Televize pro 21. století

Digitalizace médií se netýká pouze internetu, ale také klasických informačních kanálů. A to nejen v oblasti digitál...


Digitalizace médií se netýká pouze internetu, ale také klasických informačních
kanálů. A to nejen v oblasti digitálního pozemního vysílání, ale rovněž v
páteřích přenosových cest.
Americká společnost pro veřejné televizní vysílání Public Broadcasting Service
(PBS) se inspirovala způsobem dodávek zboží v oblasti průmyslové výroby i
obchodu a radikálně mění systém, který používá ke správě a distribuci
televizních programů. Podle PBS dojde ke skutečně zásadní změně rekonstrukce
jejího systému bude dokončena v roce 2006 a podle jejích představitelů zásadně
pozmění dynamiku a ekonomický provoz televizního vysílání.
V současné době PBS distribuuje programy formou proudu videozáznamů v reálném
čase přes satelit do 177 členských vysílacích stanic. Jediný program může být
vyslán i několikrát v závislosti na časové zóně cílové stanice, programovém
plánu a meteorologických podmínkách. Při většině těchto přenosů je na cílové
vysílací stanici nezbytná přítomnost technického pracovníka, jehož úkolem je
přenos zachytit a následně nahrát nebo uložit na video server.
Celý řetězec dodávky programů od producenta přes PBS až na lokální vysílače se
protahuje a časově drobí, protože je k jeho zajištění třeba vykonat řadu
náročných procedur, při nichž často dochází k chybám. Tento způsob také
vyžaduje specializované a trestuhodně nákladné vysílací zařízení. Všechny
stanice používají takzvané master control zařízení, které může stát i 10
milionů dolarů.
PBS chce nyní drahé technické příslušenství stanic nahradit počítači
postavenými na platformě Intel. Namísto přísunu videozáznamů v reálném čase
proběhne přenos pomocí systému store-and-forward přes síť na bázi transportního
protokolu IP. Ruční manipulaci s kazetami nahradí jednoduché pohyby myší,
časově náročnou kontrolu kvality zajistí specializovaný software.
Za integraci technologií do procesu vysílání je ve společnosti PBS zodpovědný
Andre Mendes. Podle jeho názoru tato nová technologie zvýší spolehlivost
přenosů, zlepší jejich kvalitu a přispěje ke vzniku nových vysílacích služeb.
Společnosti PBS a jejím členským vysílacím stanicím také ušetří více než 100
milionů dolarů ročně z ekonomického hlediska tak umožní přežít stanicím, které
se nyní nacházejí na pokraji krachu.

Technologický rozvoj
Techničtí pracovníci vysílací společnosti PBS musejí nyní procházet jeden
záznam programu třeba i několikrát nejprve je nutné zkontrolovat kvalitu
záznamu, pak vložit takzvaný V-čip s informacemi, poté přidat jméno výrobce a
logo nebo vložit skryté titulky či dabing například ve španělštině. V každé
této fázi probíhá technické vyhodnocování celého záznamu, takže kontrola
šedesátiminutového programu se může protáhnout až na několik hodin.
Tato složitá opatření jsou naprosto nezbytná, protože výrobci programů obvykle
dodávají obsah záznamu v několika částech a v různých formátech.
Po zavedení nového systému však PBS okamžitě obdrží celý obsah záznamu ve formě
souboru přenášeného přes síť, anebo od výrobce dostane jeho dílčí části i s
příslušnými metadaty, která jej popisují a obsahují i informaci o způsobu
jejich kombinace. Techničtí pracovníci společnosti PBS pak budou moci vytvořit
konečnou podobu programu pomocí jediné operace. "Co dříve trvalo šest hodin,
nepotrvá teď ani hodinu. Bude to mnohem rychlejší než vlastní vysílání v
reálném čase," potvrzuje Andre Mendes.
Po provedení tohoto jednorázového procesu bude televizní program existovat jako
obyčejný soubor digitálních dat, který bude možné uložit do paměti běžného
počítače a přenášet jej jako samostatný soubor po pozemních i satelitních
sítích fungujících na bázi IP protokolu.
V současné době vysílání probíhá tak, že se záznam uloží do dočasné paměti
(cache) video serveru a ručně se nastaví časový harmonogram vysílání. Záznam je
pak přenášen přes satelit v reálném čase a vysílán na příslušné stanice
pokaždé, když si jej nějaká televizní společnost vyžádá.
"Nově bude možné záznam do harmonogramu jednoduše přetáhnout myší. Systém
umožní jeho automatické vyslání a příjem, a to bez jakékoliv další fyzické
námahy," vysvětluje Andre Mendes.
Podstatně se tak zmenší nutnost technických pracovníků zasahovat do vysílání a
také se sníží poruchovost a možnost selhání. S postupným stárnutím záznamů se
nebude zhoršovat jejich kvalita ani nebude docházet k jejich nechtěným záměnám
během vysílání. Podobně jako v jiných případech uchovávání dat dokáží kontrolní
softwarový program a jiné technické prostředky zachovat integritu každého bajtu.

Změny na stanicích
V minulosti byly na lokální vysílací stanice vysílány záznamy rozčleněné na
části. Nový systém přenosů nyní stanicím umožní sestavovat celý program
stahováním záznamů ze sítě pouhým poklepáním na položky v nabídce. K prohlížení
programů bude možné používat internetový prohlížeč a pomocí klientského serveru
dálkově sestavovat na serveru v PBS denní a týdenní harmonogramy vysílání. V
určenou dobu softwarový program PBS zabalí celý harmonogram a přes satelit jej
po síti vyšle na server vysílací stanice, a to bez nutnosti se záznamy fyzicky
manipulovat.
"Úspora práce bude obrovská," říká Ron Kain, vedoucí technologického oddělení
stanice WITF v Harrisburgu. "A pokud nebude třeba tolik investovat do
jednotlivých operací technického provozu, lze finanční zdroje využít ke
zlepšení technických kapacit lokálních stanic. V tom spočívá efektivnost nového
systému."
Několik televizních stanic společnosti PBS už v současné době zkouší tímto
systémem vysílat a plně na něj přejdou v červenci roku 2004. "Měníme svět
klasického vysílání na svět síťového přenosu," říká Andre Mendes. "Složité
fungování systému vysílání se zjednodušuje na správu řetězce dodávky, na
problém zhotovení a dodání produktu v požadované lhůtě a na další podobné
zásady, které už léta dobře fungují v oblasti průmyslové výroby a obchodu,"
dodává.
"V důsledku rozvoje v oblasti informačních technologií může nyní PBS začít
zavádět tyto zásady do systému vysílání," říká Jim Wolak, senior manažer
společnosti Accenture. "Také mnoho dalších průmyslových odvětví brzy přijme za
své podobné platformy založené na ověřených postupech a využije je pro
technologickou inovaci," předpovídá.
"Realizace podobných koncepcí se pravděpodobně stane běžnou záležitostí,
protože přináší obrovské finanční úspory i zlepšení kvality vysílání," uzavírá
Andre Mendes.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.