V české kybernetice se pohybují velmi schopní lidé

Řeč je o mladém týmu katedry kybernetiky při Elektrotechnické fakultě Českého vysokého učení technického. K jeho ...


Řeč je o mladém týmu katedry kybernetiky při Elektrotechnické fakultě Českého
vysokého učení technického. K jeho nejdůležitějším a nejúspěšnějším aktivitám
patří obory, které mohou vydatně pomáhat řešit aktuální problémy i podnikovým
manažerům v praxi, jako je například softwarová diagnostika, v níž katedra již
dosáhla pozoruhodných milníků. Navíc je katedra fakticky prvním pracovištěm
tohoto druhu v České republice, které se intenzivně zabývá testováním softwaru
pro kritické aplikace.
Jde o tvorbu "na míru šitých" programů, kterými lze diagnostikovat jiné
programové celky, jež jsou nasazeny v praxi, aby řídily různorodé systémy. To
umožňuje odhalovat případné nedostatky nebo dokonce i vady programů, které by
se projevily mnohem později v kritických okamžicích existence celého systému.
Vyvíjejí se unikátní testovací algoritmy pro ověřování chodu náročných systémů
od kardiostimulátorů až po zařízení pro automatizaci železniční dopravy.
Badatelé katedry dosahují špičkových výsledků i v tvorbě expertního softwaru
pro komerční aplikace s použitím umělé inteligence. Budováním takových
expertních systémů se zabývá znalostní inženýrství, které zde rovněž patří k
prioritám. Expertní systémy jsou počítačové programy, které využívají
špičkových znalostí špičkových specialistů k vyvozování nových závěrů a řešení
rozhodovacích úloh s cílem dosahovat stejné kvality rozhodování jako experti.
Katedra rovněž klade velký důraz na oblast počítačem podporované výroby, jinak
řečeno na používání počítačů a robotů k celkové automatizaci technologických
procesů. Není třeba dvakrát zdůrazňovat, co to všechno zmamená pro práci
managementu, když tvoří například strategii podniku.
Vedoucí zmiňované katedry, profesor Ing. Vladimír Mařík, DrSc., může být tedy
právem hrdý na úspěchy, které za poměrně krátkou dobu existence tohoto
vědeckopedagogického centra, jakož i dalších jím řízených vývojových pracovišť,
byly dosaženy i v tomto směru. Úroveň těchto a dalších prací katedry je
hodnocena velmi vysoce nejen doma, v České republice, ale zejména v zahraničí.
Znalci se shodují, že jde o vůbec jeden z nejlepších subjektů tohoto
progresivního zaměření v Evropě. Katedra získala jako jedno ze tří
vědeckovýzkumných pracovišť v ČR od Evropské komise označení "Center of
Excellence". V této souvislosti je třeba zdůraznit, že například nizozemská
společnost Vitatron, známý světový producent kardiostimulátorů, se ve svých
aktivitách opírá právě o metodologii testování softwaru vypracovanou a
používanou pražským týmem.
Evropské projekty
V rámci současných projektů Evropské unie se katedra podílí na nosných
programech typu projektu Inco-Copernicus 977071, zaměřeného na integraci
geografických informačních systémů a datových skladů, nebo celoevropské, přes
satelit komunikující vzdělávací sítě ET/IN 1022 TEN, či projektu Eureka 1439
zaměřeného na plánování výroby v průmyslových podnicích.
Mezinárodní prestiž katedry posiluje její aktivní a trvalý kontakt s odbornou
veřejností. Bilance je i v totmo ohledu úctyhodná. Její pracovníci se ročně
mohou vykázat více než 80 vědeckými články v mezinárodních časopisech a
vystoupeními o umělé inteligenci na světových konferencích. Katedra navázala
rovněž plodné styky s mnoha univerzitami a vědeckými institucemi po celém
světě, které systematicky obohacuje novými bilaterálními dohodami, stejně jako
aktivitami v okruhu stejných nebo podobných tematických zájmů a pochopitelně i
vyloženě společnými projekty. Tak například ve spolupráci s finskou
Lappeenranta University of Technology se formou výměny učitelů a posluchačů
zúčastňuje vzdělávacího projektu Socrates/Erasmus a obdobně s britskou
University of Surrey, kde ovšem jde navíc i o součinnost při přípravě budoucích
doktorů věd.
Činnost dvaatřiceti akademických pracovníků této katedry, z nichž čtyři mají
vědeckopedagogickou hodnost univerzitního profesora, je v podstatě organizována
ve dvou těsně koordinujících výzkumných skupinách. Jednu představuje
Gerstnerova laboratoř inteligentního rozhodování a řízení a druhou Centrum
strojového vnímání. Gerstnerova laboratoř si již udělala velké jméno úspěšnou
spoluprací se společností Vitatron sídlící v nizozenském Dierenu, o níž již
byla shora zmínka. Žádá si zdůraznit, že Vitatron je špičkovým evropským
výrobcem kardiostimulátorů a že se čeští odborníci podílejí na inteligentním
testování softwarové aplikace užívané pro diagnostiku tohoto přístroje určeného
k povzbuzování srdeční činnosti. Jistě potěší, že si vysoké výkonnosti lidí z
Prahy všímá i zpráva představitelů americké společnosti Medtronic z Minneapolis
(Minnesota) z jejich evropské cesty v březnu 2000, v níž se praví:
"Zdá se, že lidé v Praze jsou výborní, talentovaní, tvořiví, úsporní, nadšení
pro věc a s citem pro metodu hlavního článku. Rovněž jejich jazykové,
komunikativní a stylistické schopnosti jsou vynikající. Kladem je i jejich
organické spojení s univerzitou. Nic nestojí v cestě, aby byly do Prahy
zadávány složitější aktivity od A do Z neboť zde zvládli metody kompletace
obtížnějších projektů."
Gerstnerova laboratoř je vysoce hodnocena i za spolupráci se společností
Reliance Electric v Clevelandu (Ohio). V tomto případě se jedná o účast na
vývoji diagnostického systému určeného k detekci závad asynchronních motorů.
Obdobně lze hodnotit i součinnost s dánskou firmou Grundfos při vývoji
inteligentních čerpadel pro otopné systémy v domácnostech.
Spolupráce s firmami
Pracovníci zmiňované katedry kybernetiky se již od roku 1992 systematicky
podílejí na budování Výzkumného střediska firmy Rockwell Automation v Praze,
které je od svého založení vedeno zmíněným profesorem Maříkem. Pražské
středisko dnes zaměstnává 23 výzkumníků a postupem let se stalo vedle
laboratoří v Milwaukee a Clevelandu jednou ze 4 klíčových výzkumných laboratoří
této významné americké firmy sídlící v Milwaukee (Wisconsin). Těsně
spolupracuje i s dalšími katedrami českých vysokých škol na řešení problémů
strojového učení, expertních systémů a průmyslové diagnostiky.
Další světově známou společností z USA, která svěřuje Praze své přímé
vědeckovýzkumné zakázky, je výrobce letecké techniky Boeing, konkrétně jeho
divize sídlící v Saint Louis (Missouri). Rovněž výzkumná laboratoř amerických
vzdušných sil, U.S.Air Force Research Laboratory, podepsala smlouvu, na jejímž
základě čeští specialisté pracují na problematice snižování komunikačního
zahlcení složitých informačních systémů.
0 1788 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.