Trend je nejen o trendech ve vaší síti

Jednou z veličin, které je třeba sledovat jak při správě velké, tak i malé sítě, je vytížení jednotlivých síťo...


Jednou z veličin, které je třeba sledovat jak při správě velké, tak i malé
sítě, je vytížení jednotlivých síťových prvků. V malých sítích se samozřejmě dá
spíše vsadit na vlastní odhad, ve velkých je však vhodné svěřit monitorování
zatížení jednotlivých prvků specializovanému softwaru. Jedním z těch, které
můžete zvolit, je i balík Trend společnosti DeskTalk.
Tento produkt byl od svého uvedení na trh v roce 1994 vyvíjen s důrazem na
širokou škálovatelnost, robustnost a snadnost použití. Na letošním ComNetu ve
Washingtonu byla představena nová verze jeho součásti s názvem TrendWeb, která
nyní umožňuje nastavovat všechny parametry produktu a zobrazovat všechny
reporty prostřednictvím libovolného webového prohlížeče podporujícího Javu.
O čem to je
Softwarový balík Trend plní 4 základní funkce u tohoto typu softwaru obvyklé
tedy sběr dat, jejich uchování, zpracování a vytváření přehledných zpráv. Na
rozdíl od některých produktů podobného zaměření nepotřebuje ke své činnosti
žádný zvláštní software ani hardware; je tedy např. schopen pracovat se sondami
RMON, ale v případě potřeby posbírá data nutná k odhadu trendů i bez nich.
Samozřejmě, za cenu přenosu většího množství dat.
Trend tedy sbírá data o výkonu jednotlivých zařízení v síti prostřednictvím
SNMP a to jak ze standardních, tak i ze specializovaných firemních MIB
(Management Information Base, viz CW 11/98) včetně RMON. Řada firemních MIB je
dodávána spolu s Trendem, další si mohou registrovaní uživatelé stáhnout z
firemního Webu (na kterém ovšem bylo v okamžiku, kdy jsme jej prohlíželi,
podstatně více stránek "v rekonstrukci", než by snad mohlo být zdrávo).
Produkt je schopen běhu na platformách AIX, HP-UX, Solaris, Windows 95 a
Windows NT.
Režimy práce
Trend může pracovat ve 2 režimech. V modu Autopilot sám zjistí zapojení
jednotlivých síťových prvků, nastaví si vhodnou frekvenci odebírání jejich
provozních informací, zvolí prahové úrovně měřených parametrů, po jejichž
překročení vyvolá výjimku. poté dodává standardní připravené reporty. Ty dobře
poslouží k běžnému sledování aktuálního stavu sítě; pokud se její chování
odchýlí od standardu, je vygenerován takový přehled, aby se v něm nestandardní
chování zvýraznilo. Přitom jsou vždy nabídnuty detaily potřebné k odstranění
případného problému.
Druhý provozní režim Trendu se nazývá Expert Mode a je, jak už ostatně název
napovídá, určen zkušenějším správcům. Ti zde mají možnost nastavit např.
frekvenci čtení informací od jednotlivých síťových prvků, parametry zpracování
sesbíraných dat, ale
také si vytvořit vlastní reporty. Trend umožňuje nastavit takové parametry
čtení dat z jednotlivých zařízení, aby se vyhovělo jejich individuálním
vlastnostem.
Prvky Trendu
Celý softwarový balík pracuje na principu klient/server. V jednodušších
počítačových sítích mohou být veškeré jeho výkonné prvky soustředěny na jednom
systému, v případě sítí rozsáhlejších je účelné distribuovat je tak, aby se
zoptimalizoval jak sběr dat, tak následný přístup k nim.
Servery Trendu poskytují služby pro ukládání, zpracování a poté vydávání dat
získaných od jiných serverů, databází, aplikací a síťových zařízení po celém
podniku. V síti může být podle potřeby nainstalováno více takových serverů.
Data jsou uchovávána a zpracovávána prostřednictvím Sybase System 11 RDBMS,
nyní je produkt testován s MS SQL Serverem a v budoucnu je plánována také
podpora Oraclu. Zachování standardů s sebou nese řadu výhod v podobě možnosti
snadného postoupení sebraných dat pomocným nástrojům od dalších výrobců.
Klienti Trendu (včetně webových) poskytují interface pro nastavování všech
parametrů ovlivňujících sběr, další zpracování a následné zobrazení dat. Také
klienti mohou být podle potřeby distribuováni po síti.
Sběrači Trendu jsou pak aplikace, které provádějí vlastní sběr dat; tuto
činnost provádějí typicky prostřednictvím protokolu SNMP, přičemž je možno
definovat, u kterých objektů se mají zjišťovat jejich vlastnosti a u kterých
nikoliv. To pochopitelně přispívá k omezení množství přenesených informací a
tím k šetření přenosového pásma sítě. Získaná data jsou následně uchována až do
odeslání příslušnému serveru.
Sbírat lze i data z RMON a z RMON2. Někteří výrobci ovšem rozšířili RMON ještě
před schválením standardu RMON2, takže je nyní část in-formací z jejich
zařízení standardními prostředky ne-dostupná. Podpora řešení dvou významných
výrobců firmy NetScout a Axon Networks (3Com) byla vzhledem k jejich podílu na
trhu do Trendu zahrnuta.
Data lze ovšem sbírat i jinými než SNMP mechanismy. Řada síťových zařízení
totiž prostřednictvím MIB podává jen část informací a ostatní jsou dostupné
pouze prostřednictvím proprietárních systémů výrobce. Za tímto účelem byly
navrženy tzv. Datapipes, které jsou schopny informace z těchto systémů získat a
naimportovat je do Trendu.
Zpracování dat
Před verzí 3.4 uměl Trend jen základní statistické zpracování (min. max.
průměr, součet), nyní je však již řada jeho možností podstatně širší. Mezi
aktuálně podporované statistické parametry nyní patří především:
lprůměr nebo vážený průměr ze sebraných hodnot,
lmaximální nebo minimální dosažená hodnota veličiny a doba jejího trvání,
lpočet hodnot pro zjištění, zda je k dispozici dostatek vzorků pro získání
reprezentativních výsledků,
lpočet vzorků překračujících stanovenou hodnotu, příp. odpovídajících nějaké
hodnotě,
lodhad času zbývajícího do určité události, typicky překročení nějaké limitní
hodnoty,
lpředpověď vývoje určité veličiny na 30, 60 nebo 90 dní,
lzjištění mezní hodnoty, pod kterou se nachází určité procento (např. 90 %)
naměřených hodnot.
Závěr
Volba vhodného produktu pro monitorování sítě je samozřejmě závislá na mnoha
okolnostech, především na počtu a homogenitě (pokud jde o výrobce, resp.
použitelnost příp. standardně dodávaného softwaru) použitých síťových prvků a
topologii sítě. Vždy je nutno dobře zvážit, jaké požadavky na něj budou
kladeny. Řada výše uvedených vlastností dává v tomto ohledu poměrně velké šance
i zde popsanému produktu.
8 0773 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.