To nejlepší z data warehousingu na českém trhu

Oblast data warehousingu je dnes natolik populární a zajímá snad každou softwarovou fir-mu operující v oblasti ukládá...


Oblast data warehousingu je dnes natolik populární a zajímá snad každou
softwarovou fir-mu operující v oblasti ukládání a zpracování dat, že je velmi
obtížné uvést vyčerpávající přehled všech řešení. Proto si v následující části
přiblížíme nejdůležitější řešení, která jsou v současnosti nabízena.
SAS Institute
Patří celosvětově mezi vedoucí firmy v oblasti datových skladů. Jako jediný
nabízí kompletní řešení pro vytváření datových skladů, systémů obchodní
inteligence (Business Inteligence), manažerských informačních systémů (EIS
Executive Information System), systémů pro podporu rozhodování (DSS Decision
Support System) i dolování dat. SAS System je modulární a hardwarově nezávislý
systém programů pro celopodnikové řešení na dodání informací. Dokáže
zpřístupnit veškerá data v organizaci pro každého uživatele nebo aplikaci,
které je požadují a to bez ohledu na zdroj, ze kterého pocházejí.
MDDB Server slouží pro ukládání dat v multidimenzionální databázi a umožňuje
přístup k detailním datům uloženým v datovém skladu nebo transakčním systému.
Zdroj detailních dat se přitom může nacházet kdekoliv v síti klient/server, ve
formátu SAS nebo jiném (Oracle, Informix, Sybase, SQL Server).
Scalable Performance Data Server (SPDS) je server pro zpracování velkých objemů
dat s využitím paralelního zpracování. SPDS umožňuje účinný přístup k datům pro
stovky klientů na síti přes vícenásobné procesory. IntrNet umožňuje přistupo-
vat dynamicky k datovým skladům SAS a využívat výkonu aplikací pomocí webového
prohlížeče. Nástroje pro publikování na Webu umožňují snadné převedení reportů,
dat, grafiky a komplexních analytických výstupů do webovské podoby a jejich
umístění na Web-server.
Warehouse Administrator je nástroj pro vytváření a správu datových skladů.
Poskytuje řízení datových skladů z jednoho bodu, zjednodušuje vytváření
vícenásobných distribuovaných datových skladů a automatické generování metadat
pro efektivní řízení DW.
Enterprise Reporter je nástroj pro koncové uživatele sloužící k reportování na
prezentační úrovni bez nutnosti programování. Mezi vlastnosti patří možnost
využití všech metadat, multidimenzionálních databází a galerie sestav a to s
ovládáním odpovídajícím prostředí MS Office.
Enterprise Miner představuje kompletní řešení pro dolování dat, poskytující
pružné prostředí pro implementaci všech stadií osvědčené metodologie dolování
dat SEMMA (Sample Exploration Manipulate Model Assess).
Software AG
Nabízí nástroje pro modelování Data Warehousů, nástroje pro administraci a
řízení datových skladů, pro transport dat, jakož i samotné datové základny pro
uložení dat.
INTELLIGON je metodologie projektování Data Warehousu zahrnující i technologii
Web.
Natural je uživatelsky přívětivé vývojové prostředí čtvrté generace s plnou
implementací standardu SQL.
Umožňuje přístup do obou firemních databázových systémů a do celé řady jiných
databází, což je umožněno implementací standardů SAA a ANSI jazyka SQL.
SourcePoint je nástroj pro administraci a řízení přenosu informací na relační
webové servery nebo DW. Zároveň představuje integrované řešení procesů
extrakce, transformace, transportu dat a jejich ukládání do DW. Jako otevřená
komponenta pracuje nezávisle na protololu, platformě a cílových DBMS.
ENTIRE X je middleware sloužící jako prostředí pro transport dat a je nezávislý
na platformě a protokolech a umožňuje propojení aplikací a různých DBMS, např.
ADABAS, Oracle, Informix apod.
PASSPORT, produkt firmy Carleton, je zařazen do technologie DW jako prostředek
pro transformaci dat pro potřeby DW. Přenos dat do databáze je potom jednoduchý
přenos souborů. Passport podporuje API pro SourcePoint.
Adabas C systém řízení báze s transakčním zpracováním operací on-line (OLTP).
Adabas C ukládá data na logické úrovni do dvoudimenzionálních tabulek, fyzicky
realizovaných jako nezávislé soubory, obsahující záznamy a pole.
Adabas D je moderní databázový systém, ve kterém je v plném rozsahu
implementován relační model včetně podpory domén, primárních klíčů,
modifikovatelných JOIN-VIEWS, relační integrity, triggerů a uložených procedur.
Jednoduchá administrace a vysoká výkonnost vytváří z Adabasu D ideální
databázový systém v oblasti klient/server. V konfiguraci klient/server je možné
Adabas D nasadit jako centrální databázi, nebo vytvořit databázi distribuovanou
s rozdělením dat na více síťových uzlů, čímž vznikne výkonný virtuální server.
Platinum Technology
Nabízí velké množství nástrojů pro zpracování a analýzu dat a pro správu
databází.
Database Links poskytuje dvourozměrné rozhraní spojující schopnosti
databázového řízení relační databáze s rysy datových analýz SAS a RS/1. Pomocí
Database Links uživatelé mohou vybírat data z RDBMS a analyzovat je použitím
SAS nebo RS softwarových nástrojů. Tím získávají v krátké době informace pro
kontrolu kvality analýzy, statistickou analýzu, grafické podávání zpráv nebo
experimentální vývoj.
Data Shopper je intuitivní read-only GUI nástroj na bázi Windows pro
zpřístupnění korporativních metadat v PLATINUM Repository. Data Shopper
umožňuje administrátorům datových skladů komplexní administraci metadatabáze s
možností postupného logického zanořování do specifických úrovní metadat nebo
použití specifického vyhledávacího kritéria k vyhledání informací. Uživatelé
mohou zjistit, která metadata jsou uchovávána, kde se nacházejí a které
aplikace a zprávy je používají. Data Shopper dále umožňuje logický překlad
technických informací pro jejich využití při podpoře rozhodovacích procesů.
Speedware
MEDIA je manažerský rozhodovací systém (Executive Information System), který má
v současnosti v Čechách a na Slovensku majoritní podíl na trhu (přibližně 70
%). Systém Media slouží jako grafická nadstavba pro vyhodnocování a analýzu
informací pocházejících z primárních informačních systémů (databází). To vše
umožňuje jeho nasazení jako plošného informačního nástroje, nikoli pouze úzce
specializovaného systému pro vrcholové vedení. Produktová řada systému MEDIA
zahrnuje:
lMEDIA Professional
lMEDIA Enterprise
lMEDIA Web
lMEDIA Aplikace (MEDIA Financials, MEDIA Human Resources)
lDoplňkové produkty (CFM Cash Flow Management)
Media Professional je softwarový nástroj typu OLAP (On-Line Analytical
Processing). Umožňuje provádět sledování a analýzu všech ukazatelů, které jsou
pro daný obor podnikání zásadní. Např. ukazatel objemu prodeje je možné
sledovat a analyzovat z mnoha úhlů pohledu podle produktů, zákazníků, regionů,
měsíců nebo roků.
Media Professional umožňují multidimenzionální pohled na data jejich
uchováváním ve specializované multidimenzionální databázi (MDDB). Uložení dat v
MDDB zajišťuje velmi rychlou odezvu na pokládané analytické dotazy, a to bez
ohledu na jejich objem.
Media Enterprise je nejmohutnější produkt firmy Speedware určený pro budování
výkonných aplikací pro podporu manažerského rozhodování nad rozsálými datovými
sklady. Jedná se o softwarový nástroj typu HOLAP, první komerčně dostupný
produkt kategorie EIS, který umožňuje absolutně transparentní přístup do
relační i multidimenzionální databáze současně. MEDIA Enterprise v sobě
kombinuje to nejlepší z obou dosud dostupných OLAP technologií MOLAP a ROLAP a
zároveň eliminuje nedostatky, se kterými se museli vyrovnat jak správci
informačních systémů, tak jejich koncoví uživatelé manažeři.
Esperant firmy Speedware je grafický dotazovací nástroj, který umožňuje jak
grafické, tak listované výstupy (sestavy). Součas-né moderní informační systémy
jsou založeny na výkonných relačních databázových systémech (RDBMS). Pro
přístup k databázím těchto systémů byl standardizován jazyk SQL. Tento jazyk je
však pro uživatele příliš komplexní a náročný. V Esperantu je použit výkonný
expertní systém, který zajišťuje správnost a pravdivost dotázaných údajů, a
vůbec nevyžaduje znalost SQL, nebo znalost struktury dotazované databáze.
Uživatelé získávají žádané informace jen několika kliknutími myši.
Esperant se skládá ze 2 částí, administrátora a dotazovacího modulu.
Konceptuální pohledy na data, včetně přidělení přístupových práv uživatele k
datům, jsou vytvářeny nazávisle na koncovém uživateli modulem Administrátor. Je
možné také přenášet data do jiných aplikací, jako jsou Excel, Lotus 1-2-3 a
QuatroPro, nebo je konvertovat do formátu CSV (Comma Separated Value).
KREOS od firmy NASIT je další z manažerských informačních systémů. S jeho
pomocí je možné soustředit data z různých datových zdrojů, v požadovaném
detailu podle potřeb daného stupně řízení. KREOS plní funkce zpravodajského
informačního systému, systému pro podporu rozhodování a exekutivního
informačního systému pro podporu rozhodování. Z technického hlediska je KREOS
koncipován jako datový sklad přebírající agregované údaje z datových zdrojů.
MIS GLOBAL firmy AŘ MANAŽER je také EIS, obsahující nástroje pro řídící
pracovníky firem, analytické, rozvojové a plánovací útvary, investiční
společnosti, peněžní ústavy, projekční a inženýrské firmy. Je možné provádět
ekonomické a finanční analýzy, hodnocení stavu a vývoje, srovnání s konkurencí,
tvorbu a posuzování podnikové strategie, grafickou a tabulkovou prezentaci dat
a podporu marketingu.
Sybase
Sybase SQL Server představuje jádro informačního systému jako primární datový
zdroj. Pro použití v DW je vhodný díky příznivým výkonovým charakteristikám i
na méně výkonných strojích. Sybase SQL Server verze 11 je optimalizován pro
symetricky multiprocesorové systémy (SMP) a první zkušenosti z jeho testování v
ostrém nasazení u několika stovek zákazníků signalizují zvýšení propustnosti
stávajících aplikací až několikanásobně.
Sybase IQ je určen pro extrémně rychlé zpracování dotazů nad rozsáhlými daty.
Jeho činnost je založena na technologii bit-wise indexování všech sloupců všech
datových tabulek vysoce úsporným způsobem. Použití tohoto produktu vykazuje až
několikasetnásobné zrychlení ve srovnání s použitím klasických indexů. Kromě
vysoké rychlosti je pro něj charakteristická i relativně velmi nízká náročnost
na hardwarové zdroje (paměť, počet procesorů, disková kapacita) a minimální
požadavky na ladění, konfiguraci a administraci systému, obvykle nutné pro
optimální nastavení systému.
Sybase MPP představuje prostředek pro neomezenou možnost scalability na masivně
paralelní systémy. Tento produkt funguje jako samostatný proces, jenž dokáže
spojit dílčí samostatné SQL Servery v rámci masivně multiprocesorové
architektury "shared nothing" v jeden celek, který se z pohledu klientské
aplikace jeví jako jeden velký SQL Server. Sybase MPP umožňuje optimální
rozložení dat jednotlivých tabulek a indexů (data partitioning) na jednotlivé
počítače a účinnou paralelizaci všech operací vstupu a výstupu nad těmiti daty
díky minimalizaci konfliktů při přístupu k datům typickým pro paralelní
architektury založené na sdílených discích.
Reference použití této technologie vykazují velmi vysoký výkon i při zpracování
extrémně rozsáhlých dat (stovky gigabytů až terrabyty) a práci tisíců
uživatelů. Testování prokázalo téměř lineární nárůst výkonu (skalabilitu) v
systémech se 128 procesory. Pro použití pro DW hovoří jeho schopnost
zpracovávat s velmi krátkou dobou odezvy data, jejichž rozsah překračuje
možnosti běžných serverů.
Replication Server
Při zpracování úloh DW může být z důvodu rychlosti, dostupnosti nebo oddělení
aplikací DW a OLTP požadováno, aby potřebná data nebo jejich část byla umístěna
na zvláštním výpočetním systému. Metodou, která zajistí automatickou
aktualizaci této kopie dat nezatěžující primární systém, je využití produktu
Sybase Replication Server.
OmniCONNECT umožňuje zpřístupnit všechna potřebná data z DW ve formě jedné
homogenní virtuální databáze. Využití této vlastnosti je potřebné pro
zpracování nesnadno formalizovatelných dotazů a požadavků, jež vznikají na
základě dynamicky se měnících skutečností a je třeba zařídit jejich okamžité
zpracování (pro něž nelze potřebná data např. replikovat do místa zpracování).
Oracle
Oracle poskytuje balík produktů a služeb potřebných k vybudování datového
skladu.
Oracle 8 je relační databáze optimalizovaná pro správu a rychlou dostupnost
velkého množství dat. Obsahuje nástroje a metody pro rychlé dotazy a manipulace
s datovými sklady bitmapové indexy, paralelní dotazy a DML operace, paralelní
vkládání dat atd. Nástroj pro správu databáze umožňuje přes grafický interface
využívat všechny vlastnosti databázového serveru.
Express Server je multidimenzionální databáze pro správu, dotazy a kalkulace
prováděné nad vícedimenzionálními daty.
Designer/2000 slouží pro modelování, analýzu a návrh komplexních systémů i
datových skladů.
Discoverer je reportovací a analytický nástroj pro koncového uživatele, který
pracuje nad databází Oracle a dalšími ODBC databázemi a umožňuje intuitivním
způsobem vytvářet tabulky a grafy nad daty v datovém skladu.
Express Object je objektově-orientované vývojové prostředí, optimalizované pro
práci nad multidimenzionální databází Express. Využívá se zde programovacího
jazyku Visual Basic.
Sales and Financial Analyzer jsou aplikace určené pro analýzu, reportování a
modelování dat v obchodní a finanční oblasti.
Oracle DataMarts je datové skladiště zaměřené na určitou oblast rozhodování a
analýzy, jako např. prodej, finance, zákazníci apod. Obsahuje veškeré potřebné
komponenty pro vybudování a snadný provoz Data Martu.
MicroStrategy
Firma Micro Strategy nabízí produkt DSS Agent určený pro vizualizaci a analýzu
dat na bázi data miningu. V rámci on-line analýzy umožňuje tzv. data surfing
(mining), drill down, mnohadimenzionální datové pohledy, dynamické vytváření
SQL a filtraci s komplexními kritérii to vše s velmi kvalitním grafickým
výstupem. Ulehčuje validaci formulovaných hypotéz prováděním vizuální syntézy
velkých objemů dat. Účelem DSS Agenta je odhalit skryté skupiny a vzájemné
asociace ve velkém objemu dat. Jeho typické využití je tam, kde je nutné klást
nové otázky při analýze dat. Příklady: kriminalistika, nové profily zákazníků,
nové služ-by v pojišťovnictví, složité komunikační struktury v podniku, atd.
8 0877 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.