Velké plány potřebují dokonalý systém

V současné době naleznete na našem trhu několik CAD (resp. AEC) aplikací určených pro architekty, projektanty a profes...


V současné době naleznete na našem trhu několik CAD (resp. AEC) aplikací
určených pro architekty, projektanty a profesní specialisty v oblasti
stavebnictví. Jedním z předních programů v této oblasti je ALLPLAN FT od firmy
Nemetschek, který na našem trhu rozhodně není žádným nováčkem. Tento modulární
systém pokrývající velkou část stavařské a architektonické problematiky si v
poslední době vybudoval významné postavení na stavařské scéně.

Data jako jeden celek
Nějaký čas byl ALLPLAN trápen za účelem odhalení jeho předností a samozřejmě i
slabin. Než se budeme věnovat některým zajímavým funkcím, musíme představit
ovládání a práci s programem trochu obecně. Uživatelé zvyklí na členění práce
podle souboru, budou muset vstřebat položku "projekt", která značí skupinu
výkresů, resp. fólií spadajících např. k jedné budově. Právě "projekt"
zajišťuje ucelenost dat a ve svém výsledku urychluje orientaci v konstrukčních
datech.

Logické členění fólie
Další věc, na kterou jsem si velmi rychle zvykl, jsou fólie, na které se kreslí
a které umožňují smysluplné strukturování konstrukčních dat. Pro stavební etapu
se používá příslušné fólie, do které kreslíte, resp. modelujete kompletní
budovu. Pořádek v entitách vám zajistí používání hladin. Pro jednu etapu lze
použít i skupinu fólií. Toto využití fólií zajišťuje jejich snadnější používaní
a rychlejší orientaci v datech.
Jednotlivé komponenty, jako jsou stěny, schodiště, kótování, popis atd., jsou
tvořeny do příslušných hladin, které jsou pak ukládány "nad sebou".
Důležitým organizačním instrumentem uvnitř projektu je již zmíněný výkres,
který se skládá z vybraných fólií (resp. hladin). Tyto fólie lze v každém
okamžiku libovolně poskládat právě do výkresu, přičemž daná fólie existuje jen
jednou. Fólie samozřejmě může být současně přiřazena několika výkresům.
Jednotlivé fólie jsou číslovány a pro lepší orientaci lze vytvořit jejich
popis. Pro rychlé aktivování fólií je k dispozici poměrně zdařilá funkce pro
rychlý výběr podle čísla fólie.
Již jsme se zmínili, že ALLPLAN je modulární systém. Pracovní modul určíte při
otevírání projektu a navíc můžete velmi rychle a jednoduše mezi jednotlivými
moduly přeskakovat.

Nakreslit nebo postavit
Základním prvkem při konstruování budovy je stěna. Chvíli trvá, než prokouknete
všechny možnosti a závislosti tohoto prvku. Mimo geometrických parametrů jako
je šířka a výška stěny, definujete i počet vrstev včetně materiálových
parametrů. Zdi se navrhují v půdorysu a křížení a spojení zdí se řeší
automaticky. Chování zdí v těchto místech máte možnost ovlivnit pomocí
parametru zdi "priorita". Stavební díly s nízkou prioritou se v místě průsečíku
vyřežou a výměry se následně nebudou počítat dvakrát.
U parametru výšky se mimo samotné hodnoty setkáte s možností ukončit dolní či
horní hranu stěny v určité vzdálenosti od dolní nebo horní standardní roviny. U
vícevrstevných stěn můžete každé vrstvě zvlášť přiřadit příslušnou výšku.
Připravena je samozřejmě také stěna s proměnnou výškou nebo kruhová stěna,
která se více méně stejně chová jako stěna přímá.
Mimo materiálu lze stěně přiřadit i typ práce nebo jednotku pro výkaz výměr,
které se projeví hlavně ve výkazech.

Okna, dveře, ...
Uživatelsky příjemná je tvorba otvorů a to nejen díky tomu, že se vytvářejí
podle stejného principu. Vytvořený otvor lze vyplnit buď symbolem značícím
dveře či okno, nebo lze použít pro vyplnění makro. Makro je inteligentní
symbol, který se automaticky přizpůsobí velikosti otvoru. Makra je možné
uživatelsky vytvářet a doplňovat a navíc zobrazení makra může být závislé na
měřítku. Mimo to nabízí ALLPLAN FT možnost registrace osazení oken a dveří a
vyhodnotit je při zjišťování množství. Při vytváření lze parametry pojmenovat
(to se netýká jen dveří a oken) a uložit jako standard pro další použití. Další
položkou, která zrychluje práci, je možnost přebírání parametrů stávajících
stavebních prvků.
O tom, že nevzniká pouhá díra ve stěně se značkou, svědčí nabízené volby v
dialogovém panelu (typ dveří, symbol otevírání dveří, geometrické parametry,
znázornění prahu, osázení nebo makro). Například u oken se hloubky osazení
promítnou do výpočtu ploch a množství a okno lze umístit i do kruhové stěny.
Podlahu vytvoříte pomocí vodorovné desky. Zde je zajímavé nastavení její výšky,
které lze vztáhnout k přednastavené standardní rovině. Vzhledem k tomu, že
horní standardní rovina je umístěna ve výšce hrubé podlahy, poschodí je
implicitně nastaveno, aby se horní hrana desky propojila s horní standardní
rovinou. Polohu lze samozřejmě měnit. Toto vám ušetří práci při hlídání
některých výškových parametrů.
Velice rychle vytvoříte střechu, resp. střešní roviny. Nabízeno je několik typů
střech a dají se zakončit štítovou stěnou. Poměrně praktické je zadání výšky
hrany střechy, které lze provést tzv. okapovou čárou. Při zadávání obrysu
střechy nejste celkem ničím svazováni a jednou vytvořená tělesa střechy nejsou
konečná a lze je jako všechno ostatní v ALLPLANu FT modifikovat. Program vám
při modifikaci nabídne všechny známé parametry a pokud budete editovat výšku
okapové čáry nebo sklon, budou samozřejmě vytvořeny nové šikmé hrany. Se
střechou je ještě spojeno několik dalších konstrukčních objektů; jedním z nich
je např. vikýř.

Kudy do patra
Samozřejmě po schodech, pro které je připraven silný nástroj. Pro konstrukci
schodiště existuje speciální modul, kterým lze konstruovat jak standardní
schodiště, tak i volné formy schodišť v prostoru. Definici jednotlivých
stavebních dílů jako jsou schody, schodnice, zábradlí atd., lze volně
provést stejně jako půdorys schodiště. U zábradlí to mohou být také výplně
zábradlí, horní pás, schodnice a jiné. Vytvořené schodiště lze samozřejmě
editovat a konstrukci schodiště můžete dokonce přerušit a pokračovat ve
zpracování později.

Data z "čar"
Mimo řady konstrukčních funkcí ALLPLAN nabízí i podporu výpočtů. Do seznamu
dokáže např. vygenerovat obytné plochy, kde je k dispozici hrubá plocha,
paušální odpočet pro omítku a podlahovou krytinu apod.
Model budovy lze vyhodnotit podle určitých kritérií pomocí funkce pro výstupní
soupisku. ALLPLAN vám nabízí velký počet připravených standardních seznamů, v
nichž jsou data tříděna podle tematických okruhů. Mimo to je možné nadefinovat
vlastní seznamy, které lze následně naplnit daty.
Na vysoké úrovni je kótování, resp. poloautomatické kótování objektů.
Výběrem způsobu kótování, kótovaných objektů a polohy kót jednoduše a rychle
okótujete zdi domu včetně oken a dveří. U oken lze okótovat zvláštní funkcí
výšku parapetu (podle německé normy), ale nepodařilo se mi jednoduše provést
tento zápis tak, jak je to zvykem u nás.
Další poznatek je z oblasti lokalizace. Program je poměrně dobře převeden do
češtiny, včetně psaní textu v češtině, jen při některých hláškách se objeví
text v němčině (např. při výběru maker oken a dveří).

Pořád v prostoru
Z pohledu ovládání scény je připraveno několik standardních pohledů na pracovní
plochu, jejichž ikony jsou vhodně umístěny na pracovní ploše. Při práci ve 3D
vám velice pomůže dynamické natáčení modelu v reálném čase a to i ve
vystínovaném stavu. Pouhým pohybem myši si natáčíte celou zobrazovanou scénu
přímo před očima.
Z důvodu prezentace jsou v systému ALLPLAN FT integrovány výkonné zobrazovací
moduly, pomocí kterých lze provést jednoduché zobrazení hidden-linií, manuální
vybarvení nebo průlet kolem stavby v reálném čase, kdykoliv během své práce
můžete vytvořit plasticky obraz s barevným povrchem, světly a stíny ze všech
směrů pohledu.
Prezentaci můžete osvětlit několika způsoby. Jedním způsobem je např. sluneční
světlo nebo 9 samostatných světel, u kterých definujete barvu, typ světelného
zdroje a polohu.
Závěr
Ovládání samotného programu je poměrně intuitivní a pro vytváření jednoduchých
objektů si i začátečník vystačí sám. Zde je zřejmé úsilí věnované ergonomii
uživatelského prostředí, které je velmi přehledné, přestože se od jakéhosi
standardu v CAD aplikacích výrazně odlišuje. Je ale nutné si zvyknout na pojem
projekt (což je velmi snadné) a na členění do modulů, jejichž úplný obsah
prokouknete až později, neboť ALLPLAN je poměrně rozsáhlý systém nabízející
řadu konstrukčních a doplňkových funkcí. K tomu, abyste ho dokázali efektivně
využívat, potřebujete určitou praxi a musíte se přizpůsobit jisté filozofii
konstruování, která vychází z 3D konstruování a výkres je výsledkem, nikoliv
podstatou.

Allplan FT
Integrovaný CAD systém pro stavební projekci, který umožňuje vytvořit projekt
od první čáry až po vizualizaci
Pro: Komplexní řešení 3D konstrukce a výkresové dokumentace včetně výkazu
výměr, funkce pro tvorbu schodišť a střech ve 3D
Proti: Ovládání pracovní plochy (Pan, Zoom)
Výrobce: Nemetschek,
www.nemetschek.cz
Cena (vč. DPH): 231 000 Kč
Platforma: Windows 95/98, Windows NT

8 3084 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.