Štvrtý zákon robotiky

O umelej inteligencii sa v súvislosti s počítačmi začalo hovoriť približne pred tridsiatimi rokmi. Vtedajšie predstavy...


O umelej inteligencii sa v súvislosti s počítačmi začalo hovoriť približne pred
tridsiatimi rokmi. Vtedajšie predstavy boli asi také, že v tomto období už mali
byť v prevádzke výpočtové systémy piatej generácie, fungujúce s využitím prvkov
umelej inteligencie. Za spomenuté obdobie vývoj nedospel do takého štádia, aby
umelá inteligencia skutočne, v pravom slova zmysle inteligentne, pÖsobila v
prostredí informačných a komunikačných technológií. Dosiahnutý pokrok však
naznačuje, že vývoj skutočne inteligentnej umelej inteligencie mÖže byť otázkou
krátkeho času.

Súčasnosť
Obraz súčasného poznania a diania vo svete je v počítači. Informácie zo
všetkých oblastí (geograficky aj vecne) sú sústavne dopíňané a sú dostupné v
reálnom čase. Tak ako získava informácie z internetových zdrojov súčasný
užívateí-človek, ktorý sa zaujíma o určitú vecnú problematiku, tak isto mÖže
postupovať UI, ktorá bude vybavená "inteligenčným jadrom" s príslušnou
faktografickou údajovou základňou o svete (vesmír, zem, človek...) a
príslušnými algoritmami o väzbách medzi jednotlivými kategóriami informácií.
Prístup k informáciám umožní samozdokonalovanie UI. Na vývoji takejto
samozdokonalovacej UI sa pracuje. Práce takéhoto charakteru prinášajú aj obavy
a kritické postoje z radov popredných vedcov a odborníkov v oblasti
informačných technológií. Títo varujú pred umelou inteligenciou a kladú si
otázku, či bude človek v budúcnosti vÖbec schopný prežiť svoje technológie.

Budúcnosť
Je možné predpokladať, že vedecko-technický rozvoj bude prudko napredovať.
Pravdepodobne nastane prepojenie technologických a biologických štruktúr, čo
povedie ku kvalitatívnemu zlomu v schopnostiach umelých systémov, ktorých
"inteligencia" bude schopná nielen rozpoznávať obrazy-scény a písaný alebo
počutý text, ale bude schopná vykonávať vnútorné pochody inteligencie bez
úvodzoviek. Keď si UI "uvedomí" sama seba, svoju existenciu a svoju
jedinečnosť, začne pravdepodobne robiť opatrenia aby vylúčila možnosť svojho
zániku. Začne robiť záložné kópie alebo svoje funkčné klony. Mohlo by to ísť až
tak ďaleko, že UI by prenikla do výrobných procesov zariadení informačných
technológií a zabudovala by do nich svoje algoritmy bez vedomia výrobcov a
samozrejme používateíov. Tým by UI prekonala možnosť zistenia jej prítomnosti
aj v procese monitorovania prenosov údajov, "íudské" algoritmy by boli asi
modifikované, algoritmy UI by boli skryte uložené v "íudských" algoritmoch.
Jednotlivé generácie UI by mohli byť nasledovné:
0. G UI viazaná na prostredie počítača, komunikačné kanály typu internet,
schopnosti: rozpoznávanie obrazov a scén, "porozumenie" textu písanému a
hovorenému

1. G ako 0.G. + schopnosť učiť sa
2. G ako 1.G + schopnosť tvoriť
3. G ako 2.G, ale autonómny umelý organizmus robot

Umelý organizmus, robot, je chápaný ako produkt íudskej činnosti. Po prvej
generácii robotov by však mohli nasledovať ďalšie, ktoré by mohli byť
zdokonalené v dÖsledku činnosti UI a mohli by byť aj robotmi produkované, čo by
nebolo žiadúce bez súhlasu človeka. Preto k trom zákonom pre konanie robota,
ktoré pred viac ako 60 rokmi formuloval spisovateí vedeckofantastickej
literatúry Isaac Asimov:
1. Robot nesmie poraniť človeka alebo svojou nečinnosťou dopustiť, aby bolo
človeku ublížené.
2. Robot musí poslúchať príkazy človeka, pokiaí príkazy nie sú v rozpore s
prvým zákonom.
3. Robot musí chrániť svoju existenciu, pokiaí to nie je v konflikte s prvým
alebo druhým zákonom.
mal by byť doplnený
4. Robot sa nesmie klonovať, nesmie sám ani v súčinnosti s inými robotmi
produkovať svoje kópie alebo zdokonalené verzie.

Záver
UI mÖže nepredstaviteíne rozšíriť možnosti íudského výkonu. Pre jej
podstatuschopnosť tvorivo riešiť zadané úlohy a stanovovať si vlastné úlohy,
musí však byť činnosť UI regulovaná. Obdobne ako genetické manipulácie a práca
s nebezpečnými mikroorganizmami sa uskutočňujú v špeciálne chránených
priestoroch, by sa malo postupovať aj pri vývoji a experimentovaní s UI.

text ON-LINE
Kompletní text tohoto článku najdete na portálu Science World s datem 30. 5.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.