Správa informačních systémů v Česku

Asi třetina organizací při správě svého IS spolupracuje s externí společností. Nejběžnějším způsobem, jak inst...


Asi třetina organizací při správě svého IS spolupracuje s externí společností.

Nejběžnějším způsobem, jak institucionální předplatitelé časopisu Computerworld
administrují svůj informační systém, je využívání interních zdrojů organizace,
tedy realizace správy pomocí vlastních pracovníků. Ze souboru dotazovaných
subjektů se lze s tímto přístupem setkat v celkem 85 % organizací. Současně je
z výsledků provedeného výzkumu patrné, že nadpoloviční většina subjektů při
správě svého informačního systému rovněž spolupracuje s dodavateli hardwarového
a softwarového vybavení.

Externě i smíšeně
Necelá třetina z dotazovaných organizací spolupracuje při správě svého
informačního systému s externí společností specializovanou na poskytování
služeb průběžné správy počítačových sítí a informačních systémů a přibližně
jedna organizace z deseti spolupracuje v této oblasti se systémovým
integrátorem (13 %) či s poradenskou firmou (11 %).
Z detailního vyhodnocení jednotlivých informací získaných od dotazovaných
zástupců organizací vyplývá, že téměř třípětinová většina zkoumaných subjektů
vytváří pro správu svého IT smíšené pracovní týmy, složené jak z interních
pracovníků, tak také ze zástupců externích subjektů (dodavatelů, systémových
integrátorů či společností specializovaných na poskytování průběžné správy
počítačového vybavení). Z výzkumu dále vyplývá, že více než čtvrtina
dotazovaných organizací (27 %) svůj informační systém spravuje výlučně
svépomocí, bez účasti jakýchkoliv externích subjektů. Naproti tomu ale 15 %
zkoumaných subjektů přenechalo kompletní správu svého informačního systému
vybrané externí společnosti, přičemž kmenoví pracovníci firmy (včetně
pracovníků oddělení IT) se soustřeďují na plnění jiných úkolů na správě
informačního sytému a na udržování jeho každodenního chodu se tedy nijak
nepodílejí.
Z podrobné analýzy jednotlivých segmentů zkoumaného vzorku organizací je dále
zřejmé, že svépomocný způsob správy IT je mezi malými organizacemi častější
přibližně dva z pěti subjektů, které zaměstnávají méně než 100 pracovníků,
udržuje svůj informační systém výlučně zásluhou interních pracovníků organizace
samotné, zatímco mezi subjekty s více než tisícem zaměstnanců dosahuje podíl
takovýchto společností 16 %. Současně ale platí, že kombinace interních a
externích zdrojů využívaných při správě informačního systému se vyskytuje v
přibližně polovině organizací s méně než stovkou zaměstnanců. V navazujících
velikostních kategoriích je pak podíl organizací, jejichž správu zabezpečují
takovéto smíšené týmy, ještě vyšší a maxima dosahuje mezi největšími z námi
dotazovaných organizací.
K outsourcingu správy IT přistupují ve větší míře organizace s více než 500
zaměstnanci, přičemž výrazně podprůměrné je delegování správy IT na externí
subjekt v případě nejmenších organizací s méně než 100 zaměstnanci.

Správa svépomocí
Důvody vysokého rozšíření svépomocného způsobu správy IT v nejmenších
organizacích je třeba hledat jednak ve složitosti informačních systémů
používaných jednotlivými organizacemi, která je úměrná jejich velikosti, a v
případě malých subjektů obyčejně nevyžaduje spolupráci a součinnost více
specialistů. Každodenní chod IT je tak v jednotlivých organizacích plně v
rukách kmenových pracovníků IT oddělení. Dalším důvodem je rovněž finanční
dostupnost externistů podílejících se na správě IT z odpovědí dotazovaných
zástupců konkrétních organizací je totiž patrný velmi silný vztah mezi způsobem
správy IT a celkovým objemem finančních prostředků vyčleněných na IT.
Svépomocná správa IT tak dominuje nejen v organizacích s nejnižším počtem
pracovníků, ale také v subjektech s nejnižšími IT rozpočty.
Podobně výrazné rozdíly nebyly zaznamenány ani mezi sledovanými vertikálami (v
rámci jednotlivých odvětví se tedy přístupy ke správě IT nijak výrazně neliší),
ani mezi organizacemi zahraničními a ryze českými společnostmi. V této
souvislosti je třeba podotknout, že v rámci jednotlivých velikostních segmentů
definovaných celkovým počtem pracovníků nebyl shledán statisticky významný
rozdíl v průměrném počtu pracovníků IT oddělení v organizacích, které správu IT
provádějí výlučně svépomocí, od těch, které spolupracují s externími subjekty.


O výzkumu
Pro přípravu tohoto článku byly použity údaje z unikátního výzkumného projektu,
který exkluzivně pro IDG Czech realizuje společnost Markent. V rámci tohoto
výzkumu, jehož aktuální fáze byla realizována na počátku roku 2005, byl
podroben detailnímu zkoumání korporátní koncový trh konkrétně organizace, které
jsou předplatiteli týdeníku Computerworld. Celkem byly (podobně jako v minulých
letech) zpracovány odpovědi zástupců 303 organizací, vybraných takovým
způsobem, aby přesně kopírovali strukturu předplatitelů týdeníku.
Vzhledem k tomu, že výzkum probíhá již od roku 2000, je na základě získaných
dat možné nejen popisovat aktuální stav, ale lze sledovat i dlouhodobé vývojové
trendy v širokém spektru jednotlivých segmentů IT trhu.
Relevanci prezentovaných zjištění dokládá dlouhodobě ověřovaná informace o tom,
že institucionální předplatitelé časopisu Computerworld učiní přibližně
polovinu z celkového objemu investic do informačních technologií v ČR.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.