Technika pod dohledem

Systémy pro sledování provozované techniky představují speciálně vyvinuté a specificky nasazené aplikace, které ře...


Systémy pro sledování provozované techniky představují speciálně vyvinuté a
specificky nasazené aplikace, které řeší požadavky jejího komplexního
zabezpečení.

Zkušenosti z posledních let nás přesvědčují o tom, že i ta nejdokonalejší
technika čas od času selže a že její selhání přináší mnohdy i ztráty na
lidských životech. Je proto povinností tvůrců informačních a komunikačních
systémů předcházet výskytu těchto událostí, a to všemi dostupnými prostředky.
Za účelem zvýšení bezpečnosti, spolehlivosti a snížení nákladovosti provozované
techniky jsou vyvíjeny a zdokonalovány aplikace, které komplexně řeší požadavky
na provozní zabezpečení techniky, umožňují shromažďování dat z jejího provozu,
jejich vyhodnocování a statistiky. Uživatelům poskytují podklady pro
rozhodování o případných omezeních, jež se týkají možné doby provozu a nasazení
techniky. Jedná se tedy o software spravující reálná data, využitelná jak pro
vlastní organizační celky, tak pro nákladové logistické analýzy.

Funkčnost
Nespornou předností takového systému je sledování provozu a údržby jakéhokoliv
druhu vojenské nebo civilní techniky (letecké, automobilní, vlakové,
autobusové, tankové, raketové apod.), jejíž životnost je určitým způsobem
omezena a u které se sledují práce preventivní údržby (meziopravní technický
resurs čili doba mezi opravami zařízení). Dokáže sledovat povolené doby provozu
vybraných agregátů a upozorňuje uživatele na blížící se limitní hodnotu
sledovaného parametru, která se z důvodu bezpečnosti provozu nesmí překročit.
Speciální aplikace umožňují uživateli nastavit u vybraného agregátu jakýkoliv
sledovaný parametr (datum, hodiny, cykly, spouštění, spotřebu paliva, forsáž,
generátorový režim, maximál, nominál atd.). Současně si uživatel může dle
vlastní volby a požadavků nastavit neomezený počet jakýchkoli sledovaných
parametrů, což dává podobným systémům možnost širokého uplatnění. S tím souvisí
i samozřejmý předpoklad jejich lokálního nebo síťového nasazení.

Mobilita
Uživatel může rovněž přenášet jednotlivé aplikace těchto systémů na odloučená
pracoviště, kde lze zadávat hodnoty sledovaných parametrů, řídit a kontrolovat
provoz a údržbu techniky. Takto pořízená data vyexportuje a následně
naimportuje do databáze síťového systému.

Báze dat
Jednou pořízená data se zpravidla z databáze systému neodstraňují, jsou pouze
zneplatňována, a proto má uživatel možnost kdykoli zpětně zjistit informace o
předaných nebo vyřazených provozních agregátech. V systému se sledují veškeré
poruchy, nehody a jejich okolnosti, které se při provozu zařízení vyskytnou, a
následně se provádí jejich vyhodnocování a sestavují se statistiky. Uživatelům
jsou při práci se systémy pro sledování provozní techniky vetšinou nabídnuty
dynamické výstupní sestavy, které umožňují libovolně nastavit výsledný formát
(vybrané sloupce) sestavy. Dále mohou vést technickou dokumentaci agregátů,
jako například technické rozbory, předčasně vyřazené vadné agregáty, servisní
bulletiny, resursy, reklamační protokoly apod.

Bezpečnost
Ochranu informací systémy standardně zabezpečují pomocí přidělování
uživatelských práv jednotlivým uživatelům. Programy rovněž umožňují zjistit,
kdy byla provedena změna údajů v databázi a který uživatel ji provedl. Označení
uživatele a data provedení změny databáze je zajištěno nezávisle na uživateli
(automaticky) a typicky vychází ze systému centrálního zajištění přístupu
uživatele k operačnímu systému (log-in) a z přístupu k programovému vybavení.

Kam s ním?
Z výše popsaného je zjevné, že se podobné systémy řadí k produktům, které
významnou měrou zkvalitňují provoz a údržbu většího množství provozovaných
technických zařízení, u kterých není snadné udržet kontrolu nad požadavky norem
a předpisů, jež definují jejich provozní omezení. Hlavní přínos takových
systémů spočívá ve sjednocení sběru dat, v usnadnění plánování provozu techniky
a v optimalizaci vynakládání finančních prostředků, což se může pozitivně
projevit ve firemním hospodaření. Samozřejmost potom představuje zpětné
poskytování dat do výrobního procesu, čímž sledovací systémy přispívají k
vývoji technologicky dokonalejších výrobků. Schopnost přizpůsobit se požadavkům
jednotlivých koncových uživatelů v závislosti na druhu a typu provozované
techniky nemá pro obdobné systémy v podstatě žádná omezení.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.