Struktura IT rozpočtů v ČR

Více než dvě třetiny všech dotázaných organizací vyčleňuje své prostředky na rozvoj informačního systému v soul...


Více než dvě třetiny všech dotázaných organizací vyčleňuje své prostředky na
rozvoj informačního systému v souladu s předem stanoveným plánem.

V rámci výzkumu institucionálních předplatitelů časopisu Computerworld byla
věnována významná pozornost problematice objemu finančních prostředků
investovaných jednotlivými organizacemi do rozvoje svých informačních systémů.
Z provedených analýz se však v této souvislosti ukázalo, že kromě celkové výše
takto určených finančních prostředků jsou významné i některé další skutečnosti,
které dokreslují celkové počínání jednotlivých organizací v oblasti IT. Jedním
z hlavních faktorů se v tomto ohledu zdá způsob přidělování investičních
prostředků, tedy pravidla, podle nichž se v konkrétní organizaci rozhoduje o
tom, jaká výše prostředků má být vynaložena na příslušný účel a v jakém
konkrétním časovém horizontu.

Dvě skupiny firem
Všechny organizace lze poměrně snadno rozdělit do dvou základních skupin na ty,
které definují IT rozpočet (obyčejně v návaznosti na přípravu strategie rozvoje
IT), a na ty, jež svůj informační systém rozvíjejí bez předem stanoveného
rozpočtu a bez předem daných priorit.
V současné době naprostá většina organizací vyčleňuje své prostředky na rozvoj
informačního systému v souladu s předem stanovenou a schválenou strategií
rozvoje IT zahrnující nejen hlavní oblasti investic, ale také výši finančních
prostředků vyčleněných na jednotlivé IT projekty. S tímto přístupem se lze
podle aktuálních výsledků setkat v přibližně dvou třetinách organizací (68 %).
Do druhé skupiny organizací, které přidělují prostředky na oblast IT bez předem
stanovaného rozpočtu, spadá více než čtvrtina subjektů (27 %). Zbývající část
organizací (5 %) pak přiděluje prostředky na IT jiným způsobem.
Z detailního vyhodnocení je v této souvislosti patrné, že podle momentálních
podmínek a okolností přidělují prostředky na IT spíše menší než větší subjekty.
Zatímco ve skupině nejmenších organizací (s méně než 100 zaměstnanci) vyčleňuje
IT prostředky podle ad hoc požadavků asi třicet procent ze zkoumaných subjektů,
mezi největšími organizacemi (s více než tisícem zaměstnanců) činí podíl
společností přidělujících finanční prostředky na IT podle aktuální situace
pouhých pět procent.

Vliv výše investic
Pochopitelná je rovněž souvislost mezi způsobem přidělování finančních
prostředků na IT a celkovou výší těchto prostředků. Obecně přitom platí, že
organizace s vysokými IT rozpočty předem pečlivě plánují způsob jejich využití.
Naproti tomu subjekty, které na oblast IT vyčleňují nižší celkový objem
finančních prostředků, investují do IT častěji podle aktuálních okolností. Z
konkrétních zjištění je v této souvislosti dále patrné, že téměř všechny
organizace, které věnují na svůj informační systém částky přesahující 50
milionů korun, pracují s pevně daným rozpočtem výjimku v tomto případě
představuje pouze šest procent subjektů, které definují své IT rozpočty buď
jiným způsobem (4 %), nebo podle aktuálních okolností (2 %). Velmi podobný
přístup lze identifikovat také mezi organizacemi, které vynakládají na rozvoj
svého informačního systému částku přesahující 10 milionů korun také v této
skupině subjektů jsou ve více než devíti organizacích z deseti přidělovány
prostředky podle pevného ročního rozpočtu.
Ze získaných dat lze dále vysledovat, že mezi organizacemi s IT rozpočty od
jednoho do deseti milionů korun činí podíl subjektů, které investují do svého
IS na základě momentálních okolností, šestnáct procent, přičemž podíl
organizací s předem naplánovaným rozpočtem činí 78 %. K vyššímu podílu subjektů
investujících na základě ad hoc okolností přispívá v tomto případě řada dalších
faktorů, zejména pak typ vlastnictví (veřejné organizace častěji investují
podle předem daných rozpočtů než podnikatelské subjekty) a také předmět
činnosti (zejména průmyslové podniky častěji investují na základě aktuálních
okolností).


O výzkumu
Podkladem pro vznik tohoto článku byly informace získané z unikátního
výzkumného projektu, který exkluzivně pro vydavatelství IDG Czech realizuje
společnost Markent. V rámci tohoto výzkumu, jehož aktuální fáze byla
realizována v prvním čtvrtletí letošního roku, byl podroben detailnímu zkoumání
podroben korporátní koncový trh, konkrétně organizace, které jsou předplatiteli
týdeníku Computerworld. Celkem byly (podobně jako tomu bylo i v minulých
letech) zpracovány odpovědi zástupců 301 organizací, vybraných takovým
způsobem, aby přesně kopírovaly strukturu předplatitelů týdeníku.
Vzhledem k tomu, že výzkum probíhá již od roku 2000, je na základě získaných
dat možné nejen popisovat aktuální stav, ale lze sledovat i dlouhodobé vývojové
trendy v širokém spektru jednotlivých segmentů IT trhu. Relevanci
prezentovaných zjištění pak dokládá dlouhodobě ověřovaná informace o tom, že
institucionální předplatitelé časopisu Computerworld učiní přibližně polovinu z
celkového objemu investic do informačních technologií v Česku.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.