Tvůrci virů objevují technologii RFID

Virus pro RFID může v konečném důsledku znamenat i vážné ohrožení národní bezpečnosti. Tři výzkumníci půso...


Virus pro RFID může v konečném důsledku znamenat i vážné ohrožení národní
bezpečnosti.

Tři výzkumníci působící na holandské vysoké škole Vrije Universiteit Amsterdam
přišli na akci IEEE Conference on Pervasive Computing and Communications konané
v polovině března v Itálii s varováním, že uživatelé technologie RFID (Radio
Frequency Identification) se mohou v nejbližší době setkat s viry, které budou
v příslušných čipech (značkách, tagech) zabudovány. Organizace, které
implementaci RFIDu připravují, přitom toto nebezpečí údajně značně podceňují,
neboť pro ně jsou klíčové spíše přínosy, které s RFID získají. Podrobnosti o
nově koncipovaných útocích byly široce publikovány na adrese
www.rfidvirus.org/index.html.
Ačkoliv žádný z virů, který by byl s technologií RFID spojován, do této doby
objeven nebyl, mají podle uvedených vědců RFID značky hned několik vlastností,
které mohou být podvodníky zneužity k napadení middlewaru či dokonce přímo
back-endových databází. "Malware využívající čipy RFID je v podstatě takovou
Pandořinou skříňkou, do které byl sebrán prach z okrajů aktivit označovaných
jako chytré sklady či domácnosti," uvádí se ve zmíněném dokumentu.

Viry útočí
Útoky, které technologii RFID zneužijí jako prostředníka, mohou mít několik
podob jde například o atak typu SQL injection či přetečení zásobníku. Přitom na
první pohled se takový útok jeví jako nemožný RFID značky totiž mohou uchovávat
pouze několik desítek bajtů informací, které navíc později, po jejich
"vypálení", nelze nijak modifikovat. K demonstračním účelům výzkumníci z
amsterdamské univerzity využili RFID virus, který se podle jejich slov dokáže
sám replikovat. Jak uvádí Patrick Simpson, jeden z autorů studie a rovněž
student tamní školy, vytvoření takového malwaru mu zabralo přibližně čtyři
hodiny. Konečný kód musel být tak krátký, aby jej bylo možné uložit do interní
paměti RFID čipu, která měla v případě pokusu amsterdamské univerzity kapacitu
114 bajtů. Andrew S. Tanenbaum, další člen týmu, je přesvědčen, že dodavatelé
systémů RFID budou mít o zveřejněnou podobu malwaru eminentní zájem. Dosud
totiž něco takového ve svých plánech dalšího rozvoje RFID nepředpokládali a
poukazovali především na to, že kapacita paměti RFID značek je tak malá, že
existenci škodlivého kódu v podstatě neumožňuje. "Když jsme publikovali na webu
kompletní kód malwaru pro RFID, v podstatě všichni dodavatelé této technologie
zpanikařili," podotýká Tanenbaum a dodává: "Zjištění, že virus tohoto typu lze
skutečně vytvořit, podle mne tyto firmy povede k tomu, že hrozbu začnou brát
konečně vážně. Je to budíček, který přišel ještě před tím, než se začala
technologie RFID implementovat v širokém měřítku."

Hrozba zatím malá
Aby zamezili tomu, že se uveřejněný malware pro RFID začne šířit po světě,
zabudovali do něj uvedení výzkumníci jakousi pojistku jak říká Melanie R.
Riebacková, třetí členka výzkumného týmu, pro demonstrační účel byl totiž
vytvořen middleware, který pouze imitoval vlastnosti současných systémů
dostupných na trhu. "Nechtěli jsme jednoduše nabídnout potenciálním podvodníkům
kuchařku, která by je velmi jednoduše připravila na hacking skutečných RFID
systémů," tvrdí Riebacková.
Middleware "domácí výroby" byl během demonstrace možných účinků nového typu
virů propojen s back-endovými databázemi od takových výrobců, jako je
společnost Oracle nebo Microsoft, a rovněž s řešeními, která jsou postavena na
základě open source databází například MySQL či Postgres. Pro pokusy byla také
využita zařízení RFID, jejichž výrobcem je společnost Philips Electronics.
"Bylo to skutečně vzrušující, když jsme mohli pozorovat, jak jsou některé
databázové produkty náchylné na určité typy útoků," říká Riebacková. "Jiné zase
měly v sobě zabudované poměrně propracované přirozené ochranné mechanismy,
které z nich činily poměrně odolné systémy."
Smyslem demonstrace bylo podle autorů studie podnítit návrháře současného RFID
middlewaru k tomu, aby byli při návrhu kódu více ostražití a pamatovali na to,
že čipy RFID mohou způsobit i výše uvedené problémy. Vědci uvádějí, že
back-endový middleware může obsahovat miliony řádků zdrojového kódu. Pokud ale
počet chyb v softwaru převýší hodnotu 6 na 1 000 řádek kódu, bude mít výsledný
program příliš mnoho slabin.

Konkrétní nebezpečí
Technologie RFID je v současnosti stále častěji nasazována v různých odvětvích
průmyslu. Slouží především k lokalizaci zboží v reálném čase či sledování
manipulace s ním. Čip přitom může být umístěn jak na paletě (skupinové
označení), tak i na jednotlivém produktu. Jednotlivé čipy RFID přitom obsahují
jedinečný kód, který je v příslušné databázi přiřazen konkrétnímu prvku (v
případě třeba jízdních dokladů či identifikačních dokumentů například i
konkrétnímu člověku). Kromě produktů ale takto mohou být označeny například i
zvířata a existují už také aplikace, na jejich základě byl RFID čip
implementován rovněž do lidské paže. Některé firmy uvažují i o tom, že čipy
RFID využijí také jako jednoznačný identifikátor pro správu svého majetku a
také toho, že se v případě konkrétního subjektu jedná o jejich majetek. Pro
kriminální živly se ale mohou systémy RFID stát atraktivními, pokud data
uchovaná v čipu RFID obsahují informace finančního nebo privátního charakteru
může jít například o informace uchovávané v digitálních cestovních pasech. V
těchto případech RFID malware může podle výše zmíněných holandských výzkumníků
zásadním způsobem ovlivnit "reálný život", a proto je prý podstatně
nebezpečnější, než si dosud kdokoliv připouštěl.
Enormní zájem o technologii RFID mají například správy letišť, a to kvůli
usnadnění sledování aktuální pozice jednotlivých zavazadel. Tanenbaum ale tyto
společnosti varuje před situací, kdy aplikace bude od RFID značky dostávat
větší sadu dat, než očekává (to může být způsobeno například falešným RFID
čipem). Pokud totiž útočník využije tuto zranitelnost k útoku typu buffer
overflow, může tak podle Tanenbauma škodlivý kód přenést až k RFID middlewaru.
Na serveru pak tento malware může napadnout databázové záznamy, a znemožnit tak
správnou identifikaci jiných RFID značek, či dokonce nainstalovat zadní vrátka
do systému, díky čemuž útočník získá přístup k datům třeba přes internet.
"Můžete zavazadlo skrýt, můžete jej přesměrovat do jiné destinace. Můžete
udělat téměř cokoliv," varuje Tanenbaum. "A to je, pokud jde o národní
bezpečnost, už poměrně závažný problém," uzavírá své úvahy Tanenbaum, profesor
na amsterdamské univerzitě.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.