Systém pro řízení údržby

Ve velkých společnostech probíhají významné finanční toky, které zasahují i do oblasti jejich nákladů. Správa hmo...


Ve velkých společnostech probíhají významné finanční toky, které zasahují i do
oblasti jejich nákladů. Správa hmotného investičního majetku je jedním z
efektivních prostředků, který umožňuje společnosti tuto oblast optimálně řídit.
Střední až velké organizace se už dnes prakticky neobejdou bez dostatečně
pružného a výkonného systému, který by byl schopen pokrýt výrobu, provoz a
hospodaření v oblasti údržby, opravárenství a rozvodů energie.
Takový systém musí komplexně podporovat celou oblast správy technických,
technologických a ostatních zařízení včetně souvisejících procesů, jakými jsou
např. zásobování, sledování a analýza nákladů, plánování a řízení velkých
odstávek a investičních akcí, sledování a zajišťování bezpečnostních norem a
norem pro životní prostředí a vyhodnocování spolehlivosti zařízení. Nedávno
jsme se zabývali touto problematikou z obecného pohledu a nyní budeme trochu
konkrétnější. Jedním z komplexních produktů pokrývajících oblast údržby je
IMMPOWER americké firmy Walker Interactive Systems, která jej do svého
portfolia získala po akvizici společnosti Revere. Na českém trhu tento balík
distribuuje olomoucká společnost TESCO, která také provedla jeho plnou
lokalizaci.
Modularita systému
U každého systému, který řeší organizaci údržby technologických zařízení
komplexním způsobem, je podstatným atributem rozsáhlost jeho funkcionality a
flexibilita. Jedním z řešení, jak toho dosáhnout, je koncipovat systém
modulárně. Každý z modulů pak zpravidla řeší relativně uzavřenou oblast
problémů, přičemž komunikuje s ostatními moduly.
Použití některých modulů může záviset na existenci dat pocházejících z
ostatních modulů systému. Samozřejmě, že některé moduly jsou vždy povinné ty
tvoří minimální konfiguraci, a pokrývají základní požadavky na provádění
údržby. Jedná se např. o popis subjektu údržby (zařízení), popis standardních
prací, katalogy používaných náhradních dílů, vytváření a plnění pracovních
příkazů, účtování odpracovaných hodin, spotřebovaného materiálu nebo účtování
ostatních nákladů.
Kromě výše uvedených povinných modulů mohou ještě existovat moduly volitelné,
obohacující funkcionalitu povinných modulů či pokrývající oblasti úzce
související s problematikou údržby. Informační vazby mezi jednotlivými moduly
zabezpečují jejich vzájemnou spolupráci. Kromě toho je možné do systému snadno
přidat nové moduly a realizovat tak specifické požadavky uživatele. Přesným a
podrobným popisem vazeb mezi moduly lze zajistit rychlou a bezpečnou integraci
do informačního systému podniku i s využitím některých jeho stávajících částí.
Informační zdroj
Systém organizace a řízení údržby IMMPOWER je postavený na relační databázi, v
níž jsou evidovány všechny údaje související s údržbou, jako jsou např. typy
prací, jejich popisy, pracovní příkazy, seznamy dílů a kritických dílů,
informace o dodavatelích včetně jejich historické posloupnosti. Mezi těmito
údaji lze vytvářet vnitřní vazby, které usnadňují práci se systémem a současně
slouží pro podporu a řízení procesů uvnitř podniku. Sem můžeme zařadit
požadavky, nabídky, plánování, hlášení a schvalování, správu dodavatelů,
inspekcí, kontraktů, analýzu průběhu prací, kontrolu fakturace a řešení rozdílů.
Výsledkem je vybudování důležitého informačního zdroje o majetku, jeho správě a
příslušných procesech s možností vícerozměrné analýzy založené na nákladových
střediscích (zařízení), projektech (pracovních příkazech) a na aktivitách
(činnostech). Další možností je operativní získávání informací pomocí externích
aplikací.
Komunikace s okolím
Stejně jako každý jiný moderní systém, také IMMPOWER se opírá o řízení
pracovních toků v podniku a disponuje otevřeným rozhraním. Tato otevřená
rozhraní mu zpřístupňují vazby na okolní informačními systémy. Mezi vnější
vazby systému patří možnost napojení na Internet a možnost objednávek pomocí
standardu EDI/EDIFACT (elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu).
IMMPOWER dále obsahuje možnost napojení na podobné systémy, které mohou být
implementovány v rámci informačního prostředí podniku (holdingu). Jedině s
takovým systémem může podnik efektivně řídit údržbu svých technologických celků
bez zbytečně vysokých nákladů a zbytečně velké režie.
Technologická základna
Systém IMMPOWER byl vyvinut v komponentově orientovaném aplikačním prostředí
UNIFACE společnosti Compuware, které je nezávislé na konkrétním implementačním
prostředí. UNIFACE podporuje modulární stavbu a platformovou nezávislost
aplikačního vybavení, čehož bylo při tvorbě tohoto systému plně využito.
IMMPOWER rovněž podporuje širokou škálu databázových platforem včetně
technologií Informix, Oracle a Sybase. Celosvětově byl implementován u
významných společností v celé řadě průmyslových oblastí i ve službách, jako
jsou např. AlliedSignal EMS Europe, Brown & Williamson Tobacco, Domtar
Speciality Paper, Pan Canadian Oil, Royal Dutch Shells E & P, Shell Nigeria
(SPDC) nebo Whirlpool.
9 0661 / ramn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.