TIRS 32 software pro průmyslovou automatizaci

Elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze uspořádala ve druhé polovině ledna konferenci věnovanou komplexní automatizaci a...


Elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze uspořádala ve druhé polovině ledna
konferenci věnovanou komplexní automatizaci a řízení technologických procesů.
Její účastníci obdrželi zdarma software pro základní vývojovou verzi
technologického informačního a řídicího systému TIRS 32 hradecké firmy Coral.
Seznamte se stručně s tímto zajímavým systémem i vy.
Software TIRS 32 je zaměřen na tvorbu a provoz dispečerských pracovišť,
informačních a řídicích systémů. Je vhodný pro hierarchicky členěná dispečerská
pracoviště, která řídí a monitorují jak lokální systémy různých technologií,
tak i distribuované systémy a technologické sítě propojené prostřednictvím sítí
LAN, WAN nebo Internetem. Velkou předností TIRS 32 je modulárnost, otevřenost a
snadná možnost integrace do nadřízených informačních systémů podniku, které
mohou pracovat pod Windows, MS-DOSem i Unixem.
Tvorba i údržba aplikací
je snadná
Systém TIRS 32 je plně 32bitový a využívá všech možností Windows 95 a Windows
NT. Tvorba aplikace s tímto systémem je velmi jednoduchá a spočívá pouze v
rozmístění grafických objektů a vyplnění předdefinovaných tabulek. Díky tomu je
zajištěna i rychlá a snadná údržba aplikace, a to i na dálku. Modularita a
důsledná otevřenost systému umožňuje připojovat vlastní moduly pro sběr i
zpracování dat.
Rekonfiguraci systému lze uskutečnit i během chodu aplikace. Data z různých
typů automatů je možné zobrazovat společně ve vizualizačních panelech, lze je i
zapisovat do databází historických dat. Typ databází je dán použitými ODBC
drivery, od lokální dBase až po datové servery s SQL databázemi. U každé
proměnné je možno kromě aktuální hodnoty pracovat s limitami, hysterezí, časem
přenosu, minulou hodnotou a hlavně s příznakem platnosti dat.
Integrace do informačního systému podniku je možná
Systém TIRS dovoluje integraci do informačního systému podniku pro řízení
výroby, skladů, jakosti, expedice atd. Vazbou mezi těmito moduly a systémem
TIRS lze zajistit parametrování procesních automatů podle požadavků subsystému.
Řízení výroby a naopak informace o průběhu výroby a naměřených veličinách lze
předávat zpět informačnímu systému podniku.
Sledování parametrů výroby je základní podmínkou pro získání a udržení
certifikátů norem jakosti řady ISO 9000. Pro aplikace na rozsáhlých územích,
zobrazení inženýrských sítí, zobrazení jednotlivých prvků soustavy apod. umí
systém TIRS 32 integrovat prvky GIS, databázové informace o objektech a
aktuální hodnoty objektů. Grafická data mohou být ve vektorovém (formát
Microstation) i rastrovém (fotografie) tvaru. Modul GIS lze použít i samostatně.
Síťová architektura systému
Jádro systému je koncipováno jako server celého systému a ostatní úlohy
(moduly) TIRS 32 se k jádru připojují jako klienti. Jádro obsahuje registrační
databázi všech přihlášených signálů a zajišťuje vazby mezi všemi prvky systému
TIRS 32. Součástí funkce jádra je zabezpečení systému i technologií proti
neoprávněné manipulaci formou rozvinutého systému uživatelů a jejich práv.
Klienty systému jsou moduly pro styk jádra s podřízenou technologií (sběrem
dat), pro zpracování a vizualizaci dat, případně pro zajištění styku s
nadřízenými informačními systémy podniku. Klienti obvykle pracují pod operačním
systémem Windows NT či Windows 95, lze však vytvářet i klienty, kteří mohou
pracovat pod UNIXem, Windows 3.11 či OS/2, a to jak na stejném počítači, tak i
na jiných počítačích připojených do sítě. Jako klienty lze využít nejen moduly
systému TIRS 32, ale i ostatní moduly a programy vytvořené jinými firmami nebo
komerčně nakoupené programy. Každý klientský počítač může mít jiného uživatele
a z toho vyplývající oprávnění.
Komunikace mezi serverem a klientskými počítači probíhá pomocí protokolu TCP/IP.
Konfigurace systému
V podstatě lze využít tří možností konfigurace: lokálního pracoviště,
víceuživatelského systému a sítě víceuživatelských systémů.
Lokální pracoviště tvoří nejjednodušší případ nasazení systému TIRS 32 pro
sledování a ovládání technologie z jediného pracoviště. Jedná se většinou o
velíny a dispečinky průmyslových provozů, malých energetických systémů a
měřících pracovišť. Na takové lokální stanici se spouští jeden nebo více
konektorů pro styk s řízenou technologií. Pro vizualizaci se používá modul
Panel2, který může zobrazit libovolný počet technologických schémat. V případě,
že je nutné ukládat posloupnost naměřených dat, spouští se modul zapisovače
historických dat s ODBC driverem pro lokální databázi. Pro prohlížení
historických dat slouží modul grafického prohlížeče.
Víceuživatelský systém je vhodný při výstavbě rozsáhlých a složitých
dispečerských center. Ke své činnosti systém využívá podporu víceuživatelského
přístupu ke sledovaným operacím z klientských počítačů, obvykle připojených do
podnikových sítí LAN/WAN.
Na jednom počítači je spuštěn TIRS server a většinou i konektory pro komunikaci
s technologií. Na ostatních připojených počítačích jsou spuštěny klientské
moduly pro vizualizaci aktuálních hodnot, ukládání historických dat a
uživatelské aplikace. Konektory pro komunikaci s technologií mohou být spuštěny
na libovolném počítači v síti, pokud možno co nejblíže této technologie, a není
tedy nutné vést datová a technologická hlášení až do dispečinku. Pro ukládání
velkého množství historických dat je vhodné použít samostatný databázový server
s SQL databází.
Systém TIRS 32 umožňuje i propojení více TIS serverů mezi sebou, tedy vytvoření
sítě víceuživatelských systémů. Pro kaž-dé propojení je možné definovat
podmnožinu signálů z množiny signálů protějšího serveru, které se začlení do
jádra systému. Při běhu aplikace se všechny změny vybraných signálů z
protějšího serveru ihned projeví v úlohách této aplikace a naopak z aplikace
lze měnit hodnotu výstupních signálů protějšího serveru. Toto řešení je vhodné
zvláště pro propojení jinak autonomních dispečinků, které mají společnou
skupinu dat, nebo pro řízení rozsáhlých technologických systémů.
Klub uživatelů a vývojářů
V Hradci Králové, kde firma Coral, která je tvůrcem a distributorem systému
TIRS 32, sídlí, je také centrum klubu uživatelů a vývojářů tohoto softwaru.
Členství v klubu přináší přístup k nejnovějším verzím systému zdarma. Kromě
toho jsou jeho členům rozesílány informace o nových verzích, textové informace
o nových technologiích a možnostech v systému TIRS 32, obsahy článků, které
byly o TIRS uveřejněny a ukázky řešení a demonstračních příkladů.(jam)
8 0173 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.