Tažení proti softwarovým pirátům

Softwarové pirátství není pouhým prohřeškem proti etice. Jde o trestný čin s četnými důsledky. Každoročně přip...


Softwarové pirátství není pouhým prohřeškem proti etice. Jde o trestný čin s
četnými důsledky. Každoročně připravuje stát o miliony korun na neodvedených
daních, zabraňuje vytváření nových pracovních příležitostí, snižuje zájem
investorů o pronikání na náš trh apod. V poslední době se z tohoto úhlu začíná
na pirátství nahlížet i u nás.
Průmysl informačních technologií patří k odvětvím, která se v uplynulém
desetiletí rozvíjela nejrychleji. Softwarový prů mysl je jedním z jeho vůdčích
segmentů. Je zdrojem obchodních příležitostí a významným místním
zaměstnavatelem a tento trend se bude nadále zvětšovat. Dynamické ekonomiky na
celém světě očekávají od tohoto sektoru dodání potřebných nástrojů, s jejichž
pomocí by mohly v globálním měřítku obstát.
Velkou překážkou rozvoje průmyslu IT jsou uživatelé, prodejci a padělatelé,
kteří nelegálně kopírují softwarové produkty. Pirátství může zabránit realizaci
obratu nutného k opětovným investicím, k financování nového výzkumu a vývoje.
Podoby pirátství
Jednou z nejškodlivějších a nejrozšířenějších forem pirátství je nezákonné
kopírování softwaru, kterého se dopouštějí i jinak zcela vážené podniky, a to
jak soukromé, tak veřejné. Dochází k němu např. tak, že se ve firmě zakoupí
nedostatečný počet kopií či licencí a pak se programy zkopírují a používají na
mnohem větším počtu počítačů.
Mezi další druhy patří klasické padělatelství, tedy rozmnožování a prodej
počítačových programů bez souhlasu původního autora (firmy), bez příslušného
licenčního ujednání. Obchodníci s hardwarem také někdy distribuují software
nelegálně nainstalovaný na počítačích, které prodávají. Spolu s rozvojem
Internetu se vyskytuje stále více případů prodeje padělaného softwaru
prostřednictvím tohoto média.
Pirátství v číslech
Míra nelegálně užívaného softwaru je v České republice stále velmi vysoká a
snižuje se jen pozvolna. V současné době činí zhruba 65 %. Lepší situace je u
nově prodaných počítačů. Za minulý rok se prodalo přibližně 40 000 počítačů bez
jakéhokoli softwaru, tedy asi 16 % všech PC prodaných v České republice. Státní
pokladna tak byla ochuzena o 10,5 milionu Kč, které mohly být vybrány za
legální předinstalovaný software.
Mezi další důsledky patří omezení prodeje původních českých počítačových
programů, které by na domácím trhu mohly nižší cenou konkurovat západním
produktům. Zanedbatelný není ani záporný vliv tohoto jevu na obecnou morálku.
Většina občanů, jež přicházejí do styku s výpočetní technikou, ani dnes
nepovažuje neoprávněné užívání programů za jednání zasluhující morální
odsouzení, o právním postihu ani nemluvě.
Co říká zákon?
Autorský zákon uvádí počítačové programy mezi příklady typických druhů
autorských děl. Nositeli práv k nim jsou jejich autoři, případně firmy, v nichž
byly vytvořeny. Autorský zákon stanoví, že ke každému užití autorského díla je
nutný souhlas nositele autorského díla, přičemž tento souhlas se udílí v podobě
licenčního ujednání.
Licenční ujednání jednorázové, nebo multilicence stanoví přesné podmínky
užívání softwarového produktu. Je vždy zřetelně označené a přiložené k
softwarovému produktu, případně uvedené v dokumentaci, nebo se objeví na
obrazovce po spuštění programu.
Cena, kterou uživatel za software zaplatí, v sobě nese podmínky licenčního
ujednání a kupující se zavazuje toto ujednání dodržovat.
Změny v zákonech
Do roku 1989 se na ochranu autorských práv v naší republice příliš nehledělo. V
určitém ohledu nedokonalý zákon byl upraven v roce 1990 a 1996 dvěma novelami,
které řešily otázky užívání softwarových děl v pracovním poměru a otázky
volného užití díla.
Více zkušeností s touto problematikou získali v posledních letech i policisté a
soudci. Ještě účinnější pomůckou by měl být tzv. "Protipirátský zákon" č. 191
(o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího
některá práva duševního vlastnictví), který již byl schválen parlamentem i
senátem a účinnosti má nabýt 1. prosince po podepsání prezidentem republiky.
Dohnat a předehnat?
Vyjdeme-li ze současného odhadu míry nelegálního užívání softwaru v České
republice, pak chceme-li dohnat vyspělé země západní Evropy, musela by
poklesnout alespoň o 20 procent. V případě Spojených států pak o dalších 18 %.
Způsob ochrany v USA, Velké Británii a několika dalších zemích vedoucí k vcelku
pozitivním číslům se dá shrnout do tří bodů: osvěta, represe a veřejná činnost.
K osvětě ohledně způsobů i dopadů softwarového pirátství chceme přispět i my
postupně zveřejňovanou sérií článků, z nichž první jste právě dočetli.
9 3249 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.