TiÜtýnř obvod pevnřch disk¨

Elektronickou Ŕßst pevnÚho disku tvořÝ Ŕtyři Ŕipy: systÚmovř řÝdicÝ Ŕip obsahujÝcÝ I/O systÚm, řadiŔ disku ...


Elektronickou Ŕßst pevnÚho disku tvořÝ Ŕtyři Ŕipy: systÚmovř řÝdicÝ Ŕip
obsahujÝcÝ I/O systÚm, řadiŔ disku a řÝdÝcÝ procesor RISC (mikrořadiŔ), dßle
flash ROM s firmwarem vnýjÜÝ elektroniky, Ŕip ovlßdajÝcÝ vřetenovř motor i
kmitacÝ cÝvku a koneŔný RAM slou×ÝcÝ jako vyrovnßvacÝ pamýŁ. Vzhledem k
nýkterřm zßsadnÝm rozdÝl¨m provoznÝch re×im¨ vřÜe uvedenřch souŔßstÝ nenÝ dalÜÝ
integrace komponent pevnÚho disku mo×nß. PrvnÝ systÚmovř řÝdicÝ Ŕip pevnřch
disk¨ vyrobila spoleŔnost Cirrus Logic. Podařilo se jÝ integrovat I/O systÚm,
procesor a řadiŔ disku do jedinÚho Ŕipu, nicmÚný v d¨sledku nedostateŔnÚho
vřvoje metod pou×itÝ takovÚhoto integrovanÚho obvodu byly tehdejÜÝ pevnÚ disky
Fujitsu řady MPF3xxxAT a MPG znaŔný poruchovÚ.
MikrořadiŔ vyu×Ývß architekturu RISC. Po zapnutÝ napßjenÝ rozhranÝ poŔÝtaŔe
odeÜle signßl Reset. ResetovacÝ obvod pevnÚho disku odeÜle tento signßl do
mikrořadiŔe, kterř z pamýti ROM naŔte a spustÝ autodiagnostickř program,
vyŔistÝ pracovnÝ pamýŁ, naprogramuje řadiŔ disku a vÜechny programovatelnÚ Ŕipy
připojenÚ k internÝ datovÚ sbýrnici pevnÚho disku. MikrořadiŔ potÚ provýřÝ
internÝ signßly pou×ÝvanÚ při provozu disku, a pokud nezjistÝ ×ßdnß chybovß
hlßÜenÝ, spustÝ vřetenovř motor. V nßsledujÝcÝ fßzi firmware provßdÝ internÝ
testy pevnÚho disku kontrolu vyrovnßvacÝ pamýti, mikrořadiŔe disku a stav
vstupnÝch signßl¨ mikrořadiŔe z jeho portu. MikrořadiŔ potÚ zaŔne analyzovat
frekvenci pulz¨ a Ŕekß, dokud motor nedosßhne stanovenřch otßŔek. Nato
prostřednictvÝm polohovacÝho obvodu a řadiŔe disku přesune magnetickÚ hlavy do
oblasti, na kterou jsou nahrßna firmwarovß data, a tato data přenese do
vyrovnßvacÝ pamýti RAM. Nßsledný se mikrořadiŔ přepne do pohotovostnÝho stavu a
oŔekßvß přÝkazy poŔÝtaŔe. V tomto re×imu spustÝ přÝkazy hlavnÝho procesoru celř
řetýz operacÝ, na jejich× plnýnÝ se podÝlejÝ vÜechny elektronickÚ komponenty
pevnÚho disku.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.