Úprava digitálních kamer pro rozšíření záznamových funkcí

Počítač (tedy v tom nejobecnějším pojetí) není jen ona "bednička s monitorem" na vašem kancelářském stole, ale ma...


Počítač (tedy v tom nejobecnějším pojetí) není jen ona "bednička s monitorem"
na vašem kancelářském stole, ale malý počítač (respektive procesor a k němu
povětšinou paměť typu NVRAM pro uložení programových instrukcí a další obvody)
naleznete dnes prakticky v každém složitějším digitálním zařízení. Jestliže
funkci něčeho řídí mikroprocesor podle programových instrukcí, plyne z toho, že
se tyto instrukce dají za určitých podmínek (např. propojení s PC systémem)
změnit a upravit.
Výrobce digitálního zařízení (např. GSM telefon, DVD přehrávač, DV kamera a
další) určuje svým firmwarem (sadou povelových instrukcí), jaké vlastnosti bude
ten který výrobek mít. Teoreticky a mnohdy i prakticky je tedy možné, že vaše
digitální zařízení zvládne mnohem více funkcí, než se kterými je v daném
regionu prodáváno. Výrobci realizaci těchto regionálních nebo jinak
specifikovaných omezení povětšinou řeší právě softwarovým způsobem. Hardwarové
úpravy (osazení zařízení jinými mikroprocesory, A/D a D/A převodníky a dalšími
mikročipy) jsou totiž logicky mnohem dražší. Na druhé straně je nutno
podotknout, že každé digitální zařízení i po odstranění případných programových
omezení bude provádět jen ty funkce, pro které mu byly navrženy obvody. Váš GSM
telefon se tedy nikdy nestane MP3 přehrávačem a s vaší digitální videokamerou
se ani po důmyslných úpravách nikam nedovoláte.
Co digitální videokamera umí a umět by mohla
Poměrně obsáhlý úvod jsem zvolil jako prostředek pro rychlou orientaci v
problematice, která se bezezbytku týká i digitálních videokamer (přesněji
kamkordérů). Dále si budeme všímat digitálních videokamer určených pro
spotřební oblast a vybavených rozhraním IE-EE 1394 (více v CW 33/99), což je
konektor označený na kameře většinou jako DV OUT (nebo také iLink). Digitální
videokamery bez tohoto rozhraní (sloužící k přenosu audio/video datového toku z
kamery na další digitální zařízení nebo počítač pro kopírování či další
zpracování) nelze nijak zásadně upravovat ani rozšiřovat jejich funkce. Dnes
již jsou (až na výjimky) všechny nově prodávané kamery tímto digitálním
výstupem vybaveny, v počátcích však existovaly typy jinak poměrně velmi
kvalitních digitálních kamer, které toto rozhraní neobsahovaly. Na spotřebním
trhu jsou dnes dostupné v podstatě 3 systémy (ve skutečnosti jich je ovšem
mnohem více) digitálního záznamu obrazu a zvuku (viz opět CW 33/99). Jsou to
systémy DV (většina výrobců), Digital 8 (pouze Sony) a v mnohem menší míře
profesionální systém DVCAM (Sony), který má se systémem DV mnoho společného.
Odblokování rozšířených záznamových funkcí DVCAM kamer se tedy provádí
identicky jako u kamer DV.
O co lze funkce videokamer rozšířit? O to nejzajímavější a nejpodstatnější, tj.
o možnost přehrání (respektive o funkci záznam) audio/video datového toku po DV
rozhraní zpět do kamery. Upravená kamera pak umí nejen transportovat digitální
záznam po DV OUT konektoru z kamery ven (např. do DV rekordéru nebo do PC, kde
lze dělat střihové úpravy, pořad otitulkovat a další), ale chová se též jako DV
rekordér umí data z jiného DV zařízení opět prostřednictvím DV (OUT) konektoru
a propojení nahrát zpět na pásku. Tato možnost je nanejvýš výhodná pro ty,
kteří svůj výtvor zpracovávají v počítači a dosud neměli možnost sestříhaný a
otitulkovaný pořad ve stejné digitální kvalitě uložit. Nyní ho jednoduše
nahrají zpět do své kamery.
Navíc lze u kamer systému Digital 8 aktivovat analogové vstupy signálu, takže
si např. na pásku Digital 8 můžete nahrát propojením kamery s VHS
videopřehrávačem obsah VHS kazety. Tato odblokovaná funkce jde tedy ještě dál a
současně s koupí kamery Digital 8 vlastně kupujete i kvalitní digitální
videorekordér. Ono to možná pro nezasvěcence nezní tak fantasticky, ale když si
uvědomíte, že digitální videorekordéry stojí přes 100 tis. Kč (pravda, obsahují
i televizní tuner a nabízejí speciální střihové funkce) a koupí kamery máte
obojí za cca 30 tis. Kč, pak možná budete sdílet moje nadšení. O to více, že
upravený systém Digital 8 ještě navíc umožňuje digitalizaci jakéhokoliv
analogového videosignálu a jeho přenesení do počítače prostřednictvím IEEE 1394
rozhraní, takže nepotřebujete do počítače žádnou další videokartu. Navíc
kvalita obrazu je fantastická, a máte-li kvalitní zdroj analogového
videosignálu, pak se dostáváte téměř na studiovou kvalitu obrazu. Zjednodušeně
platí, že úpravou digitální videokamery systému Digital 8 se její výstupní
konektory (DV, cinch a tzv. S-Video) stávají též vstupními a u kamer systému DV
se DV (OUT) konektor stává vstupním i výstupním.
Naneštěstí možnost záznamu z analogového zdroje signálu dává až na výjimky
pouze systém Digital 8. DV a DVCAM kamery nejsou touto funkcí vybaveny a ani
programovými úpravami nelze tuto funkci aktivovat. Proč? Jednoduše proto, že
neobsahují vstupní A/D převodník (čip) pro převod analogového signálu na
digitální. Někteří výrobci sice nabízejí DV kamery s funkcí záznam (a s A/D
převodníkem i pro analogové zdroje signálu), tyto kamery jsou ovšem podstatně
dražší než jejich kolegyně bez této funkce.
Jak se úprava kamery provádí
Úprava kamery je věcí nesložitou a zvládne ji každý poněkud technicky zdatnější
uživatel digitální kamery a počítače. Počítač navíc není ve všech případech
nutnou podmínkou odblokování kamery existují též systémy na počítači nezávislé.
Jsou to malé procesory s pamětí, umístěné v umělohmotné krabičce vybavené
propojovacím kabelem. Jako propojovacího uzlu pro přístup k NVRAM paměti
digitální kamery (tam je povelová sada kamery uložena) se zásadně používá LANC
nebo Edit konektor, tzn. ovládací (určené pro střihové funkce) konektory
kamery. DV rozhraní (i když se po něm posílají např. povely k posuvu pásky,
přetáčení a podobně) se nepoužívá. Pomocí LANC nebo Edit konektoru se kamera
propojí s LPT nebo COM portem počítače a pak se programovými utilitami většinou
automaticky a bez potřeby ručního programování změní některé hodnoty (na PAGE v
sektoru ADRESS, obsah DATA) tak, aby kamera plnila požadované funkce.
Odblokovací programy nebo samostatné programátory jsou řešeny tím způsobem, že
v sobě obsahují databázi úprav jednotlivých kamer (vždy pouze jednoho výrobce).
Samozřejmě si zákazníci mohou též zakoupit upgrady odblokovávacích aplikací.
Krom toho existují softwarové emulátory již výše zmíněného servisního dálkového
ovladače, které nabízejí i kompletní ovládání všech běžných funkcí kamery a
také též tlačítko s nápisem Manual Settings. Pomocí něho si každý majitel může
(jestliže zná správné kódy tedy přesněji řečeno data, kterými nahradí data
původní lze je při trpělivém hledání najít na Internetu) svoji kameru
odblokovat pro funkci záznam nebo zpřístupnit i další funkce, mezi něž patří
především změna rozsahu digitálního transfokátoru, změna identifikace adresy
dálkového ovladače apod.
O čem firmy nabízející odblokování většinou mlčí
Rád bych čtenářům poskytl poměrně důležitou informaci, která je jen málokdy u
nabídky odblokování uváděna. Tímto poměrně zamlčovaným faktem je zpřístupnění
funkce záznam na kameře. Ne, to není chyba v textu, skutečně to tak myslím.
Jedná se o to, že funkce záznam je sice po odblokování zprovozněna, ale není ji
čím (alespoň na první pohled) spustit. Každý si řekne: "Vždyť na kameře i jejím
dálkovém ovladači je přece tlačítko Record." Ano, to skutečně je, ale pouze pro
funkci záznam v režimu Camera, kdy kamera nahrává obraz přes objektiv kamery.
Pro nahrávání z externího DV zdroje musí však být kamera v režimu Player a na
kameře nebo jejím dálkovém ovladači již zpravidla žádné další tlačítko záznam
není. Ať budete mačkat tlačítko Record sebevíc, nestane se nic. Tlačítka pro
funkci záznam v režimu Player a Camera se od sebe totiž liší a jejich povelová
i obvodová specifikace je odlišná jak na kameře, tak i v dálkovém ovladači.
Proto nemůže jedno tlačítko (respektive mikrospínač) sloužit pro tuto funkci.
Kamery od výrobce vybavené funkcí záznam mají i tlačítko záznam v režimu Player
vyvedeno vedle ovládacích tlačítek pro funkce přístupné v modu kamery Player.
Protože lze však kameru ovládat DV propojením (IEEE 1394 rozhraní umožňuje
přenášet kromě obrazových a zvukových dat i povelová data k aktivaci převíjení,
přehrávaní, záznamu a údaje o Timecode), lze spustit funkci záznam ze systému
PC zpět do digitální videokamery pomocí DV karty (vybavené IEEE 1394 rozhraním)
v počítači. Zde jste bez problémů a znovu lze jen doporučit k přečtení CW 33/99
s článkem Video na PC. Ovšem jak si spustí záznam z externího analogového
zdroje vlastníci Digital 8 odblokovaných kamer? Buď softwarovým emulátorem
dálkového ovladače (viz výše), nebo jednoduchou úpravou.
Firmy šetří výrobní náklady
...a to je dobře, protože většina dálkových ovladačů (vyráběných pro všechny
trhy stejně) přibalovaných k digitálním kamerám je skrytě vybavena tlačítky pro
funkci záznam v módu kamery Player. Stačí rozebrat dálkový ovladač, a většinou
se podivíte nad tím, proč nejsou některá tlačítka membránové klávesnice
vyvedena nad svrchní kryt ovladače. Kombinace dvou skrytých tlačítek je
většinou správnou cestou k aktivaci funkce záznam. S úspěchem lze také použít
různých univerzálních dálkových ovladačů, které naprogramujete tak, aby uměly i
funkci záznam. A ještě jeden trik. Většina výrobců používá pro své výrobky
stejných povelových sad dálkového ovládání, lišících se pouze identifikačním
klíčem. Proto je běžné, že dálkovými ovladači k videorekordérům můžete ovládat
i televizor stejného výrobce a podobně. Takže se klidně může stát, že váš
dálkový ovladač k videorekordéru VHS od Sony spustí funkci záznam na vaší
kameře Sony.
Konec dobrý, všechno dobré
I když jsou informace uvedené v článku zevšeobecněny, je potřeba poctivě říci,
že úspěšnost odblokování záznamových funkcí je u kamer různých výrobců různá.
Naštěstí u výrobce, jehož kamery mají asi největší podíl na trhu, je tato
problematika úspěšně řešitelná. Bohužel, není mi známa existence univerzálního
odblokovacího systému, který by obsáhl všechny prodávané digitální kamery.
Na str. 15 naleznete ještě informace o historii pokusů o odblokování
digitálních kamer.
9 3094 / ija

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.