Velikost a struktura IT oddělení

Samostatné IT pracoviště má 85 % českých organizací, přičemž u velkých korporací nad tisíc zaměstnanců je penet...


Samostatné IT pracoviště má 85 % českých organizací, přičemž u velkých
korporací nad tisíc zaměstnanců je penetrace stoprocentní.

Klíčovým prvkem, který svědčí o roli IT a o důležitosti informačního systému v
rámci hlavní činnosti jednotlivých organizací, je pozice či význam IT oddělení.
Vedle jeho konkrétního začlenění v organizační struktuře organizací o této
pozici vypovídá především jeho samotná existence zdali je vůbec v příslušné
organizaci zřízen samostatný úsek či oddělení IT.
Z výsledků provedeného výzkumu je patrné, že mezi institucionálními
předplatiteli časopisu Computerworld se lze se samostatným IT pracovištěm
setkat v 85 % organizací. Z analýzy aktuálního stavu v jednotlivých subjektech
dále vyplývá, že mezi společnostmi s více než 500 zaměstnanci je samostatné IT
oddělení či úsek téměř samozřejmostí (absentuje pouze ve 4 % zkoumaných
subjektů zaměstnávajících 500-999 pracovníků). Mezi středně velkými
organizacemi, tedy mezi subjekty s jedním až pěti sty zaměstnanci, je IT
oddělení poměrně běžné, nicméně v rámci tohoto segmentu nemá samostatné IT
oddělení přibližně pětina organizací. Ještě menší podíl pak představují
společnosti se samostatným IT oddělením mezi organizacemi zaměstnávajícími méně
než 100 zaměstnanců; v rámci této podskupiny lze totiž identifikovat dokonce
dvě pětiny subjektů bez IT oddělení.
Přestože se podíl organizací s vyčleněným úsekem zabývajícím se problematikou
správy a rozvoje informačního sytému v jednotlivých podskupinách liší, v žádném
segmentu dotazovaných subjektů neklesl pod 50 %. Tento závěr platí i pro
ostatní způsoby segmentace dotazovaných subjektů (zejména pak podle předmětu
činnosti, typu vlastnictví apod.). Na základě výsledků výzkumu lze dále
shrnout, že organizace vynakládající na svůj informační systém více než milion
korun obyčejně mají samostatný úsek IT, zatímco mezi subjekty vynakládajícími
nižší částky má samostatné IT oddělení jen přibližně polovina (56 %).

Počet IT pracovníků
Na základní informaci o existenci samostatného IT oddělení navazuje zjištění,
které konkretizuje situaci ve společnostech s IT oddělením a dokumentuje
aktuální počet pracovníků těchto pracovišť. Z odpovědí dotazovaných
představitelů jednotlivých subjektů vyplývá, že ve více než dvou pětinách
organizací (44 %) pracuje v IT oddělení méně než 5 zaměstnanců. Jde přitom
zejména o nejmenší společnosti s méně než 100 zaměstnanci, nicméně s takto
nepočetným IT oddělením se lze setkat také v jedné z deseti největších
organizací tedy v subjektech zaměstnávajících více než tisíc zaměstnanců.
Typická IT oddělení těchto největších subjektů však čítají více než 20
specialistů, což je případ nadpoloviční většiny těchto organizací (53 %).
IT oddělení o méně než pěti pracovnících převažují kromě nejmenších společností
také ve velikostním segmentu od 100 do 500 pracovníků; středně velké organizace
zaměstnávající 500-999 pracovníků pak nejčastěji disponují IT oddělením, v němž
pracuje 5-10 specialistů.
Z výzkumu dále plyne, že velikost IT oddělení vyjádřená počtem pracovníků není
svázána s konkrétním typem činnosti jednotlivých organizací ani s dalšími
standardními popisnými charakteristikami s výjimkou dvou ukazatelů. Prvním z
nich je již popsaná velikost organizace definovaná celkovým počtem zaměstnanců,
tím druhým ukazatelem je vlastnická struktura. V této souvislosti je patrné, že
nejméně početnými IT odděleními disponují společnosti s ryze českým kapitálem,
zatímco nejpočetnější IT pracoviště jsou v největší míře zastoupeny v segmentu
veřejných organizací.
Z dlouhodobého hodnocení vývojových trendů je patrné, že v rámci ČR neprochází
průměrná velikost IT oddělení vyjádřená počtem pracovníků žádnými dramatickými
změnami. Kolísání stavů v jednotlivých organizacích se většinou kompenzuje
zeštíhlení v jednom typu organizací provází rozšiřování v jiných subjektech. Co
se však mění, je vnitřní struktura těchto oddělení, vyplývající ze změněných
požadavků kladených na "informatiku" managementem jednotlivých organizací.


výzkumu
Pro přípravu tohoto článku byly použity údaje z unikátního výzkumného projektu,
který exkluzivně pro IDG Czech realizuje společnost Markent. V rámci tohoto
výzkumu, jehož aktuální fáze byla realizována na počátku roku 2005, byl
podroben detailnímu zkoumání korporátní koncový trh konkrétně organizace, které
jsou předplatiteli týdeníku Computerworld. Celkem byly (podobně jako v minulých
letech) zpracovány odpovědi zástupců 303 organizací, vybraných takovým
způsobem, aby přesně kopírovali strukturu předplatitelů týdeníku.
Vzhledem k tomu, že výzkum probíhá již od roku 2000, je na základě získaných
dat možné nejen popisovat aktuální stav, ale lze sledovat i dlouhodobé vývojové
trendy v širokém spektru jednotlivých segmentů IT trhu.
Relevanci prezentovaných zjištění dokládá dlouhodobě ověřovaná informace o tom,
že institucionální předplatitelé časopisu Computerworld učiní přibližně
polovinu z celkového objemu investic do informačních technologií v ČR.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.