Správa Exchange ze všech úhlů

Když uvážíte počet různých aplikací, služeb Windows a nastavení, která musejí být patřičně nakonfigurována pr...


Když uvážíte počet různých aplikací, služeb Windows a nastavení, která musejí
být patřičně nakonfigurována pro vytvoření fungujícího serveru Exchange, patrně
vás nemůže překvapit, že mnozí z administrátorů tráví údržbou těchto systémů
spoustu času. Nástroje od firem DYS Analytics, Microsoft, Quest a Zenprise
správu serverů Exchange výrazně zlepšují a zjednodušují.

Základní softwarové produkty MMC (Microsoft Management Console) a Exchange
Manager poskytované spolu Exchangem sice nabízejí nástroje pro konfiguraci,
avšak neposkytují žádný reporting, varovná hlášení, diagnostiku nebo nástroje
pro řešení problémů, které by skutečně stály za řeč. Proto jsme se podrobně
věnovali čtveřici produktů, které si kladou za cíl tuto mezeru zaplnit: DYS
Analytics Email Control for Exchange, Microsoft Exchange 2003 Management Pack
for MOM (Microsoft Operations Manager) 2005, Quest Spotlight on Exchange a
Zenprise.
Naše testovací konfigurace sestávala ze dvou AD (Active Domain) kontrolérů,
dvou serverů Exchange a antispamového zařízení Mirapoint RazorGate 100. Všechny
produkty vyžadují uživatelské účty s administrátorskými právy na serverech
Exchange, jež mají být monitorovány, stejně jako testovací mailboxy, do nichž
mohou posílat poštu. Správná konfigurace těchto účtů je náročná, ale nejde o
nedostatek v samotných nástrojích pro správu Exchange; je to nepříznivý odraz
spletitých struktur oprávnění ve Windows Active Directory.
Testovali jsme několik chybových stavů jako je například přerušení spojení mezi
dvěma servery, vytvoření nulového volného prostoru na serverovém disku či
zastavení služby Exchange a pozorovali jsme, jak si produkty s těmito scénáři
poradily. Podobně jsme vyzkoušeli jejich schopnosti v oblasti reportingu.
Všechny čtyři produkty využívají obdobný přístup. Každý sbírá data ze serverů
Exchange nasazených v organizaci a spoléhá na účty s administrátorským
přístupem, namísto na agenty, kteří by běželi na serveru. Každý data ukládá do
databáze Microsoft SQL Server, ať už v plné verzi nebo v runtime verzi MSDE
(Microsoft SQL Server Database Engine).
Nicméně každý z produktů klade důraz na něco jiného, a proto také disponují
velmi odlišnými sadami funkcí. Dva se soustřeďují na monitoring a správu: DYS
Analytics přináší velmi užitečné reportingové nástroje za rozumnou cenu,
zatímco Quest dovoluje nakonfigurovat a spravovat více serverů Exchange.
Exchange Management Pack for MOM 2005 kombinuje monitoring a správu s užitečnou
bází znalostí pro řešení problémů, kdežto Zenprise se soustřeďuje výlučně na
troubleshooting. (Protože Zenprise je v podstatě diagnostický nástroj pro
Exchange, byl hodnocen s použitím odlišných kritérií než ostatní zde uvedené
produkty.)
Administrátoři Exchange budou v nástrojích pro správu hledat často různé věci,
takže tyto čtyři produkty ať už samy o sobě nebo v nějaké kombinaci mohou
splnit celou škálu jejich potřeb. Někteří administrátoři chtějí reporting a
varovná hlášení, zatímco jiní dychtí po schopnostech troubleshootingu, jež
nabízí Zenprise a Exchange Management Pack for MOM 2005. Ostatní zase třeba
požadují dovednost sledovat toky pošty od jednoho uživatele a serveru ke
konečné destinaci, jakou přinášejí DYS Analytics, Quest nebo MOM.
Ani jeden z těchto produktů nepokrývá všechny oblasti. Žádný za vás ve
skutečnosti neprovede doporučené změny stále budete muset použít MMC, abyste je
realizovali (dokonce i nástroje Questu jsou založené na MMC). Avšak poté, co
jsou nainstalovány, vám tyto produkty přinesou více informací o vašich
serverech Exchange, než jste byli dosud zvyklí dostávat.

DYS Analytics Email Control 5.0.2
Monitorovací software EC (Email Control) běží na Windows 2000 či Windows
Serveru 2003, případně také na systému s Windows 2000 Professional či XP.
Neběží na DC (Domain Controller) nebo na serveru Exchange; musí být provozován
ze samostatné pracovní stanice. Kromě přístupového účtu v AD a prohlížeče
Internet Explorer 6.0 nebo novějšího neklade na systém žádné požadavky ani na
databáze či serverové agenty.
Instalace je přímočará přihlásíte se na pracovní stanici jako uživatel s
administrátorskými právy k Exchange Serveru, spustíte program Install.exe,
specifikujete DC, Exchange server a cestu k log souborům na něm (adresář log
souborů musí být sdílený jako síťový disk). Instalační program nainstaluje
software, MSDE runtime verzi SQL Serveru a server Apache Tomcat, který hostí
tuto službu. K reportům pak budete přistupovat přes Apache Tomcat server s
využitím prohlížeče.
EC je schopen sledovat jakýkoliv server Exchange, na němž máte administrátorská
práva, neboť jedna licence pokrývá neomezený počet serverů a až 5 000
uživatelů. Poskytuje desítky předdefinovaných reportů pro sledování statistik,
jako jsou přijaté a odeslané zprávy, doba provozu a prostojů serveru, stav
směrování zpráv či konektivita k externím serverům pro doručování pošty a
využití serveru.
EC má dvě části Track Now a Investigate Now. Track Now je dále dělena do tří
součástí: User Track, Server Track a Internet Track. User Track dovoluje
sledovat zprávy od jednoho uživatele ke druhému, určit, jak jsou tyto zpráv
směrovány, jak dlouho trvá, než dorazí, a jaké problémy po cestě vyvstávají.
Server Track dělá totéž, přičemž sleduje přenos zpráv z jednoho serveru
Exchange ke druhému, a Internet Track funguje stejně pro komunikaci z Exchange
serveru na SMTP server.
Investigate Now představuje analytickou část skládanky, která reportuje o
využití disku a sítě, objemu a velikostech zpráv, počtu poruch, využití
poštovní schránky atd. Reporty mohou být vytvářeny v reálném čase nebo
plánovány na určité nastavené časy a mohou být exportovány jako HTML kvůli
sdílení s dalšími uživateli. Standardní reporty lze modifikovat.
EC nabízí ucelenou základní sadu nástrojů, aby bylo možné získat detailní
informace o výkonu serveru Exchange. Neposílá varování, když jsou prahové
hodnoty překročeny, a neposkytuje expertní diagnostiku systému jako Management
Pack for MOM a Zenprise, avšak reportingové nástroje jsou jasné, stručné a
výstižné i snadno čitelné. Bude tedy především otázkou vašeho rozpočtu a
množství problémů, které se opakovaně vynořují ve vaší síti, zdali budete chtít
pravidelně prohlížet a zkoumat reporty.
S cenou 3 495 dolarů za až 5 000 uživatelů Email Control pravděpodobně není
nezbytností pro malé firmy, ale společnosti s 1 000 až 5 000 uživateli jej
zřejmě shledají cenově přijatelným alespoň ve smyslu nákladů na jednoho
uživatele.

Quest Spotlight on Exchange 5.2.0
Pro Exchange dodává Quest několik produktů, prodávaných samostatně nebo v rámci
jedné ze tří sad. My jsme testovali Quest SoE (Spotlight on Exchange) 5.2.0,
nástroj pro celkovou správu Exchange, a Management Console for Exchange 1.0.2,
což je rozšíření MMC Microsoftu, které funguje jako centrální komponenta.
Quest rovněž nabízí několik dalších produktů pro správu různých vlastností
Exchange včetně využití storage, obnovy a archivace, správy distribučních
seznamů, správy adresářových služeb, migračních úloh, a dokonce fail-overu
Exchange. Ty se všechny zapojují do Management Console.
Řešení Questu je vybaveno pro správu rozsáhlé sítě Exchange serverů. SoE
poskytuje topologické mapování prostředí Exchange spolu s varovnými hlášeními,
reportingem a diagnostickými nástroji. Management Console for Exchange je volně
dostupným doplňkem pro MMC, který může být využit jako unifikovaný správní
nástroj pro různé produkty Questu. Za pouhé 3,27 eura na spravovanou schránku
tak celý systém nabízí širokou funkcionalitu.
Instalace SoE představuje nutně poněkud komplexní proces, neboť využívá buďto
MSDE runtime SQL Server, nebo plný Microsoft SQL Server, stejně jako webový
server IIS. Rovněž vyžaduje Microsoft Database Access Components 2.7 nebo
novější, .Net Framework 1.1, Exchange System Management Tools a IE 5.5 či 6.0,
jež jsou (naštěstí) všechny zdarma. Běží na Windows 2000 Serveru, 2003 Serveru
nebo na Windows 2000 Professional a XP Professional.
Plný instalační program pro SoE představuje 120MB download a zahrnuje i
nezbytný SQL Server, MDAC a .Net Framework. Jestliže už tyto požadované
komponenty máte, můžete si stáhnout menší verzi o velikosti 36 MB. (Jestliže
však potřebné programy nebyly nainstalovány, budete se muset vypořádat se
samostatným procesem instalace a restartu, takže stojí za to věnovat chvilku
tomu, abyste to nejprve zkontrolovali.) Budete také muset nastavit účty pro
přístup k serverům Exchange, jež budete spravovat, stejně jako účty pro SQL a
IIS servery.
Když je vše hotovo, funkce systému pro automatickou identifikaci zjednoduší
přidávání serverů Exchange, serverů Active Directory a dalších komponent vašeho
e-mailového systému do struktury SoE.
K SoE budete přistupovat prostřednictvím doplňku MMC nebo prohlížeče s použitím
URL adresy IIS serveru. Ze správního rozhraní můžete sbírat data, provádět
diagnostické testy a nastavit alarmy, aby vás varovaly, když jsou překročeny
prahové hodnoty. Nástroje pro sběr dat a reporting mají rozsáhlé možnosti a
řeknou vám vše, co budete kdy chtít vědět o tom, co se děje ve vašich serverech.
Diagnostické nástroje SoE jsme shledali užitečnými. Pokrývají pět základních
oblastí odezvu úložiště, přihlášení do schránky, doručování zpráv, dostupnost
OWA (Outlook Web Access) a externí přenos zpráv. Poskytují více dat než
nástroje vestavěné v Exchange, avšak neposkytnou vám takovou šíři testů či
expertních rad jako Zenprise nebo Management Pack for MOM.
Celkově je tedy SoE velmi mocným nástrojem pro reporting a poskytování
varovných hlášení s určitými diagnostickými možnostmi. Nabízí toho hodně za
relativně nízkou cenu na uživatele a řeší několik úloh spojených se správou
Exchange, s nimiž mají administrátoři obvykle potíže. Jestliže jej zkombinujete
s dalšími nástroji Questu pro Exchange, poskytne vám SoE obrovský rozsah
funkcionality.

Microsoft Exchange 2003 Management Pack for MOM 2005
Exchange 2003 Management Pack for MOM 2005 je doplňkem k MOM serveru. Sbírá
dodatečná data nad rámec toho, co zachycuje MOM server, jako jsou rychlosti
přenosu e-mailů, propustnost/průchod zpráv, rychlosti doručení zpráv a využití
serverů na základě služeb Exchange. Management Pack rovněž identifikuje
potenciální problémy a navrhuje řešení, takže jde svým způsobem o jistou
kombinaci Questu a Zenprise, která obsahuje funkce pro správu, reporting a
troubleshooting.
Použití Management Packu vyžaduje server MOM 2005 s SP1, stejně jako SQL Server
2000 s SP4 a nejnovější záplatu MSI (3.1). Při instalaci SQL Serveru je
důležité zahrnout i volbu SQL reportingové služby Rosetta, jinak nebude
Management Pack pracovat.
Poté co jsou nainstalovány požadované komponenty a jsou nastaveny nezbytné účty
a uživatelská oprávnění, nastaví konfigurační průvodce pravidla pro sledování
výkonu posíláním skutečných e-mailů, zkontroluje dostupnost potřebných služeb,
ujistí se, že je k dispozici dostatek diskového prostoru atd. Průvodce taktéž
zjednodušuje vytváření testovacích účtů a zahájení zapisování dat do logů.
Management Pack monitoruje všechny aspekty Exchange serveru a ověřuje, že
úložiště zpráv, obsluha systému, SMTP, OWA, IMAP, POP a služby AD náležitě
pracují a že výkon není nijak degradován. Defaultně vytváří reporty jednou za
den, kdy příslušný skript vygeneruje zprávy ve 2 hodiny ráno, časy si však
můžete snadno přizpůsobit, aby odpovídaly vašim požadavkům.
Systém disponuje slušnou sadou předdefinovaných pravidel pro reakce na
specifické události nebo na překročení prahových hodnot a mnozí administrátoři
asi ani nepocítí potřebu je nějak modifikovat. Pravidla poskytují různé úrovně
přísnosti a určují metodu podávání varovných hlášení požadovanou pro každý
případ: Management Pack může zapisovat chyby do logů, posílat e-maily, nebo
dokonce zaslat upozornění na pager administrátora, je-li to nutné.
Když jsou chyby identifikovány, je s každou z nich asociován záznam v bázi
znalostí, aby nabídl pomoc při řešení. Ačkoliv je to často užitečné, zjistili
jsme, že tato nápověda je méně sofistikovaná a méně detailní než informace
poskytované Zenprise.
Další věcí hodnou zaznamenání je fakt, že zatímco samotný Management Pack je
volně dostupný, MOM 2005 nikoliv, přičemž je nabízen s licenčním poplatkem za
každý monitorovaný server. Jeho cena začíná na 12 300 Kč (MOM 2005 Workgroup
Edition). A protože je rovněž vyžadován Microsoft SQL Server 2000 (namísto
runtime SQL Serveru, který je zdarma), celková cena se může vyšplhat do značné
výše.
Jestliže neprovozujete MOM, zvažte při svém rozhodování cenu MOM serveru a
licencí pro každý Exchange server. Nicméně jestliže už MOM používáte, není v
případě Exchange 2003 Management Packu o čem uvažovat měli byste jej
přinejmenším vyzkoušet. Jeho instalace je komplexnější než u Zenprise a
nepoužívá se tak snadno, jde však o všestrannější balík a nebude vás stát nic
navíc.

Zenprise 1.0.3
Zenprise se od ostatních nástrojů v tomto přehledu velmi liší neslouží totiž ke
správě serverů nebo k zasílání varovných hlášení. Namísto toho se soustřeďuje
na řešení problémů a chyb v Exchange, což ale dělá neobyčejně dobře.
Ačkoliv mnozí z administrátorů mají tendence dívat se na expertní systémy se
skepsí, Zenprise poskytuje užitečné diagnostické rady a jasné i přesné
instrukce, jak vzniklé problém vyřešit. V průběhu doby také sleduje výkonnostní
data a vytváří informace o trendech, které administrátorům pomáhají
identifikovat a řešit problémy před tím, než způsobí výpadky na straně
uživatelů.
Software sestává ze správního serveru a uživatelské konzole; budete muset
nainstalovat také SQL Server nebo MSDE runtime verzi. Pokud požadujete
schopnosti reportingu, budete potřebovat plný SQL Server a příslušné
reportingové nástroje Microsoftu pro něj určené.
Zenprise běží na samostatném serveru, který podporuje webové služby. Prostředí
Exchange zkoumá tak, že se připojí k AD v režimu pracujícím bez agentů nebo s
agenty. Mód, který se obejde bez agentů, využívá WMI (Windows Management
Interface), zatímco agenti mohou být na Exchange servery distribuováni (metodou
push) automaticky. Administrátoři, kteří nevěří dodatečným agentům běžícím na
kritických serverech, budou rádi, že mají k dispozici i režim, jenž se bez
agentů obejde, zatímco ti ostatní budou preferovat agenty poskytovanou
rychlejší odezvu a kratší doby pro reporting, stejně jako schopnost provozovat
lokální konfigurační utility, jako je DSConfig.
Zenprise používá tři algoritmy, aby problémy Exchange nalezl: korelaci,
kauzalitu a korekci. Systém sleduje historická data o výkonu, a vytváří si tak
podklady pro rozhodování, které berou zřetel na lokální prostředí, počet
uživatelů, denní dobu, měsíc atd. Signatury pro kauzalitu jsou pravidelně
aktualizovány podobně jako třeba antivirový software, aby identifikovaly i nové
problémy, které se objevují například komplikace spojené s novými service packy.
Korekční akce jsou také pravidelně updatovány a na rozdíl od mnoha on-line
systémů nápovědy poskytuje Zenprise jasné a užitečné instrukce, jak řešit
problémy. Jeho realtimová automatická diagnóza a řešení zasahují i do oblasti
jiných síťových problémů, jako je internetové připojení, nežádoucí projevy
firewallu a komplikace v DNS všechny tyto problémy mohou mít vliv na výkon
Exchange. A oproti mnoha historickým systémům pro sledování zde není třeba, aby
administrátor odhadoval prahové hodnoty pro varovná hlášení, neboť software
vytváří své vlastní prahové hodnoty na základě veškerých dosud sesbíraných dat.
V našich testech Zenprise přesně identifikoval všechny problémy, které jsme v
naší testovací síti vygenerovali, a doporučil správné procedury pro jejich
nápravu. Stejně tak identifikoval trendy, které by se v průběhu doby staly
problematickými, jako jsou uživatelé, jejichž schránky rychle nabývají na
objemu, nebo nastavení DNS, jež by mohla způsobit nežádoucí nárůsty síťového
provozu.
Pokud Zenprise nedokáže identifikovat problém, předloží vám seznam
potencionálních sporných aspektů, které byl schopen eliminovat, takže eskalace
na technickou podporu může začít u vyšší úrovně. Dalším praktickým detailem je,
že notifikace mohou být založeny na roli uživatele problémy doménového
kontroléru jsou směrovány na tým, který se stará o AD, problémy s DNS na tým
DNS atd.
Při ceně 15 dolarů na uživatele za rok je Zenprise ve srovnání s ostatním zde
testovaným softwarem docela drahý. Jestliže však hledáte silný diagnostický
nástroj a nepotřebujete reporting nebo další správní funkce, představuje dobrou
volbu. Zenprise také nabízí SMB edici, která podporuje až 1 000 uživatelů a
začíná na 2 500 dolarů za rok pro 50 zaměstnanců či méně. SMB verze zahrnuje
databázi (MSDE), ale postrádá podnikový reportingový modul a podporu
clusteringu.
Se svými proaktivními schopnostmi řešení problémů, zkoumáním historických
trendů a systémem expertní diagnostiky by mohl Zenprise do značné míry zabránit
tomu, aby nesnáze působící Exchange sítě způsobily skutečný problém nebo by
přinejmenším mohl dramaticky urychlit řešení problémů, když už k nim dojde.

Nesnadné rozhodování
Žádný z výše uvedených produktů není kompletním řešením neexistuje jediný
všestranný balík pro správu Exchange, který by vyřešil všechny problémy
administrátorů. Management Pack for MOM se k této metě dostává nejblíže,
ačkoliv nad požadavkem na MOM server a SQL Server se administrátoři možná
pozastaví.
Kombinace DYS Analytics nebo Questu spolu se Zenprise pro troubleshooting by
však mohla poskytnout kompletní řešení; a pro ty, kdo hledají pomoc pro další
úlohy v rámci správy Exchange, poskytne velkou flexibilitu sada
specializovaných nástrojů Questu. Organizace s komplexními instalacemi Exchange
možná zjistí, že se v jejich síti uplatní všechny čtyři produkty.
Mnozí administrátoři budou mít nicméně pocit, že nemusejí mít kompletní sadu
nástrojů pro správu Exchange, ale potřebují spíše jeden nebo dva produkty, aby
zaplnili mezery v odborných znalostech svého personálu. Protože všechny uvedené
produkty mohou být staženy zdarma (přinejmenším pro 30denní zkušební
instalaci), můžete si je sami vyzkoušet, udělat si vlastní názor a vyvodit
závěry.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.