Údržba a rozvoj informačního systému

Požadavky uživatelů na údržbu a rozvoj rozsáhlých informačních systémů jsou stále náročnější. Vyžadují rych...


Požadavky uživatelů na údržbu a rozvoj rozsáhlých informačních systémů jsou
stále náročnější. Vyžadují rychlé řešení reklamací, zabezpečení legislativních
změn, inovaci systému (technologickou i funkční), řešení specifických úprav, a
to při zajištění nenáročné a bezpečné reinstalace a dlouhodobé stability
řešení. Zabezpečení těchto požadavků ze strany dodavatelů IS je systémově a
kapacitně náročná činnost, která musí být řízena jednotnou metodikou. Firma
Pragodata, která je autorem informačního systému ProFiS, postupně vytvořila
systém údržby, který splňuje základní požadavky příslušných norem kvality.
Jak je známo, náklady na údržbu a provoz představují přibližně 70 % celkových
nákladů na informační systém. Uživatelé očekávají, že ze strany dodavatele
systému budou zabezpečeny zejména tyto požadavky:
lrychlé řešení reklamací,
lprůběžná inovace produktu a jeho technologický a funkční rozvoj, informovanost
o změnách produktu,
laktuální zabezpečení legislativních změn,
lmožnost rozšiřování systému o vlastní aplikace (úlohy).
Obecné požadavky na kvalitu údržby informačních systémů (nebo i obecně
softwarových produktů) stanoví norma ISO 9000-3 "Směrnice pro použití ISO 9001
při vývoji, dodávce a údržbě softwaru", a to zejména v části konfigurační
řízení. Konfiguračním řízením se rozumí mechanismus pro identifikování,
operativní řízení a sledování verzí každé softwarové položky.
Hlavní funkce údržby IS
Pro údržbu produktu se využívá několik prostředí. První z nich je vývojové
prostředí, které je určeno pro vývoj jednotlivých programových verzí. Ukončené
části řešení jsou přenášeny do prověřovacího prostředí, které je určeno pro
otestování etapy nebo verze vývoje. Po ukončení testování je vytvořena
distribuční verze a prověřovací prostředí je otevřeno pro novou verzi. V
distribučním prostředí je uchována uzavřená verze pro potřeby instalací a
reinstalací. Toto prostředí je uchováváno po celou dobu životnosti verze a jsou
do něj promítány vyřešené reklamace a zakázkové úpravy nad danou verzí.
Poslední je reklamační prostředí, které slouží pro řešení reklamací a
zakázkových úprav nad konkrétní verzí.
Popis základních funkcí vychází ze systémového schématu údržby programového
produktu (viz obrázek), které obsahuje tyto základní oblasti:
lreklamační a požadavkové řízení,
lverzování systému,
linstalace a reinstalace systému.
Vstupem do reklamačního řízení je zaevidovaný reklamační list. Výsledkem řešení
reklamace může být neuznaná reklamace, chyba dokumentace, chyba
parametrizace(nastavení souborů) nebo chyba programu. Řešení vážných chyb se
provádí neprodleně, řešení nevýznamných se zahrnuje do pravidelných patch
(neboli záplat). Vyřešený požadavek je distribuovaný buď v rámci patch,
meziverze nebo zákaznické verze a promítá se i do distribučního prostředí.
Verzování programového systému umožňuje realizovat jeho inovaci v předem
plánovaných etapách, přičemž informace o verzi se promítá do obchodního názvu
produktu.
Instalace distribuční verze by měla být standardním a předem připraveným
postupem. Výhodou první instalace je, že není výrazně časově limitována a
nehrozí nebezpečí narušení plynulosti provozu informačního systému. V případě
reinstalace už může ze stra-ny zákazníka vznikat určitá oba-va, zda nedojde k
narušení chodu systému, k nekonzistenci datových konverzí apod. Vlastní
reinstalace potom probíhá v několika krocích:
lpředání implementační, uživatelské a rozdílové (oproti minulé verzi)
dokumentace,
lpříprava reinstalace u dodavatele, zjištění rozložení zákaznické databáze,
příprava postupu konverzí, zakódování aplikace, přidělení licence,
lpříprava reinstalace u zákazníka, např. kontrola konzistence databáze,
zálohování systému,
lvlastní reinstalace a její ověření.
Informační systém ProFiS
Předchozí popis hlavních funkcí údržby IS se opírá o zkušenosti z údržby
informačního systému ProFiS firmy Pragodata, jehož první verze byla uvedena na
trh už v roce 1992. Systém údržby byl postupně zaváděn od roku 1993 a v
současnosti je prakticky dokončen a stabilizován. Počínaje verzí 5.1 je systém
udržován v české i slovenské verzi.
Ročně je uvolňována jedna distribuční verze, jejíž reinstalaci zajišťuje
dodavatel ve spolupráci se zákazníkem. U velkých aplikací (podniky s několika
tisíci zaměstnanci a velkými databázemi) je reinstalace ověřována ve vývojovém
prostředí zákazníka. Uvolňování reklamací (patch) se provádí pravidelně jednou
měsíčně, případně podle potřeby. Distributorům se předávají zdrojové kódy
programového řešení, protože ti jsou oprávněni řešení rozšiřovat a modifikovat
podle potřeb svých zákazníků.
Vývoj IS je řízen dle interní směrnice, která ve stručnosti stanoví pravidla,
metody a nástroje pro specifikaci, analýzu, programování, testování a
dokumentaci. Např. stanoví, jak pracovat s požadavky nebo s reklamacemi
(příjem, vyjasnění, specifikace, rozhodnutí, zaplánování, řešení a kontroly).
Finální testování distribučních verzí probíhá v rámci uzavírání verze ve firmě
a následně ve dvou zkušebních aplikacích.
Na základě zkušeností s provozováním IS ProFiS a požadavků uživatelů jsou
prováděny inovace směřující k tomu, aby byl systém provozovatelný ve třech
nosných rozhraních Windows 95 (GUI), Web browser (WWW) a znakové terminály
(CHUI). Programové řešení je tradičně postaveno na vývojovém prostředí Progress
a je založeno na třívrstvé architektuře, která důsledně odděluje databázovou,
aplikační a prezentační část. Funkční architektura zahrnuje oblast výroby,
ekonomiky i distribuce, s uplatněním procesního způsobu řízení rozhodujících
podnikových procesů, technologií WorkFlow, kancelářských aplikací, manažerských
výstupů i napojení na produkty třetích stran.
8 0135 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.