Úspěšné tažení XML pokračuje

Ve většině podniků XML vesele pokračuje ve svém triumfálním tažení a v celosvětovém měřítku se vyvinulo v nedí...


Ve většině podniků XML vesele pokračuje ve svém triumfálním tažení a v
celosvětovém měřítku se vyvinulo v nedílnou součást IT infrastruktury. Slouží
jako standard při výměně dat, pro integraci aplikací nebo k popisu obchodních
procesů. V budoucnu by se však měly před XML otevřít ještě mnohé další oblasti
využití, například na tzv. sémantických webech. Přesto však bude třeba překonat
ještě množství komplikací.
Projekty, v nichž se počítá s využitím XML komponent, dnes probíhají v bezpočtu
podniků. Navíc je ve formátu XML ukládáno stále větší množství kriticky
důležitých obchodních dat, poněvadž všechny velké databázové systémy už tuto
technologii podporují. V případě společnosti Microsoft je funkcionalita v
balíku Office 2003 související s XML zřejmě tím nejdůležitějším krokem vpřed. A
konečně, XML je základem webových služeb, formátu webových zpráv RSS a mnoha
dalších protokolů sloužících pro výměnu dat.
Přitom může XML nabídnout na první pohled jen málo něčeho skutečně nového:
Například XML Information Set jde jen sotva dále než S-Expressions, které
zavedl programovací jazyk Lisp už před zhruba 20 lety. Na XML založené webové
služby nabízejí přibližně stejné technické možnosti jako přibližně 10 let stará
architektura CORBA (Common Object Request Broker Architecture). Technologicky
vzato se vlastně XML nehodí ani pro relační databázový model, ani pro objektově
orientovaný softwarový vývoj.
A přesto: XML je nasazováno stále častěji a nabývá na důležitosti i v
podnicích, které se tuto technologii dosud zdráhaly používat. Tato situace je
srovnatelná s řetězovou reakcí, k níž došlo svého času i u P2P výměnných sítí.
Čím více uživatelů si takový systém nainstalovalo, tím atraktivnějším se celé
řešení stávalo pro ostatní účastníky. Nárůst hodnoty, k němuž dochází díky
tomuto efektu, pak kompenzuje případné technologické výhody jiných možných
řešení. A konečně, XML je použitelné v tolika různých oblastech, že dnes mohou
zodpovědní IT manažeři jen stěží ignorovat výhody, které s sebou přináší
související standardizace.
Nejdůležitější však je, že XML odstranilo historicky vytvořené hranice mezi
dokumenty a daty. Nehraje zde roli, zda mají být informace zpracovány
uživatelem nebo strojem XML je možné nasadit v obou případech. Neboli, jak
konsorcium W3C (World Wide Web Consortium) shrnuje ve své analýze XML v deseti
bodech (www.w3.org/XML/1999/XML-in-10-points): "XML není vždy ideálním řešením.
Avšak vždycky se vyplatí jeho nasazení zvážit." IT průmysl si tuto radu vzal k
srdci a XML je dnes ve většině aplikací nabízeno přinejmenším jako metoda pro
export, import či výměnu dat.

Hierarchický popis
Podstatný aspekt související s rozšířením XML spočívá v tom, že tento jazyk
umožňuje popsat informace hierarchickým způsobem. Mnohé koncepty nebo objekty
je možné modelovat ve formě stromových diagramů kupříkladu produkty, které
určitý podnik vyrábí, sestávají z komponent a subkomponent, které lze
klasifikovat do posledního šroubku. Organizace se segmentují na pobočky,
oddělení a pracovní skupiny. Publikované informace se zase dělí na vydání,
odstavce, kapitoly, nadpisy a paragrafy.
XML umožňuje uchopit základní vztahy mezi takovými daty jasným a jednoduchým
způsobem. A není k tomu často nezbytný ani žádný sofistikovaný databázový
systém využívající sdružené dotazy (Join) na samostatné tabulky a indexová pole.
XML je ideální v situaci, kdy mají být informace využívány společně v rámci
různých aplikací a platforem. Komunikace funguje nezávisle na tom, v jakých
programovacích jazycích byly napsány aplikace, i na tom, zda jsou data součástí
dokumentu, databáze, zprávy nebo protokolu pro přenos dat. XML je dobrým
kompromisem mezi formátem, jenž je čitelný pro stroj i pro člověka. Oběma chce
nabídnout efektivní řešení, avšak výsledek může být pro komunikující strany
obtížně srozumitelný. V praxi to znamená, že XML činí data nezávislými na
aplikaci, v níž byla vytvořena. Jiné programy mohou zpracovávat informace z
různých zdrojů podstatně jednodušeji bez toho, aby k tomu potřebovaly speciální
filtry nebo ovladače. Boj s odlišnými datovými formáty díky tomu patří
minulosti.

Stoupající požadavky
Velký potenciál je současně i největším problémem XML, neboť jeho možnosti jsou
nezřídka přeceňovány. Tato technologie není v žádném případě univerzálním
klíčem k interoperabilitě nebo všeobjímajícím dorozumívacím jazykem, na němž
stojí celý IT svět. S podobnými výroky se lze dnes poměrně často setkat,
ačkoliv ke skutečnosti mají ještě daleko XML není jazykem, jemuž rozumí úplně
každý. Podobá se latinské abecedě: Pomocí jejích znaků je možné tvořit slova či
věty v různých jazycích, ale to, že jsou použity stejná písmena, automaticky
neznamená, že například textu tohoto článku porozumí španělsky mluvící čtenář.
Ale třeba překladatel už má život výrazně jednodušší, pokud každý jazyk
nepoužívá odlišné znaky. Slovník a gramatické vědomosti pak postačují k tomu,
aby bylo možné text přečíst správně.
Také XML nabízí něco zdánlivě nijak atraktivního, ale přesto velmi důležitého:
standardizovaný způsob, jak lze informace popisovat a vyměňovat mezi
aplikacemi, podniky a uživateli. V případě podniků dnes představuje největší
výzvu skutečnost, že se musejí snažit o maximální využití nabízených výhod pro
dosažení vyšší produktivity. A protože hraje XML v současných IT
infrastrukturách významnou roli, je třeba vyvinout značné úsilí, aby bylo možné
obejít omezení současné podoby standardu.
V současných prostředích, kde datová komunikace probíhá vzhledem k omezené
šířce pásma relativně pomalu, se orientace XML na zprávy ukazuje jako
limitující faktor. XML data jsou zpravidla mnohem objemnější než optimalizované
binární formáty. S tím dochází i ke konfliktu zájmů u aplikací, které jsou
odkázány na vysokou rychlost zpracování. XML popis totiž výrazně zpomaluje
interpretaci dat. Aby bylo možné se s tímto problémem vyrovnat, mohou vývojáři
buďto optimalizovat vlastní metody zpracování dat nebo se snažit přizpůsobovat
příslušné specifikace. Jak se v současnosti ukazuje, vyvíjejí úsilí v obou
směrech.

Problémy s ukládáním
Dalším faktorem je nutnost dosažení souladu mezi hierarchickým datovým modelem
XML a existujícími návrhovými a programovacími modely. Z různých hledisek zde
existují konflikty týkající se dostupných nástrojů a metod software je dnes
převážně vyvíjen s využitím objektově orientovaného přístupu a data jsou
vnořena do objektů. Silnou stránkou XML je nezávislé předávání dat a striktní
oddělení programového kódu.
Při ukládání dat je převážně využíván relační model, který určuje hierarchii
mezi informacemi v různých tabulkách. Samotné XML však přímo specifikuje
vzájemné vztahy dat. Jazyk SQL 3 míří podobným směrem a SQLX dokonce nabízí
přímou podporu XML. Stále nicméně chybějí lepší metody a nástroje, pročež se
dosud nedá mluvit o zcela konzistentní podpoře XML v aktuálních DBMS (Database
Management System).
Tím se dostáváme k dalšímu problému: Standardizace funguje nejlépe, když je
možné využít osvědčené metody. Někteří dodavatelé jsou bohužel i po mnohých
zkušenostech z vývoje internetových technologií nepoučitelní. Namísto toho, aby
se výrobci omezili na hrstku vyzkoušených standardů, jsou neustále publikovány
nové, často zatím ne zcela ověřené specifikace. Takto jsou dnes různými
organizacemi vydávány tucty vzájemně se překrývajících specifikací ať už za
nimi stojí zmiňované World Wide Web Consortium (W3C), Web Services
Interoperability Organisation (WS-I), Organization for Structured Information
Standards (OASIS) nebo dokonce International Oraganisation for Standardisation
(ISO). Všechny navrhují a předkládají metody a protokoly, jejichž specifikace
se často mění před tím, než jsou vůbec první produkty na trhu.
Také samotné XML je neustále "v pohybu". Odnedávna je k dispozici nová verze
jeho specifikace 1.1. Ta je naštěstí pro uživatele méně důležitá než pro
vývojáře komponent infrastruktury. Jisté je, že je okolí standardu XML natolik
dynamické, že s rostoucí komplexitou vyvstávají potenciální komplikace. IT
manažeři mohou jenom doufat, že se síla volného trhu postará o promptní sladění
dalšího vývoje mnohé komplexní a redundantní technologie by měly být pro dobro
uživatele vyřazeny.
Už dnes se ale rýsují alespoň dvě oblasti, u nichž by data kódovaná pomocí XML
měla do budoucna zajistit značnou přidanou hodnotu: Agregace informací a
sémantická integrace. Termín informační agregace charakterizuje sdružování dat
z různých zdrojů. Jak bylo řečeno, většina aplikací už dnes dokáže XML alespoň
importovat a exportovat zpracovávají XML i bez toho, aby přesně rozuměly
obsahu. Takto například protokol SOAP využívaný pro komunikaci webových služeb
dovoluje zabalit XML zprávu, přičemž pouze obsahuje v hlavičce informace o
směrování, šifrování atd.

Budoucí aplikace
Většina specifikací technologií webových služeb představuje v zásadě popis SOAP
hlaviček a jejich zpracování. Další technologie jako XPath, XSLT a XQuery (zde
ještě není standardizace dokončena) umožňují lokalizovat v databázích nebo ve
frontě zpráv XML data, která odpovídají určitému vzoru. Kombinace těchto
technik umožnila vývoj nových prvků infrastruktury, například XML databází nebo
XML middlewaru. Ty slouží pro centrální zpracování zpráv zajišťují sběr a
sladění informací z různých aplikací atd.
Mnohem větší výzvu očekávají vývojáři v oblasti sémantické integrace. Na bázi
metadat by měl být totiž strojově interpretovatelný význam obsahu. V
současnosti ještě vládnou nejasnosti ohledně toho, jak tuto myšlenku technicky
zrealizovat. Pracovní skupiny W3C už na možnostech uskutečnění tohoto záměru
intenzivně zapracovaly a první výsledek představily pod označením sémantický
web. Jeho nasazení vyvolalo velké nadšení v akademických kruzích a získalo si i
podporu úřadů v Evropě či USA. Značně zdrženlivě však dosud reaguje komerční
sféra ačkoliv jsou teoretické výhody zřejmé, zjevně jen málo podniků vidí
praktické takové využití sémantického webu, které by přineslo výhody přiměřené
nákladům na vývoj a implementaci.
Proto existují jiné přístupy, jak dosáhnout srozumitelnosti obsahu dat vůči
počítači. Informace jsou například analyzovány empirickými metodami, aby bylo
možné vysvětlit na základě metadat obsah. Další vývojové projekty spoléhají na
XPath, XSLT a XQuery, aby dokázaly sestavit neformální taxonomii. Překládají
přitom data z různých zdrojů do standardního formátu, který je ve shodě s
existujícími obchodními procesy.

Světlé zítřky
XML dnes představuje uznávanou a osvědčenou standardní technologii pro výměnu
dat a dokumentů, integraci aplikací nebo popis obchodních procesů. Seznam
oblastí jeho aplikací se navíc neustále rozrůstá. Výrobci podnikového softwaru
už tento trend dávno rozpoznali a nijak se netají svými úspěchy ohledně
implementace XML do svých řešení. Příklady aplikací ukazují, že výměna
informací nezávislá na systému a platformě je dnes realizovatelná tak jednoduše
jako nikdy předtím.

Sémantický web hudbou budoucnosti
Obsah webu v jeho dnešní podobě je pro počítače většinou nesrozumitelný, avšak
koncept tzv. sémantického webu představuje existenci sítě webových stránek v
takové podobě, která umožní její strojovou čitelnost. To následně přinese
uživatelům daleko pohodlnější manipulaci s webovými daty včetně možnosti jejich
vzájemného propojení a hledání souvislostí. Sémantický web lze popsat jako
zveřejnění obsahu relační databáze s tím, že k dispozici bude i popis
jednotlivých atributů. Srozumitelnost dat pro počítač by měly zajistit
standardy, které strojům umožní najít spojitosti mezi daty z mnoha databází
(především RDF, Resource Description Framework). K internetovým zdrojům, a
dokumentům tak budou připojeny informace, které budou pro počítač představovat
podklad pro vyvozování vztahů mezi různými informačními zdroji.
Klíčovým aspektem je tvorba ontologií, jež můžeme popsat jako zařazení slova do
širších souvislostí. Neobejde se bez značného úsilí uživatelů a vývojářů z
nejrůznějších oborů, které povede k vytvoření obecných slovníků, jež budou moci
systémy využít k rozpoznání obsahu webového dokumentu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.