy databáze
Řada technických funkcí, které zajišťuje správa databáze, souvisí přímo s
funkcemi správy dat. Na konceptuální návrh IS a údržbu dat o něm navazuje
definová-ní databázového schématu, tj. vytvoření odpovídajících definic v
jazyku pro definici dat daného SŘBD. Na to navazuje definice externích pohledů.
S vytvářením databáze souvisí implementace slovníku dat. Slovník je možná již
implementován z konceptuálního stadia, pak jde o jeho naplnění definicemi
databáze.
Zvláštní pozornost zaslouží zajištění jistých revizních funkcí, jako je možnost
ukládání informací o všech přístupech k dané databázi či tabulce, informace o
přihlášení se do sítě, ke vstupu do databáze apod. Mezi možnosti, které má
správa dat pro rozhodování při řešení ochrany dat, patří: hesla, přiřazení
uživatelských práv, možnost definovat pohledy a šifrování. Hesla tvoří prvotní
ochranu IS. Mohou být definována na různých úrovních (vstup do sítě, k
databázi, k tabulce, jejímu sloupci apod.). Správa databáze by měla navrhnout i
schéma měnění hesel. K přiřazení uživatelských práv má odpovídající prostředky
SQL, kde lze jednoduše přiřadit práva na čtení, zápis, změny tabulek. Správa
databáze pak provádí přidělování práv v souladu s funkcemi IS a obecnou
strategií organizace.
Mezi prostředky správy databáze patří i testovací databáze, na kterých je možné
odzkoušet některé uživatelské funkce či celé aplikace.
Další funkcí je naplnění databáze. Jde často o jednorázovou činnost, které
předchází komplikované konverze dat, či jejich filtrování ještě před vstupem do
DBS. Součástí vytváření databáze je např. i souběžná tvorba indexů.
Mezi nejobtížnější funkce správy databáze patří monitorování databáze (resp.
celého databázového serveru, nebo provozu distribuované databáze) a
vyhodnocování jejího provozu. Znalost počtu transakcí, počtu přístupů na disk,
průměrná doba odezvy a dalších parametrů může mít vliv na změnu konfigurace
databáze, s cílem zlepšit celkový provoz IS. Odpovídající proces prováděný za
účasti správce databáze se nazývá vylaďování databáze. Může jít o změny
velikosti vyrovnávacích pamětí, změny v konstrukci indexů, shlukování často
používaných dat (clustering) apod. Vylaďování databáze může v krajním případě
vést až k restrukturalizaci databáze. Restrukturalizace ovšem může znamenat i
odstraňování fyzických záznamů ze souborů po určité době, protože použití
aplikace operace DELETE vedlo pouze k označení daného záznamu za neplatný.
Zálohování a zotavení z chyb vede k řešení problému zajištění spolehlivosti
databáze. Současné SŘBD nabízejí řadu prostředků pro tyto účely. Jde o žurnály,
možnost vytvářet kopie celých databází, techniky "zrcadlení" disků apod.
Použití těchto prostředků přímo souvisí s váhou dat či IS v dané organizaci.
Pro životně důležité aplikace spřažené s chodem organizace v reálném čase může
být řešením i kompletní zálohování systému, tj. transakce běží paralelně na
dvou stejných procesorech a komunikují s kopiemi téže databáze.
Vedle implementace vhodného schématu zálohování databáze a zotavení z chyb je
povinností správce databáze realizovat odpovídající funkce za chodu systému,
tj. např. rekonstruovat databázi po spadnutí systému na základě použitých
prostředků (např. žurnál a záložní kopie). Dalšími funkcemi v této oblasti je
vytváření vhodných operačních procedur pro spouštění systému, řešení případných
chyb systému apod.
V neposlední řadě se správa databáze podílí na instalaci SŘBD, resp. jeho
nových verzí. Zvláště u nových verzí je vhodné opět testovat systém vzhledem k
testovací databázi.
Budoucnost správců
Se zvětšováním architekturální složitosti současných IS a odpovídajícího
technického zázemí nabývají role správy dat a správy databáze na důležitosti,
ale i na složitosti. Správa databáze je vysoce kvalifikovaná činnost,
vyžadující také potřebné speciální nástroje potřebné k monitorování a ladění
databáze. Správce databáze nezřídka spolupracuje se správcem sítě, v jejímž
prostředí se databáze (či distribuovaná databáze) nachází.
Nové prvky se též objevují ve správě dat. S příchodem skladů dat se řeší
problémy, jak navrhovat jejich obsah, jak použít sklad dat pro zlepšení
řídicích procesů podniku, jak a jaké na něj napojit další analytické
prostředky. Význam správy dat je v řadě institucí podpořen speciální listinou
či chartou, která vymezuje účel a cíle správy dat, jakož i její kritické
faktory.
8 0738 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.