TisknoucÝ pracovnÝ skupiny

HlavnÝm vodÝtkem při volbý tiskßrny pro pracovnÝ skupinu by mýly břt převa×ujÝcÝ a nejŔastýjÜÝ tiskovÚ po×ad...


HlavnÝm vodÝtkem při volbý tiskßrny pro pracovnÝ skupinu by mýly břt
převa×ujÝcÝ a nejŔastýjÜÝ tiskovÚ po×adavky jejÝch Ŕlen¨.

Vyjde-li se při vřbýru odpovÝdajÝcÝho zařÝzenÝ z vypracovanÚho souhrnu
po×adavk¨ na jeho prßci a funkci v reßlnÚm prostředÝ, m¨×e se jevit jako vhodnÚ
doplnit jednu univerzßlný nasazenou skupinovou tiskßrnu tiskßrnou dalÜÝ,
specificky zamýřenou. JejÝ nasazenÝ v sobý skrřvß vyu×itelnř potencißl ÜirÜÝch
schopnostÝ, kterÚ uspokojujÝ po×adavky smýřovanÚ mimo mo×nosti hlavnÝho
tiskovÚho zařÝzenÝ. PodobnÚ řeÜenÝ nemusÝ svřmi pořizovacÝmi nßklady
automaticky převřÜit variantu nßkupu vÜeumýlÚ tiskßrny pro pracovnÝ skupinu.
Zvß×enÝ vÜech hledisek a po×adavk¨ oŔekßvanřch od zařÝzenÝ by ve vřsledku mýlo
přinÚst souhrn parametr¨ vlastnÝch pořÝzenÚ tiskßrný. KonkrÚtný jde zejmÚna o
maximßlnÝ formßt tisku, schopnost barevnÚho nebo monochromatickÚho tisku,
rozliÜenÝ a rychlost tiskßrny, mo×nost oboustrannÚho tisku, přÝpojnß rozhranÝ a
rozÜiřujÝcÝ přÝdavnß zařÝzenÝ. Technologicky je pro skupinovou prßci ekonomicky
i vřkonový nejpřijatelnýjÜÝ laserovř tisk.

Technologie: Tiskßrny pracujÝcÝ s barvicÝm prßÜkem tonerem dnes vyu×ÝvajÝ dvý
nejrozÜÝřenýjÜÝ technologickß řeÜenÝ. JednÝm je polovodiŔovř laser a druhřm LED
diody (Light Emitting Diode). V kvalitý vřstupu ani rychlosti prßce mezi nimi
ji× nenÝ velkř rozdÝl. Obý technologie dokß×Ý tisknout barevný a při tisku v
podstatý vychßzejÝ ze stejnÚho technickÚho principu.
Černř tisk vyu×Ývß pouze ŔernÚho toneru, a i dÝky tomu je monochromatickř
vřstup o nýco rychlejÜÝ. Barvy se kombinujÝ dle schÚmatu CMYK (Cyan, Magenta,
Yellow, Black) a ka×dß se na papÝr nanßÜÝ zvlßÜŁ.
V tisku fotografiÝ majÝ laserovÚ tiskßrny malř handicap oproti inkoustovřm.
Nemß praktickř smysl pou×Ývat u nich specißlnÝ fotografickÚ papÝry a ani
ŔernobÝlÚ fotografie jejich domÚnou nejsou. Dra×ÜÝ modely disponujÝ funkcÝ tzv.
fotografickÚ vrstvy, jejÝ× vřstupy na obyŔejnř papÝr jsou velmi blÝzkÚ
skuteŔnřm fotografiÝm. Pou×itÝm papÝru vyÜÜÝ gramß×e se vřsledek jeÜtý vřrazný
zlepÜÝ. DalÜÝ svýtlou vřjimku tvořÝ laserovÚ tiskßrny vyu×ÝvajÝcÝ technologie
tuhÚho vosku (inkoustu), jen× nahrazuje toner, a fotografickÚ vřstupy jsou
proto velmi realistickÚ.

Procesor: Tiskßrny urŔenÚ pro pracovnÝ skupiny musejÝ svřm tiskovřm vřkonem,
tj. rychlostÝ tisku, dostaŔovat stßlřm i nßrazovřm po×adavk¨m. Aby nebyly
poŔÝtaŔe zatý×ovßny překladem dokument¨ do tiskovÚho jazyka a neblokovaly si
pamýŁovÚ kapacity, břvajÝ tyto tiskßrny vybaveny vlastnÝm procesorem a pamýtÝ.
VřkonnýjÜÝ zařÝzenÝ disponujÝ i vlastnÝm pevnřm diskem. PřÝkladem takovÚ
konfigurace m¨×e břt procesor PowerPC 600 MHz se 196 MB pamýti a nßdavkem s
10GB pevnřm diskem.

Formßt tisku: VřchozÝm a Ŕastokrßt i zcela dostaŔujÝcÝm minimem je formßt A4
(297 x 210 mm). PřÝpadnř po×adavek na výtÜÝ rozmýry tiskovřch vřstup¨ m¨×e břt
uspokojen druhřm nejrozÜÝřenýjÜÝm podporovanřm formßtem A3 (420 x 297 mm). V
tzv. designovÚ kategorii tiskßren je variabilita mo×nřch velikostÝ vřstup¨
mnohem vyÜÜÝ.

RozliÜenÝ: SouŔasnÚ barevnÚ tiskßrny jsou schopny tisknout v rozliÜenÝ od 600
dpi (bod¨ na palec). Je-li vy×adovßn velmi jemnř grafickř vřstup, potom je
třeba zvolit odpovÝdajÝcÝ vyÜÜÝ rozliÜenÝ tisku. VysokÚ rozliÜenÝ umoײuje tisk
detail¨ a ovliv˛uje i Ŕitelnost nejmenÜÝch rozmýr¨ pÝsmen.

Tiskovř jazyk: Vyu×itelnost tiskßrny v r¨znřch vřpoŔetnÝch prostředÝch
ovliv˛ujÝ tiskovÚ jazyky. VýtÜina tiskßren podporuje PCL (Printer Control
Language) jazyky svřch vřrobc¨ nebo standardizovanř Adobe PostScript, kterř
vřznamný rozÜiřuje přenositelnost a kompatibilitu kvality vřstup¨. RozÜÝřenÝ
doznal i jazyk GDI (Graphical Device Interface) urŔenř pouze pro operaŔnÝ
systÚmy Windows a zastoupenř hlavný u levnýjÜÝch zařÝzenÝ. GDI zpracovßvß
vřstup na ·rovni operaŔnÝho systÚmu, a tiskßrna tak nevyu×Ývß vlastnÝho
procesoru a pamýti přÝpadný je ani nemß.

Gramß×: Pokud se budoucÝ prßce tiskßrny neomezÝ na standardnÝ kancelßřskř papÝr
s gramß×Ý 80-90 g/m2, je třeba v jejÝ specifikaci nalÚzt odpovÝdajÝcÝ vyÜÜÝ
nebo ni×ÜÝ gramß×e tiskovřch mÚdiÝ. UniverzßlnÝ tiskßrny mohou pokrřt rozsah
mÚdiÝ od 60 do 330 g/m2. VyÜÜÝ gramß×e výtÜinou vy×adujÝ přÝmÚ vklßdßnÝ papÝru,
nebo specißlnÝ zßsobnÝk Ŕi podavaŔ. Tiskovß mÚdia se samozřejmý neomezujÝ pouze
na papÝr, ale vřstupem mohou břt i fˇlie Ŕi textil.

Konektivita: PřÝpojnß rozhranÝ laserovřch tiskßren dnes převß×ný zahrnujÝ porty
USB 2.0 (Universal Serial Bus) a paralelnÝ port IEEE 1284-1994, oznaŔovanř tÚ×
jako LPT (Line Printer Terminal). Tiskßrny urŔenÚ pro pracovnÝ skupiny jsou
výtÜinou dßle rozÜÝřeny o sÝŁovÚ rozhranÝ IEEE 802.3 nebo bezdrßtovÚ Wi-Fi,
přÝpadný Bluetooth.

ZpřÝstupnýnÝ tisku: Existuje nýkolik mo×nostÝ, jak tiskßrnu jednotlivřm
u×ivatel¨m zpřÝstupnit. NejjednoduÜÜÝ je jejÝ sdÝlenÝ v sÝti, kdy je tiskßrna
připojena k jednÚ pracovnÝ stanici. Ta musÝ břt samozřejmý stßle puÜtýnß.
PřÝpadný lze tiskßrnu připojit k serveru, u kterÚho je předpoklad, ×e pobý×Ý
stßle. Zde se ovÜem musÝ zvß×it prostorovß přÝstupnost tiskßrny, neboŁ servery
břvajÝ prostorový oddýleny od bý×nřch ŔßstÝ pracoviÜŁ.
ElegantnýjÜÝ a efektivnýjÜÝ řeÜenÝ spoŔÝvß v pořÝzenÝ tiskovÚho serveru. Ten
bu´ m¨×e břt ji× integrovßn v tiskßrný, nebo jde o pomýrný malÚ a cenový
dostupnÚ zařÝzenÝ připojitelnÚ mezi tiskßrnu a přÝpojnř bod sÝtý. U×ivatelÚ
tiskovř server vidÝ jako dalÜÝ poŔÝtaŔ se sdÝlenou tiskßrnou. Jeho implementace
do sÝŁovÚho prostředÝ pracovnÝ skupiny umoײuje administrßtor¨m vzdßlenou
sprßvu a sledovßnÝ chodu tiskßrny, nastavovßnÝ přÝstupovřch prßv u×ivatel¨,
podchycovat jejÝ zatÝ×enÝ jednotlivřmi Ŕleny skupiny atd.

Software: Mimo ovladaŔ¨ pro pou×Ývanř operaŔnÝ systÚm je pro sprßvu a nastavenÝ
tiskßrny dodßvßna řada dalÜÝch softwarovřch nßstroj¨. Ty umoײujÝ ovliv˛ovat
nejr¨znýjÜÝ parametry tisku, sledovat opotřebenÝ a stav toneru apod. BarevnÚ
tiskßrny by mýly disponovat nßstroji na kalibraci a nastavenÝ tisku barev.
Vřhodou je podpora ICC profil¨, co× jsou v podstatý datovÚ soubory obsahujÝcÝ
definici barev tiÜtýnÚho materißlu pro jejich přesnou reprodukci tiskßrnou.

Dopl˛ky: VýtÜina vřrobc¨ nabÝzÝ tiskßrny v modulßrnÝm provedenÝ, u kterÚho
existuje mo×nost jejich zßkladnÝ funkce rozÜÝřit o dalÜÝ. NejŔastýjÜÝmi jsou
skener, fax a zařÝzenÝ umoײujÝcÝ potiskovou ·pravu dokument¨, napřÝklad vazbu.
Takto doplnýnß zařÝzenÝ potom mohou suplovat funkci podnikovÚho tiskovÚho
centra.

Co neopomenout: Při vřbýru je nezbytnÚ zjistit a zvß×it vřrobcem udßvanÚ
mýsÝŔnÝ zatÝ×enÝ tiskßrny, rychlost tisku barevnÚho a monochromatickÚho,
přÝpadný Ŕas potřebnř k vřtisku prvnÝ strßnky. Z typicky fyzikßlnÝch parametr¨
jde o hluŔnost, hmotnost i rozmýry zařÝzenÝ a z ekonomickÚho pohledu se jednß o
cenovÚ relace toner¨ a zapÚkacÝch vßlc¨.


Jak funguje laserovř tisk
Ze vstupnÝch dat vytvořÝ tiskovř jazyk tiskßrny ovlßdacÝ instrukce pro prßci
polovodiŔovÚho laseru. V mÝstý dopadu laserovÚho paprsku na plochu rotujÝcÝho
vßlce vznikß nßboj statickÚ elektřiny s potencißlem 1 000 V. Na takto nabitß
mÝsta vßlce se přichytÝ tonerovř prßÜek. K předßnÝ toneru na papÝr dojde dÝky
předchozÝmu vyÜÜÝmu nabitÝ papÝru statickou elektřinou s potencißlem 2 000 V.
PapÝr si barvicÝ prßÜek přitßhne a potÚ projde zapÚkacÝ jednotkou, kterß jej
při teplotý kolem 200 ?C na papÝr zafixuje.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.