Technologie a business modely

V dnešní době charakterizované vystřízlivěním z přehnaných očekávání předpovídají analytici rychlý vývoj e-...


V dnešní době charakterizované vystřízlivěním z přehnaných očekávání
předpovídají analytici rychlý vývoj e-businessu k c-businessu skutečnému
e-businessu založenému na spolupráci uvnitř podniku i mimo něj. S partnery,
kterých díky outsourcingu bude přibývat, nás budou spojovat jak procesy, tak
sdílená data.
Tato budoucnost však čeká jen ty podniky, které projdou postupně všemi fázemi
e-podnikání, od marketingové komunikace na Internetu přes ucelené transakce až
k zákaznicky orientované kultuře. To se netýká jen "dot.comů", ale i kamenných
podniků. Největší šance nezaniknout mají hybridní click-and-mortar podniky,
které spojí tradiční značku s výhodností procesů racionalizovaných s pomocí
informačních a komunikačních technologií (ICT).
V procesu získávání zkušeností a výchovy lidí nelze přeskakovat etapy. V
technologické rovině je navíc potřeba připravit zdroje, infrastrukturu a
samozřejmě znovu zkušenosti.
Budoucnost je v propojení
Dobře připravený podnik bude muset umět komunikovat přes hranice a pracovat v
modelu dostupnosti 24 x 7. Musí být připraven na rychlé změny, neustálé
vyhodnocování situace, sofistikované metody řízení a spolupráci v aliancích. A
musí znát své zákazníky, dodavatele, partnery i sám sebe.
Tohle vše musí podporovat podnikový informační systém. Podnik už nevystačí s
jedním balíkem aplikací, musí kombinovat staré spolehlivé ERP s novými
aplikacemi pro CRM a Web. Ne vše si musí vyvinout a provozovat sám. Vzrůstající
složitost ICT a informačních systémů lze řešit pronájmem aplikačních služeb
(ASP). I když dnes ještě ASP není běžným standardem, do budoucna jeho
ekonomická výhodnost převáží možné nevýhody.
Nikdy nebyly ICT strategie tak riskantní a současně tak slibné. Jejich význam
pro podnikatelský model a zajištění zisku je klíčový. Přitom frekvence změn se
neustále zrychluje. Zatímco proces integrování dřívějších "ostrovů
automatizace" v podniku není ještě ani zdaleka dokončen, ICT se musí vyrovnávat
jak s příchodem stále nových technologií, tak s novými potřebami podnikání.
Navíc jedna změna vynucuje druhou. Např. potřeba integrace s dodavateli a
partnery si vynucuje vnitřní integraci aplikací. Zavedení prodeje přes Internet
není myslitelné bez zavedení provozu 24 x 7 a CRM. Mnohé dot.comy zašly na
chybnou strategii ICT. I slavný Amazon ztratil mnoho zákazníků kvůli
nedostatečné integraci a z toho plynoucích pozdních dodávek.

Míření na pohyblivý terč
Ne všechny slibné technologie jsou zralé již dnes. I u technologií funguje
křivka nekritických očekávání následovaná vystřízlivěním a deziluzí a teprve
později mohou technologie dosáhnout produktivity. U mnohých z nich platí, že
standardy jsou pohyblivý cíl. Mezi nejakceptovanější patří aplikační servery,
komponentově orientované architektury, messaging a mimořádně rychle se
rozvíjející XML. Lze je považovat za technicky odzkoušené, stabilní a
ekonomicky dostupné. Hned za nimi následují portály a B2B tržiště. V
současnosti už můžeme zaznamenat řadu nastupujících bezdrátových a mobilních
technologií. Internetové služby budou dostupné ze zařízení, která máme neustále
u sebe, z mobilního telefonu nebo PDA (osobního asistenta). To je však teprve
začátek. Čeká nás integrace do jiných technologií (televize), Internet oblečený
integrovaný do našich šatů a nakonec Internet pronikne do zařízení kolem nás do
ledniček, vypínačů, zámků atd.

Snižování rizik
Rostoucí složitost systémů je umožňována rostoucí specializací a úrovní služeb
(aplikační servery). Vyvíjíme rychleji a levněji. Ale nakolik jsou připraveni
lidé? Chybí systémy pro e-jakost a e-spolehlivost. Jsme připraveni na to, že
budeme závislí na administrátorech systémů?
Bude dost financí? Podíl investic do ICT na obratu podniku roste. V této
souvislosti nabývají na významu strategie snižující riziko. Mezi jejich prvky
patří například komponentový/modulární vývoj, vícevrstevné architektury,
standardizovaná rozhraní, zásady zabezpečení pro budoucnost (future-proof),
strategické plánování, postupná migrace do nových technologií spojená s
integrací na staré zděděné aplikace, konfigurační řízení, orientace na
standardy a na stabilní a osvědčené dodavatele a v neposlední řadě investice do
lidí a know-how.

Standardy nastupují
Tyto požadavky si dobře uvědomují dodavatelé nástrojů a prostředí . Postupně
vznikly celé soustavy standardizovaných nástrojů, rozhraní a prostředí
(aplikačních serverů), které umožňují postupnou migraci do nové architektury,
aplikaci po aplikaci. Mezi nejvýznamnější patří standardy okolo jazyka Java
(J2EE, resp. .ONE) vytvořené firmou Sun a podporované Oraclem, IBM a řadou
dalších dodavatelů. Oproti nim stojí koncepce .NET firmy Microsoft.
I v oblasti integrace se uplatňují principy modularity, vícevrstvé architektury
a centrální řízení. Bez jejich využití můžeme při propojování aplikací snadno
dosáhnout nežádoucího špagetového efektu. Centrální řízení poskytují integrační
servery nebo brokery samostatné nebo integrované do služeb aplikačního serveru.
Typické vrstvy řízení jsou (odspodu) transportní vrstva (dnes nejčastěji
asynchronní messaging), která zajišťuje mj. transportní scénaře
(point-to-point, publish/subscribe), fronty, transakce, zaručené a/nebo trvalé
doručení zprávy, vysílání a přijímání zpráv, odolnost proti výpadku,
rozdělování zátěže a škálování, datová vrstva nyní obvykle stavěná na XML,
zajišťuje přenos, řazení a přeformátování dat zprávy a přenos metadat, vrstva
pravidel určuje, kdy a kam se mají zprávy doručit a kdy jaké transformace
provést, a nakonec vrstva procesů umožňuje přiřazovat zprávy, transformace a
pravidla spolu s funkcemi aplikací procesům a vytvářet workflow.

XML na obzoru
Představiteli messagingových nástrojů jsou implementace JMS standardu (J2EE) ,
podporované mj. firmami Sun, Oracle, Sybase, BEA, Progress a řadou dalších.
Samostatnou cestou jde Biztalk firmy Microsoft. Všichni uvedení podporují XML.
Typickými aplikacemi integrace jsou propojení (teoreticky každý s každým) mezi
internetovou výkladní skříní (e-shop), dalšími prodejními kanály (B2B,
tržiště), transakčním systémem plánování a vyřízení objednávky, CRM, finančním
back-endem a portálem.
Kromě toho je třeba uvažovat o integraci mezi aplikačními službami
poskytovanými vzdáleným ASP a interně provozovaným aplikacemi. Lze říci, že
teprve integrace činí ASP reálnou volbou umožňuje migrovat do ASP modelu
postupně, aplikaci po aplikaci, aniž ztratíme vazby mezi systémovými prvky.
Dnešní orientace na asynchronní messaging je dána především ekonomicky a tím,
že uživatelé se k síti připojují jen dočasně. Se zlevněním a dalším zvýšením
dostupnosti sítě tyto důvody pominou. Pak bude přirozeným řešením přechod k
synchronní integraci. Díky vrstevnaté architektuře a XML bude možné v zásadě
vyměnit spodní vrstvu s minimálními dopady na další vrstvy. Jde o příklad snahy
o "future-proof" řešení.

Webové služby
Módním výhledem integrace je koncepce tzv. webových služeb. Jde o softwarové
komponenty, reprezentující funkcionalitu, k níž mají uživatelé přístup
prostřednictvím aplikace nebo jiné webové služby za použití standardních
protokolů. Služby lze kombinovat, ale uživateli se celá architektura jeví jako
jediná aplikace.
Díky webovým službám nebudeme muset vyvíjet, ale prostě budeme hledat nejlepší
aplikaci (službu) na síti a zahrneme ji do své služby. Platit budeme podle
intenzity použití nebo za disponibilitu ideální model pro ASP.
Technicky jsou webové služby založeny na XML, které slouží jako jazyk
komunikace mezi objekty i jako základ všech následujících standardů. Na použití
ve webových službách aspirují WSDL (popis webových služeb), SOAP (jednoduchý
protokol pro přístup k objektům), ebXML a zejména UDDI (Universal Description,
Discovery and Integration), podporovaný téměř všemi velkými dodavateli. Jde
totiž o příležitost k propojení zatím vzájemně si konkurujících světů J2EE a
.NET.
Autor přednášel na konferenci Elektronický Business za společnost Progress
Software o Technologických souvislostech business modelů.
1 0960 / kap

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.