Úsporná tlač pod Windows

Aj keď sa stále hovorí a píše o bezpapierových technológiách, novinách, elektronických knihách atď., nie je možn


Aj keď sa stále hovorí a píše o bezpapierových technológiách, novinách,
elektronických knihách atď., nie je možné (a asi ani v budúcnosti nebude možné)
zaobísť sa bez tlače rÖznych dokumentov na tlačiarni.
Tlač dokumentov má niekoíko aspektov. Prvý je finančný: je možné znížiť
spotrebu papiera a farby? Druhý je aspekt priestorový: je možné znížiť fyzický
objem archivovaných výtlačkov pri zachovaní všetkých výstupov na papieri? Tretí
je aspekt environmentálny: šetriť papier znamená zachraňovať prales. Štvrtý
aspekt predstavuje "problém obchodného cestujúceho": znížiť fyzickú váhu
dokumentov, ktoré treba zobrať na cestu atď.
Nižšie je predstavený výber niekoíkých dostupných programov pre úspornú tlač v
prostredí Windows 95/98/NT.
Freewareové programy TxtPrint 1.0 a PCBook2 sú určené pre tlač iba čisto
textových súborov a spúšťajú sa ako samostatné programy, v ktorých je možné
zvoliť si súbor (súbory) pre následnú tlač.
Vlastnosti uvedených programov sú rozdelené do troch skupín: kladné vlastnosti
(ktoré sa dajú pokladať za samozrejmosť pre programy tohto typu), jedinečné
prednosti (charakteristické iba pre konkrétny program) a negatíva (vlastnosti,
ktoré sa dajú považovať za nedostatky).
Termín "signatúra" (arch), ktorý sa vyskytuje nižšie, znamená zošit
predstavujúci súčasť knihy, poskladanej z niekoíkých takých zošitov, ktoré sú
spojené spravidla šitou väzbou. Kladné vlastnosti
Umožňuje vytvorenie hromadnej tlačovej úlohy pre tlač niekoíkých súborov ako
jedného.
Poskytuje náhíad (Preview) s možnosťou zmenšovania a zväčšovania (zoom in/zoom
out).
Umožňuje definovanie okrajov fyzickej strany s podporou pre obojstrannú tlač
("prehodenie" okrajov).
Je možné zvoliť si orientáciu fyzickej strany (na výšku alebo na šírku).
Je možné definovať rÖzny počet medzier, ktorými sa majú nahradzovať znaky
tabelátorov, a asociovať toto nastavenie s rÖznymi typmi súborov.
Jedinečné prednosti
Umožňuje definovanie tlače typu m x n, pri ktorej na jednej fyzickej strane
bude vytvorené
m x n virtuálnych strán, usporiadaných na fyzickej strane do m riadkov a n
stípcov.
Pridávať súbory pre hromadnú tlač je možné dvoma spÖsobmi: cez menu a pomocou
drag and drop.
Umožňuje použitie tak proporcionálnych (TrueType) fontov, ako aj fontov s
fixnou šírkou písmen.
Negatíva
Do záhlavia a zápätia strany je možné zahrnúť iba niektoré vopred definované
položky (meno súboru, cesta, dátum, dátum poslednej modifikácie, číslo strany
atď.). Nie je možné definovať užívateíské záhlavie a zápätie.
Nedokonalý algoritmus pre zalamovanie riadkov. Podía všetkého dížka riadku je
daná počtom znakov, ktorý sa vypočítava pre fonty s fixnou šírkou písmen. Preto
v prípade použitia TrueType fontov vzniká nevyužité prázdne miesto na strane.
Neumožňuje zadávanie rozsahu tlačených strán (od do).
Jednotlivé virtuálne strany na jednej fyzickej strane sa oddeíujú iba čiarami,
pričom nie je možné toto zrušiť alebo zmeniť.
Kladné vlastnosti
Ponúka tlač jednej, dvoch alebo štyroch strán na jednu fyzickú tlačenú stranu.
Poskytuje plnú podporu obojstrannej tlače (duplex). Táto podpora je urobená
veími pekne a názorne.
Umožňuje ohraničenie tlačeného textu rámčekom.
Umožňuje definovanie počtu medzier, ktoré majú nahradiť každý znak tabelátora.
Jedinečné prednosti
Podporuje tlač brožúr vrátane vytvorenia signatúr s možnosťou definovania počtu
strán v každej signatúre.
Používa proporcionálne fonty TrueType teda aj všetky národné znakové sady.
Zalamovanie riadkov je optimalizované pre zvolený font.
Negatíva
Neumožňuje zadávanie rozsahu tlačených strán (od do).
Nie je poskytovaný náhíad Formát záhlavia a zápätia strany je daný príliš
fixne. Tu je možné uviesť iba číslo stany, meno súboru a aktuálny dátum. Nie je
možné definovať užívateíské záhlavie a zápätie.
Neumožňuje používanie fontov s fixnou šírkou písmen.
Kladné vlastnosti
Umožňuje tlač 1, 2, 4 alebo 8 strán dokumentu na jednu
fyzickú stranu, pričom je možné definovať rozsah tlače (od do).
Úplne zachováva dizajn dokumentu, vrátane fontov, obrázkov percentuálnej
veíkosti okrajov atď. V podstate iba mení merítko a mení usporiadanie strán
dokumentu.
Umožňuje použiť akúkoívek tlačiareň (ihličkovú, atramentovú, laserovú atď.),
ktorá je nainštalovaná pod Windows.
Umožňuje náhíad (Preview) so zmenšovaním a zväčšovaním (zoom in/zoom out) pred
realizáciou tlače, a to aj v prípade, keď aplikácia takúto možnosť neposkytuje.
Pritom je možné dokonca určiť, ktoré strany dokumentu sa tlačiť nebudú.
Plne podporuje obojstrannú tlač (automatický a manuálny duplex) a tlač brožúr.
FinePrint podporuje viac ako 50 rÖznych formátov papiera a mÖže byť použitý
dokonca aj pre tlač dokumentov na papier iného formátu, ako ten, pre ktorý boli
vytvorené. Napríklad dokument, ktorý americký kolega formátoval pre papier
formátu letter, mÖže jeho európsky partner vytlačiť na papier formátu A4, ktorý
je užší ako letter.
Jedinečné prednosti
Umožňuje definovanie záhlavia a zápätia strany, ktoré mÖžu obsahovať tak
štandardné prvky (meno súboru, dátum, čas, číslo strany), ako aj text, ktorý
mÖže zadať užívateí.
Umožňuje definovanie štandardného (napríklad "Confidential", "Draft" atď.)
alebo užívateíom definovaného textu, ktorý sa tlačí šikmo ako vodotlač.
Jedinečná možnosť FormFactory umožňuje použiť akýkoívek dokument vytvorený pod
Windows ako podklad v úlohe hlavičkového papiera. Pritom sa rozlišuje prvá a
druhá strana takého virtuálneho hlavičkového papiera.
Negatíva
Vyskytujú sa problémy pri tlači na zdieíanej tlačiarni.
Neumožňuje tlač signatúr.
Kladné vlastnosti
Úplne zachováva dizajn dokumentu, vrátane fontov, obrázkov, percentuálnej
veíkosti okrajov atď. V podstate iba mení merítko a mení usporiadanie strán
dokumentu.
Umožňuje použiť akúkoívek tlačiareň, ktorá je nainštalovaná pod Windows.
Umožňuje náhíad (Preview) so zmenšovaním a zväčšovaním (zoom in/zoom out) pred
realizáciou tlače, a to aj v prípade, keď aplikácia takúto možnosť neposkytuje.
Pritom je možné dokonca určiť, ktoré strany dokumentu sa tlačiť nebudú.
Plne podporuje obojstrannú tlač (automatický a manuálny duplex).
Umožňuje tlač výstupov z rÖznych aplikácií na jednu fyzickú stranu.
Umožňuje uloženie výstupov do súborov s tým, že tieto súbory sa dajú neskÖr
vytlačiť na tlačiarňach rÖznych typov.
Pridávať uvedené súbory pre hromadnú tlač je možné dvoma spÖsobmi: cez menu a
pomocou drag and drop.
Jedinečné prednosti
Vynikajúca podpora tlače brožúr vrátane vytvorenia signatúr (sub-booklets) s
možnosťou definovania počtu strán v každej signatúre.
Umožňuje definovanie tlače typu m x n, pri ktorej na jednej fyzickej strane
bude vytvorené
m x n virtuálnych strán, usporiadaných na fyzickej strane do m riadkov a n
stípcov.
Veími zrozumiteíné a presné pokyny pre uskutočnenie manuálnej duplexnej tlače.
Umožňuje tlač značiek pre rezanie hárkov na jednotlivé strany.
Jednoduchá tlač pohíadníc (aj skladacích), skladacích letákov, vizitiek,
adresárov, plánovačov, poznámkových blokov.
Ponúka veíký počet rÖznych preddefinovaných spÖsobov tlače a umožňuje
užívateíovi pridávanie vlastných štýlov tlače brožúr, letákov atď.
Negatíva
Neumožňuje "rámovanie" jednotlivých strán alebo ich oddeíovanie čiarami.
Neumožňuje pridávanie vlastných záhlaví a zápätí.
Neumožňuje pridávanie dodatočných informácií (dátum, čas, meno súboru a iné),
ktoré sú veími užitočné v prípade tlače rÖznych pracovných verzií
pripravovaného dokumentu.
Pri tlači brožúr (tj. pri zmenšovaní tlačeného výstupu) písmo, ktoré bolo
pÖvodne tučné (bold), vyzerá ako normálne
písmo. Jediné riešenie tohto
problému spočíva v používaní pÖvodných tučných písmen (tj. fontov, v názve
ktorých je explicitne uvedené slovo Bold) už počas vytvárania dokumentu.
Záver
Vidieť, že popísané programy majú odlišné vlastnosti a poskytujú rÖzne
neprekrývajúce sa možnosti tlače textových a iných dokumentov v prostredí
Windows 95/98/NT.
Určite sa oplatí mať poruke obidva freewareové programy (TxtPrint a PCBook2),
pričom prvý je vhodnejší pre tlač textov programov a druhý je lepší pre tlač
manuálov v textovej podobe.
Treba poznamenať, že ClickBook je lepší z híadiska tlače brožúr a kníh, kým
FinePrint nie je schopný vytvárať signatúry. Na druhej strane, FinePrint sa
viac hodí pre používanie vo firmách a organizáciách, kým ClickBook je nástroj
skÖr individuálny. Treba poznamenať, že sa uvedené programy pri kombinovanom
používaní vzájomne dopíňajú. V prípade potreby tlače textových dokumentov v
podobe brožúr je možné použiť TxtPrint alebo PCBook2 ako stroj na
"formátovanie" textu. Potom z týchto programov treba zvoliť tlač cez FinePrint
alebo ClickBook, ktoré zabezpečia tak náhíad (Preview), ako aj samotnú tlač v
podobe brožúry.
9 1950 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.