TransLight - tak trochu jiná síť

Vyhrazené trasy pro extrémní aplikace Chování současného internetu všichni známe: Zpoždění při doručování paket...


Vyhrazené trasy pro extrémní aplikace
Chování současného internetu všichni známe: Zpoždění při doručování paketů
často významně kolísá, zejména při větším zatížení sítě. Určité kategorii
aplikací, jako jsou například přenosy hlasu či videa, takové chování vadí.
Americký recept zvýšit přenosovou kapacitu často pomůže, ne však v případě, kdy
aplikace má extrémní přenosové nároky.
Mezi stávajícími uživateli internetu lze najít tři skupiny s odlišným
charakterem požadavků na přenosový systém. Typickými představiteli první
skupiny jsou individuální domácí uživatelé, kteří zpravidla přenášejí menší
objemy dat, zato ale z nejrůznějších míst. Pro ně je současná podoba internetu
ideální.
Do druhé skupiny lze zařadit připojené větší instituce (případně i virtuální),
které často nasazují distribuované aplikace. Jejich datové toky jsou větší a
ustálenější. Většina provozu zůstává uvnitř instituce, ale potřebují také volný
přístup k náhodným místům ve "vnějším" internetu.
Zástupců třetí skupiny je velmi málo patří sem především špičkové vědecké
experimenty přenášející obrovské objemy dat. Typickým příkladem je sběr dat ze
vzdáleného zařízení. Tím pochopitelně není míněn snímač, z nějž jsou jednou za
pět minut odečteny dvě tři hodnoty, ale třeba radioteleskop produkující trvalý
datový tok o objemu několika Gb/s. Příslušníky této skupiny lze charakterizovat
následovně: Je jich velmi málo, jejich datové toky jsou dlouhodobé, víceméně
konstantní a velmi objemné. A právě pro jejich potřeby vzniká síť TransLight...

Dostatek optiky
Jedná se o plně optickou síť, která svým uživatelům nabízí vyhrazené optické
spoje z místa na místo. TransLight umožňuje vytvořit pro vědecký tým optickou
trasu, která propojí zpracovávající superpočítač se vzdáleným zařízením a bude
sloužit výlučně pro přenos dat mezi nimi. Tím je zaručeno, že zpoždění dat bude
minimální a navíc prakticky neměnné.
Vznik podobně koncipované sítě umožnil především nástup technologie DWDM, která
umožňuje po jednom optickém vlákně přenášet několik navzájem zcela nezávislých
světelných signálů, každý s jinou vlnovou délkou (právě podle vlnové délky se
těmto nezávislým signálům říká lambdy). Díky DWDM a intenzivnímu pokládání
dalších a dalších optických kabelů je optických tras najednou dostatek, a lze
tedy uvažovat o krátkodobém až střednědobém přidělení vyhrazené trasy aplikaci,
která podobný luxus potřebuje.
Mechanismy pro sestavování tras na žádost teprve vznikají. Velké naděje se
vkládají především do GMPLS, které využívá pro tyto účely některé prvky z MPLS
a snaží se tak "recyklovat" již existující technologie. Ani po jeho nasazení
však nelze očekávat, že by vytvoření trasy bylo ďábelsky rychlé. Proto má
podobný přístup smysl jen pro přenosy, které mezi danými dvěma body trvají
delší dobu (minuty, hodiny, dny...).
Také z výše uvedených důvodů je TransLight koncipován jako doplněk k
existujícím sítím, nikoli jako jejich náhrada. Jeho cílem je stáhnout na sebe
velké přenosy aplikací třetí skupiny, které by v běžném internetu byly zcela
nerealizovatelné nebo by měly značně devastující účinek na veškerý ostatní
provoz.
Zajímavé je i organizační uspořádání TransLightu. Jedná se totiž o příklad sítě
budované zdola. Vzniká iniciativou zapojených institucí, z nichž každá do
společného projektu vloží určitá vlákna či lambdy a dá je k dispozici pro
společné experimenty. Jednotlivé části TransLightu tedy financují zúčastněné
instituce, ale využívat je mohou všichni.

Paralelní síť?
TransLight představuje nový přístup ke stavbě vysokorychlostních sítí. Nestaví
se do role předobrazu budoucího univerzálního internetu, ale snaží se vyhovět
jasně definované skupině aplikací s extrémními nároky.
Další informace o projektu naleznete na www.startap.net/translight/.
(Poznámka redakce: Projektem, který úzce souvisí se sítí TransLight, je tzv.
GLIF neboli Global Lambda Integrated Facility. Zhruba se dá říci, že TransLight
je vlastní experimentální sítí, GLIF je organizace fungující "nad ní". GLIF
jsme stručně představili v aktuální části CW 20/2004.)

Slovníček
MPLS Multi-Protocol Label Switching Metoda směrování dat, kdy jsou v síti
vytvářeny přepravní trasy a datové pakety jsou pak přepravovány vysokou
rychlostí podle značek určujících jejich příslušnost k jedné z tras.
GMPLS Generalized Multi-Protocol Label Switching Zobecnění MPLS a použití jeho
mechanismů pro dynamické vytváření fyzických přepravních tras (nejčastěji
optických okruhů).
DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing Technologie pro přenos několika
nezávislých signálů po jednom optickém vlákně. Signály používají světlo různých
vlnových délek (barev) a jsou skládány a rozkládány na principu optického
hranolu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.