Trendy v byznysu a firemní politice

Světová ekonomika by do roku 2020 měla zaznamenat dvoutřetinový nárůst. Globální HDP poroste ročně průměrně o 3,...


Světová ekonomika by do roku 2020 měla zaznamenat dvoutřetinový nárůst.
Globální HDP poroste ročně průměrně o 3,5 %.

Světové zákaznické výdaje, měřené v dolarech, by měly ročně růst průměrně o 5,6
% na nějakých 62 bilionů dolarů v roce 2020 ve srovnání s 27 biliony v roce
2005. Měřeno v dolarech zůstane USA stále největším světovým trhem se zhruba
třetinovým podílem z celkového koláče. Největší přírůstek zákaznických výdajů
je samozřejmě očekáván v Číně, která se stane druhým největším světovým
zákaznickým trhem. Indie bude zase těsným soupeřem evropským zemím. Tato čísla
ale budou vypadat jinak, pokud vezmeme v úvahu paritu kupní síly (Purchasing
Power Parity, PPP). Z tohoto hlediska v roce 2020 Čína dohoní USA a bude mít
největší technologický sektor na světě. Za 15 let bude podíl USA a Evropy co do
příjmů stejný jako dnes oba regiony budou mít pod 20 % (podle PPP). Podíl Číny
a Indie na globálním HDP stále poroste a v roce 2020 bude podíl Číny stejný
jako společný HDP USA a EU. EU bude dohánět slabší růst především teritoriální
expanzí, jelikož do roku 2020 by se měly členy stát ještě balkánské státy a
Turecko. Nicméně Spojené státy budou vytvářet ty samé výstupy jako EU, ale s
nižším počtem lidí. Navíc v EU klesne HDP na hlavu, jelikož budou přijaty
chudší země. V roce 2000 byl průměrný HDP na hlavu v patnáctce EU na úrovni 70
% HDP na hlavu ve Spojených státech. V roce 2005 tento poměr klesl kvůli
rozšíření na pětadvacítku zemí na 65 %, a o patnáct let později to bude pouze
56 % z momentálního HDP na osobu v USA.

Další vývoj managementu
Dalších 15 let bude ve znamení další redistribuce ekonomické síly směrem k
asijským zemím. Země nesdružené v OECD zaznamenají vyšší podíl růstu celkového
obratu než země OECD, stále bude pokračovat trend přesouvání procesů náročných
na lidskou sílu do zemí s nižšími mzdovými náklady. Postup globalizace bude mít
kritický vliv na růst světové ekonomiky. Další výzvy se skrývají v
demografickém vývoji. Zatímco příznivé demografické trendy podpoří hospodářský
růst v USA, Evropa se bude potýkat se stárnutím obyvatelstva. Průmysl se však
mnohem více zaměří na uspokojování poptávky seniorů, a to od finančního
poradenství až po výrobu aut. Pokud jde o podnikatelské prostředí, tak s
globalizací je spojena stále větší atomizace firem. Díky ICT a digitalizaci
všech druhů informací se mohou firmy dělit na jednotlivé provozní jednotky
specializované podle procesů, nejen podle regionů. S tím bude pokračovat
masivní standardizace v oblasti datových formátů a celkově v ICT. Z hlediska
požadavků zákazníků se kvalita a dobrá cena stanou samozřejmostí, maximální
důraz bude kladen na personalizaci zboží a služeb, což je jedno z mála míst,
kde budou moci konkurenční výhody získávat formu. Navíc dvě třetiny respondentů
nevěří, že by konkurenční výhodu vytvářely jen nízké náklady a ceny. Všechna
zmíněná fakta jen zdůrazňují zásadní význam knowledge managementu.

Klíčová úloha člověka
Konkurenční výhody naopak budou firmy muset hledat především u svých lidí.
Naprostá většina respondentů je totiž přesvědčena, že největšími tvůrci hodnot
budou právě tzv. znalostní pracovníci, tedy kvalifikovaní a dobře vyškolení
lidé sdílející firemní znalosti i strategie, pracující jak uvnitř firmy
(knowledge management), tak zprostředkující kontakt s okolím (prodej, podpora
apod.). Je třeba si uvědomit, že do roku 2020 bude naprostá většina
jednodušších procesů automatizována a postupně se budou stávat komoditou. A kde
se potom mohou firmy navzájem odlišit?

Intenzivnější spolupráce
Vztahy spolupracujících stran budou stále mnohotvárnější a intenzivnější.
Většina oslovených manažerů se domnívá, že vysoce kvalitní vztahy s okolím se
stanou nepostradatelnou součástí tvorby hodnoty ve firmě. Řešení vzájemné
spolupráce v rámci dodavatelského řetězce a sílící vliv dodavatelů i zákazníků
na vývoj nových produktů budou vyžadovat kvalifikované vytváření týmů
zahrnujících pracovníky nejrůznějších funkcí z nejrůznějších regionů. A to
nejen v rámci jedné firmy, ale též u partnerství s dalšími organizacemi. Význam
partnerství maximálně poroste a stane se velkou výzvou. Proč? Protože bude
třeba hledat lidi, kteří jsou schopni pracovat v týmu a zmíněné hranice
překračovat. Právě nedostatek takových lidí může zkomplikovat vytváření
hodnototvorných vztahů. Vždy bude třeba překonávat kulturní bariéry a z nich
plynoucí nepřátelství a hledat faktory spolupráci povzbuzující. Oslovení
vrcholoví manažeři jsou přesvědčeni, že to bude podstatně větší problém než
řešení funkčních a technologických úloh.


Jaké jsou byznys trendy
Odpověď na tuto otázku hledali analytici EIU (Economist Intelligence Unit) za
podpory společnosti Cisco Systems a výsledky své práce shrnuli ve studii
nazvané Foresight 2020, která vyšla v březnu tohoto roku. V rámci výzkumu bylo
osloveno 1 656 vedoucích pracovníků ze 100 zemí. Třetinu oslovených tvořili
výkonní ředitelé, další třetinu další ředitelé a členové představenstev. Ve
více než v jedné třetině zastupovali firmy s ročním obratem vyšším než 1
miliarda dolarů. Dnes se podíváme na obecné trendy vývoje světové ekonomiky
není totiž odvětví, kterého by se to netýkalo...

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.