Správcovia okien pod Unixom

Využitie a vychutnanie systému X Window v Unixe vyžaduje správcu okien alebo Window manažér. X11 má zabudovaný implici...


Využitie a vychutnanie systému X Window v Unixe vyžaduje správcu okien alebo
Window manažér. X11 má zabudovaný implicitný WM (Window manažér), ktorý však
veíakrát nepostačuje. Existuje niekoíko desiatok lepších a zdokonalených WM,
aby užívanie Unixu v grafike bolo ľahko zvládnutelné. Tento článok má za cieí
ponúknuť čitateíovi zoznam správcov okien pod Unixom, aj keď nie úplný, aby mal
užívateí prehíad, čo mÖže okrem KDE a GNOME ešte využiť.
História slávneho X Window desktopu KDE odštartovala v októbri roku 1996. V
auguste 1997 bola uvoínená verzia 1 a sponzorovali ju dnes už skutoční velikáni
linuxových distribúcií (SuSE, Caldera atď.). KDE má svoje výhody a aj nevýhody.
Nevýhodou je jeho veíkosť a pomalé nabiehanie najmä pri slabších procesoroch.
GNOME je hádam o niečo rýchlejší, ale rýchlosť kompaktných a na diskový
priestor nenáročných Window manažérov je neporovnateíná. Ak štartujete systém
do textového režimu, systém X Window (pomocou príkazu startx) s takýmto rýchlym
a kompaktným WM vám nabehne doslova za sekundu, pričom KDE alebo GNOME niekedy
až za viac ako jednu minútu. Výhod a nevýhod pre KDE či GNOME je viac. V
jednoduchých WM nemÖžete ťahať ikony myšou na desktopovú plochu, ale zase si
mÖžete vytvoriť vlastné menu a aplikácie spúšťať tak. Grafické využitie pod
Unixom mÖžeme rozdeliť do dvoch najdÖležitejších kategórií WM a desktopy. Medzi
WM patrí napr. FVWM, FVWM95, TWM/VTWM, MWM, CTWM, OLWM/OLVWM, WM2/WMX,
AfterStep, AmiWM, Enlightenment, WindowMaker, SCWM, IceWM, Sawfish, Blackbox
atď. Medzi desktopy patrí napr. GNOME, KDE, CDE, Xfce atď. Nasledovné WM sú
určené pre systém X Window a mnohé z nich sú portované na najrÖznejšie
platformy.

ICE Window manažér
(http://www.icewm.org,
http://icewm.sourceforge.net/)
IceWM je WM, o ktorom mÖžeme povedať, že nezdieía kód s nijakým iným WM. IceWM
je na priestor nenáročný WM napísaný v C++, spolupracuje s GNOME a KDE. V praxi
to znamená, že hoci používate ako správcu okien IceWM, ale ak máte
nainštalovaný desktop KDE či GNOME aj s aplikáciami, mÖžete ich bez komplikácií
spúšťať. V IceWM možno používať viacero tém, tj. vzhíad okien bude mať podobu
podía výberu užívateía Motif, GTK, OS/2 Warp (3 a 4) a Windows (95 and 3.1) aj
s imitáciami Mac, RiscOS atď. IceWM je plne konfigurovateíný WM, obsahuje
aplety pre taskbar (APM, sieť, CPU, stav elektronickej pošty, hodiny atď.) a
možno ho konfigurovať dvoma grafickými konfiguračnými nástrojmi: IcePref je
íahko zvládnutelný konfiguračný nástroj, ale vyžaduje Python, PyGTK; ďalej je
to IceWMConf (na báze Tcl/TK). IceWM je vynikajúci, rýchly a kompaktný Window
manažér nenáročný na pamäť a vhodný aj pre počítače nižšej triedy či laptopy.

FVWM
(http://www.fvwm.org)
Fvwm vyvinul Robert Nation. Tento WM bol kedysi dominantným WM na poli
grafického využitia X11 najmä v linuxovej komunite. Je postavený na WM TWM a
poskytuje užívateíovi jednoduchý virtuálny desktop. Funkcionalitu vylepšíte
rÖznymi modulmi. Konfiguračný súbor je fvwmrc v domovskom adresári, ktorým si
užívateí zmení vzhíad obrazovky prípadne si nastaví, ktoré aplikácie sa
automaticky spustia pri štarte systému X Window.

FVWM 95
(ftp://ftp.plig.org/pub/fvwm95/)
Fvwm95 je založený na fvwm2.x. Využíva všetky dobré vlastnosti horeuvedeného
WM, ale má iný vzhíad aj s panelom podobne ako Windows 95, preto aj názov
Fvwm95 naznačuje, že ide o WM graficky veími blízky desktopu Windows 95.
Užívatelia Fvwm95 mÖžu javiť záujem aj o Xaw95, čo je náhrada knižnice Athena
Widget, pomocou ktorej sa mení vzhíad rÖznych X programov, ktoré používajú túto
knižnicu.

CTWM
(http://ctwm.dl.nu/)
Ctwm je nadstavba TWM. Vyvinul ho Claude Lecommandeur. Ctwm pracuje s 32
virtuálnymi obrazovkami, ktoré sa nazývajú aj ako pracovný priestor
(workspace). Z jedného pracovného priestoru do druhého sa prepínate tlačidlami
na paneli. Každý pracovný priestor možno upraviť. Ctwm má aj niekoíko
zaujímavých vlastností ako 3D zobrazovanie nápisov a 3D ohraničenia okien atď.

AfterStep
(http://www.afterstep.org/)
AfterStep je postavený na Fvwm, ale jeho dizajn je nasmerovaný k užívateískému
vzhíadu NextStepu. NajdÖležitejšie zmeny od Fvwm sú: Panel, ikony a vzhíad
podobný ako v NextStepu. Fungovať by mali aj Fvwm moduly, hoci kompatibilita s
Fvwm-2 nie je plánovaná.

Amiga WM
(http://www.lysator.liu.se/
-marcus/amiwm.html)
AmiWm je WM pre užívateíov, ktorí si chcú pripomenúť Amigu, AmiWm teda emuluje
vzhíad Amigy, podporuje viac obrazoviek, s ktorými možno pracovať tak ako v
Amige.

Enlightenment
(http://www.enlightenment.org/)
Mnohí z nás ho poznáme aj pod označením "E". Enlightenment bol pÖvodne založený
na fvwm2, ale bol kompletne prepísaný, čím vznikol flexibilný a rýchly WM.
Tento WM používa extenzie pre tvarovanie a pixmapy. E podporuje GNOME a KDE a
aj funkcionalitu prehliadača súborov.

Window Maker
(http://www.windowmaker.org)
Tento WM emuluje elegantný vzhíad NextStepu podobne ako AfterStep. Podporuje aj
národné prostredie, GNUstep aplikácie, viac pracovných priestorov, má grafický
konfigurátor. Window Maker napísal Alfredo Kojima. Window Maker je rýchly a
íahko konfigurovateíný WM a spolupracuje aj s iným prostredím (KDE a GNOME) a
užívateí má k dispozícii aj silný konfiguračný editor WPrefs.

SCWM
(http://scwm.sourceforge.net/)
Scwm je skratka pre Scheme Constraints Window Manager. Ide o dynamický a
rozšíriteíný WM aj so skriptovacími možnosťami. Scwm pÖvodne vychádzal z fvwm2,
ale bol doplnený schémou Guile, ktorá umožňuje plnú programovateínosť. Scwm je
konfigurovateíný v rámci GUI, podporuje skriptovanie GUI pomocou guile-gtk,
podporuje vzhíad Mwm, Fvwm, Fvwm95 a AfterStep.

Ďalšie WM
Clementine (http://clementine.sourceforge.net/): Malý ale rýchly Window manažér
napísaný v C++.
Golem (http://golem.sourceforge. net): Malý WM podporujúci rÖzne témy, pluginy
a viac obrazoviek.
HeliWM (http://www.cc.rim.or.jp/~hok/heliwm/): Kompaktný Window manažér vhodný
najmä pre počítače nižšej triedy, spotreba pamäti je minimalizovaná.
NovaWM (http://novawm.source forge.net/): Tento nový manažér je na svojom
začiatku.
Perlwm (http://perlwm.sourcefor ge.net/): WM napísaný v jazyku Perl.
QLWM (http://qlwm.get.to):Malý ale účinný WM založený na Qt 2.x.
Swm (http://www.informatik.huber lin.de/~sperling/prog/swm.html): Tento WM je
určený pre počítače s malou pamäťou alebo menšími obrazovkami ako laptopy alebo
PDA.
Waimea (http://waimea.sourcefor ge.net): Rýchly a dobre prispÖsobiteíný WM.

Praktický tip
Ak používate Red Hat Linux, WM a desktopy pre X Window prepínate príkazom
switchdesk, ktorý podporuje prepínanie na KDE, GNOME, FVWM, Enlightenment,
WindowMaker a TWM. Ak chcete odskúšať iný Window manažér, editujte skript
/root/.Xclients-default (alebo /home/.Xclients-default) a za "exec" dopíšte
binárny názov súboru, ktorým sa spúšťa Window manažér (napr. exec icewm). Ak
používate XDM, na odskúšanie rÖznych WM je hádam praktickejšie vypnúť
automatický štart Linuxu do prostredia X, čo docielite editáciou skriptu
/etc/inittab, kde zmeníte (RedHat) číslo 5 na číslo 3 v riadku
id:5:initdefault. Niektoré Linuxy používajú iné číselné označenia pre spúšťanie
systému X Window, preto je dobre si ešte pozrieť text, ktorý v súbore /
etc/inittab vyzerá takto:
# inittab This file describes how the INIT process should set up
# the system in a certain run-level.
#
# Author: Miquel van Smoorenburg, <miquels@drinkel.nl.mugnet.org>
# Modified for RHS Linux by Marc Ewing and Donnie Barnes
#
# Default runlevel. The runlevels used by RHS are:
# 0 halt (Do NOT set initdefault to this)
# 1 Single user mode
# 2 Multiuser, without NFS (The same as 3, if you do not have networking)
# 3 Full multiuser mode
# 4 unused
# 5 X11
# 6 reboot (Do NOT set initdefault to this)
#
id:3:initdefault:

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.