Správa znalostí přináší zisky

Snadný přístup k firemním datům prostřednictvím intranetového portálu je dobrý začátek, avšak žádné řešení ...


Snadný přístup k firemním datům prostřednictvím intranetového portálu je dobrý
začátek, avšak žádné řešení systému nakládání s vědomostmi (Knowledge
Management KM) není kompletní bez nástrojů BI (Business Intelligence), s
jejichž pomocí lze surová data přeměnit na účelné informace. Teprve ty
přinášejí rozhodnutí nesoucí zisk.
Knowledge Management (KM) se stal v poslední době univerzálním termínem,
aplikovatelným na celou řadu softwarových produktů a firemních strategií. Je
tomu tak proto, že KM není jen nějaká docela obyčejná aplikace. V případě KM se
jedná spíše o hospodářský cíl: společnost musí své firemní informace, ležící v
databázích, na serverech, na webových stránkách, v elektronické poště, v
systémech ERP (Enterprise Resource Planning) a CRM (Customer Relationship
Management) učinit přístupné všem svým zaměstnancům, kteří tyto informace
potřebují, a to tak, aby tuto informaci mohli získat právě v době, kdy ji
potřebují a v takové formě, která je pro ně užitečná. Tím se ušetří spousta
času stráveného vyhledáváním potřebných informací a zaměstnanci mají v rámci
celého podniku lepší podmínky k racionálnějšímu obchodnímu rozhodování.
Důraz na přístupnost informací vede většinu firem při řešení problematiky KM k
tomu, že provedou přehled a případnou revizi všech portálových firemních
aplikací. Firemní portály jsou výborné pro poskytnutí přístupu k celé řadě
strukturovaných i nestrukturovaných datových zdrojů prostřednictvím jediného,
zpravidla personalizovaného rozhraní na bázi Webu. Portály zjednodušují přístup
k datům tím, že otevírají okna vedoucí do mnohačetných datových zdrojů. Avšak,
tento způsob přístupu via portál nechává otázku konsolidace a analýzy dat zcela
v rukách příslušného uživatele a tím ve většině případů portály ne tak docela
splňují požadavky kladené na KM totiž hlavně na nutnost pomoci koncovým
uživatelům činit lepší obchodní rozhodnutí.

Inteligence navíc
Řešení typu BI (Business Intelligence) poskytují možnost provádění hloubkových
analýz potřebných k tomu, aby se surová data změnila do znalostí, na základě
kterých je možno se rozhodnout a racionálně jednat. Ačkoli BI aplikace nejsou
považovány za řešení KM problematiky obecně, v současné době představují
nejpružnější a nejvýkonnější nástroje pro distribuci zpráv, pro rozbor dat a
pro dynamickou formu prohledávání nejrůznějších firemních zdrojů dat příslušným
uživatelem. Zprávy a další vědomostní výstupy vytvářené na BI datových zdrojích
jsou obyčejně distribuovány prostřednictvím aplikací portálového typu. Tyto
pružné a kombinované možnosti BI aplikací by je měly zařadit vysoko na seznam
užitečných nástrojů při zavádění KM řešení u kterékoli firmy.
Ačkoli BI řešení nepředstavuje náhradu funkcí současných firemních portálů,
tyto aplikace zhodnocují firemní strategii v oblasti KM tím, že zlepšují
kvalitu rozborů dat pocházejících z různých oddělení firmy, dále pak tím, že
poskytují dynamické nástroje na prohledávání a prozkoumávání dat koncovým
uživatelem, který je potřebuje a posléze tím, že dodávají relevantní podniková
data většímu počtu těch lidí, kteří v rámci podniku tyto vědomosti využívají ke
své práci. Kromě toho BI řešení mohou rozšiřovat firemní vědomosti za hranice
firewallu za účelem zlepšení služeb zákazníkům a k prohloubení vztahů s
partnerskými firmami a potom mohou i vytvářet komerčně uplatnitelné vědomostní
produkty, založené na interních datech té které firmy.

Kolik to ale stojí?
Výhody, které přinášejí BI řešení, nejsou zadarmo. Někteří dodavatelé BI
aplikací nabízejí určitá omezená řešení za ceny okolo 10 000 dolarů (cca 400
tisíc Kč). Ta se hodí pro menší podniky, ovšem střední a velké firmy by měly
plánovat utratit v rámci počátečních nákladů částku v rozsahu mezi 100 000 až
150 000 dolarů (4 až 6 milionů Kč). Tyto ceny se mohou lišit v závislosti na
počtu uživatelů a na tom, od kterého dodavatele budete nakupovat. Ve většině
případů však cena neroste přímo úměrně k počtu koncových uživatelů, protože
dnešní architektury BI řešení jsou velmi pružné co do měřítka použití.
Náklady na údržbu a na IT související s provozem v případě BI řešení jsou
poněkud obtížně odhadnutelné, aniž by se vzaly v úvahu různé faktory, jako
např. počet uživatelů a architektura systému. Nicméně lze říci, že obecně budou
tyto náklady nižší než náklady na srovnatelný systém podnikového zpravodajství
založený na distribuci statických zpráv. Díky využití funkce dynamického
vyptávání u BI řešení není třeba zásahu ze strany IT v případech, kdy požadavky
na zpravodajství u některého konečného uživatele doznají změny. Konečný
uživatel sám má možnost a oprávnění změnit své zpravodajské nástroje kdykoli ho
k tomu okolnosti donutí.
Navzdory vysokým pořizovacím nákladům bude většina středně až velmi velkých
firem schopna realizovat pozitivní návratnost investice, pokud jejich projekt
zavedení BI bude dostatečně promyšlen a řádně realizován.

Rozdělování bohatství
Realizace řešení BI spojuje dosud oddělené zásobníky firemních dat uložených v
jednotlivých datových skladištích obhospodařovaných různými odděleními firmy a
umožňuje tak rozbor těchto nyní navzájem spojených zásobáren za použití různých
metod tvorby zpráv a různých "vyptávacích" nástrojů. Vzájemným pospojováním
těchto datových zdrojů a umožněním pracovníkům, kteří potřebují mít důkladné
znalosti, procházet a analyzovat informace napříč celou podnikovou strukturou,
se těmto lidem poskytuje možnost daleko hlubšího vhledu do veškerých firemních
dat. Tak se může významným způsobem vylepšit kvalita jejich rozhodování v
otázkách obchodu, firemní politiky, atd.
Když organizace poprvé realizují a uvedou do funkce metody dynamického
vyptávání zahrnující celopodnikové skladiště informací, pak ony samy mohou být
svědky dramatického zlepšení návratnosti veškerých svých investic. Například
to, že je možné v rámci firmy prohlédnout si globální firemní předpověď
prodejů, objednávek a předpokladů o expedici, může vést k lepší koordinaci mezi
vydáváním příkazů k prodejům a expedičními časovými rozvrhy prodávaných
výrobků. Provozní manažer si např. může všimnout, že je předpovídáno snížení
prodejů určitého výrobku v určité oblasti a může v této souvislosti prostudovat
expediční časové plány tohoto výrobku a upravit je příslušným způsobem tak, aby
lépe odpovídaly předpovídané intenzitě prodeje.
V některých případech se může firma vyhnout zpožděným dodávkám v jedné oblasti
tak, že výrobky přesune z jiné oblasti, kde by jinak zůstaly na skladě
neprodány. Takové a podobné úspory v expedičních a skladovacích nákladech mohou
být velmi významné, zejména pak u firem, které operují na mezinárodních trzích.
Pokud se někdo dívá na BI řešení jako na cosi, co je podobné předchozím
systémům staršího data, jmenovitě EIS (Enterprise Information System podnikový
informační systém), pak může dojít k mylnému závěru, že se jedná výhradně o
nástroj pro vysokou úroveň podnikového řízení. Ale tyto systémy, kromě toho že
napomáhají k rozhodování o "velkých věcech", umožňují a zpravidla rovněž
opravdu realizují zlepšení rozhodovacího procesu na střední a nízké (denní,
rutinní) úrovni v rámci celého podniku a tento efekt má, v dlouhodobějším
měřítku velmi pozitivní dopad na úspěch podniku jako takového.
BI řešení se snaží dát k dispozici celý široký obraz firemních znalostí pokud
možno co největšímu počtu zaměstnanců podniku. Tak, jak se díky tomu zvětšuje
počet uživatelů, kteří činí informovanější, úspornější a příjmy zvětšující
rozhodnutí, může se v kumulativním efektu nakonec použití BI řešení projevit na
výsledovce podniku docela dramatickým způsobem.
Další plusy
Výhody systémů BI mohou být rovněž předávány zákazníkům a obchodním partnerům.
Rozšířením systému BI za hranice firewallu do extranetu může firma umožnit svým
zákazníkům prohlížet své dynamické záznamy zobrazující jejich nákupní zvyklosti
a identifikovat oblasti, kde mohou konsolidovat své nákupy od různých
dodavatelů tak, aby získali nárok na množstevní slevy. To, že se zákazníkům
poskytnou BI nástroje, které jim umožní realizovat takovouto úsporu, dává
příslušné společnosti výhodu nad jejími konkurenty. Povšimněte si však
okolnosti, že rozšíření BI řešení za hranice firewallu poskytuje možnost pouze
jednosměrného toku informací.
Další, méně přímý efekt zavedení BI řešení spočívá ve schopnosti podniku
upravit, zabalit a prodávat svá vlastní interní data jiným podnikům. Stejné
údaje, které definují a řídí informaci dodávanou interním uživatelům BI řešení,
mohou být lákavá pro externí spotřebitele vědomostí do té míry, že za takové
informace budou ochotni i zaplatit.
Řešení BI nepomáhá žádným způsobem ke sběru takových dat. A vskutku, sbírání
dat a údajů bylo pravděpodobně součástí činnosti firmy po celé roky a možná i
desetiletí. Avšak řešení BI poskytuje nástroj na organizování, vyčištění a
bezpečnou distribuci informace odvozené z takto ošetřených dat celé relevantní
zákaznické obci. Většina velkých firem již navázala vztahy s mnoha
potenciálními zákazníky na bázi takto sdílených informací, například s
dodavateli nebo partnery, kterým se tak umožnilo na základě těchto dat lépe
cílit jejich vlastní marketingové programy nebo nějak jinak posílit účinnost
svých operací.

Realizace a podpora
Zlepšení kvality rozhodovacího procesu u většiny konečných uživatelů BI řešení
může zvýšit náklady na realizaci systému a jeho provozní podporu. Avšak,
architektury na základě Webu, které se dnes v BI řešeních používají, umožňují
pružné nastavení měřítka operací, aniž by přitom bylo nutno proporcionálně
měnit režijní zdroje podnikového IT systému. Přidání dodatečných uživatelů k BI
systému založené na webové architektuře s malým počtem klientů znamená, že
nebude třeba žádná instalace dalšího softwaru na straně klientů a možná nebude
zapotřebí ani dodatečný hardware zahrnující příslušný dodatečný server.
Dodavatelé BI nástrojů jako jsou například Cognos, Business Objects a Brio
Technology poskytují převodní vrstvu ležící mezi podnikovými datovými zdroji a
aplikacemi koncových uživatelů, což usnadňuje uživatelskou interakci s
podnikovými daty. Tato dodatečná vrstva může mít formu jakéhosi "trhu dat" nebo
"skladiště dat", příp. může být definována uvnitř samotné BI aplikace. Pokud je
tato převodní vrstva správně navržena a realizována, koncoví uživatelé budou
mít k dispozici nástroje nezbytné k tomu, aby si mohli vytvářet samoobslužné
dotazy nebo jiné datové produkty a nebudou přitom potřebovat žádnou další pomoc
ani dodatečné IT zdroje, kdykoli se jejich potřeby nějakým způsobem změní. Tato
okolnost dále snižuje náklady podniku spojené s vlastnictvím takovéhoto systému.
Jedno je ovšem třeba vidět: BI řešení nejsou zázračným nástrojem řešícím
veškeré podnikové problémy v oblasti KM.
1 0294 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.