VidÝm zde pro nßs dostateŔnř prostor

Dynamika a mlßdÝ vpřed SpoleŔnost Unicorn ji× po nýkolik let obsazuje přednÝ přÝŔky v r¨znřch ×ebřÝŔcÝch ...


Dynamika a mlßdÝ vpřed

SpoleŔnost Unicorn ji× po nýkolik let obsazuje přednÝ přÝŔky v r¨znřch
×ebřÝŔcÝch hodnotÝcÝch spoleŔnosti podnikajÝcÝ předevÜÝm v oblasti ICT. Na
podobný vysokÚm stupÝnku by se tato tuzemskß firma umÝstila i v souvislosti s
výkovřm pr¨mýrem zamýstnanc¨ Ŕi zajÝmavřmi reklamnÝmi billboardy, na nich× lze
mimo jinÚ vidýt i generßlnÝho ředitele spoleŔnosti Unicorn VladimÝra Kovßře,
kterÚho jsme po×ßdali o rozhovor.

Mnoho lidÝ znß jmÚno spoleŔnosti Unicorn z masivnÝ billboardovÚ reklamnÝ
kampaný, ale nýkteřÝ mo×nß netuÜÝ, co dnes vlastný dýlß. M¨×ete Unicorn ve
struŔnosti představit?
Unicorn je holdingovß spoleŔnost zabřvajÝcÝ se vřvojem softwaru a Ŕinnostmi,
kterÚ s vřvojem a implementacÝ softwaru bezprostředný souvisejÝ. Pokud bych mýl
břt konkrÚtnÝ, jednß se zejmÚna o vřvoj a systÚmovou integraci, standardnÝ
řeÜenÝ, strategickÚ konzultace, ÜkolenÝ a vzdýlßvßnÝ, distribuci technologiÝ,
internet a multimÚdia, provoz a servis a bezpeŔnostnÝ a hardwarovß řeÜenÝ.
NýkterÚ Ŕßsti holdingu se takÚ zabřvajÝ Ŕinnostmi, kterÚ na prvnÝ pohled s
vřvojem softwaru nesouvisejÝ, ale poskytujÝ celÚ skupiný Unicorn vřznamnÚ
vřhody a jejich ŔinnostÝ vznikß holdingu velkř synergickř efekt. StruŔný lze
ale řÝci, ×e Unicorn je softwarovß spoleŔnost.

Automobilist¨m zcela jistý neunikl ani vßÜ poslednÝ, reklamnÝ billboard se
sloganem "Objevte svÚ lepÜÝ strßnky", jeho× ·střednÝm motivem byla postava
andýla, kterou jste osobný ztvßrnil. S jakřm cÝlem tento billboard vznikal?
Tento billboard patřil k naÜÝ reklamnÝ kampani pro rok 2004, kterß se sklßdala
z nýkolika tÚmat, na nich× jsme s urŔitou nadsßzkou chtýli prezentovat naÜÝ
hlavnÝ Ŕinnost, tedy vřvoj softwaru. DalÜÝmi tÚmaty kampaný byly billboardy
"Ztroskotali jste na Javý? Chcete roztanŔit ka×dř soubor? Chcete zmýnit systÚm?
a U× ×ßdnř hororovř program." Ka×dř billboard byl zamýřen na specifickou slu×bu
souvisejÝcÝ s vřvojem softwaru.
VrßtÝm se ale k billboardu se sloganem "Objevte svÚ lepÜÝ strßnky". Je pravda,
×e postavu andýla představuji jß, nicmÚný rßd bych upozornil na to, ×e patřÝ k
naÜÝ strategii prezentovat se naÜimi lidmi, a tak i ostatnÝ motivy ztvßrnili mÝ
kolegovÚ, zamýstnanci Unicornu. Motiv andýla byl zamýřen na podporu
internetovřch aplikacÝ a naÜeho systÚmu Unicorn Enterprise System.

Na jakÚ dalÜÝ aktivity se momentßlný zamýřujete?
Pokud se jeÜtý ptßte na naÜÝ reklamnÝ kampa˛, tak v souŔasnosti spouÜtÝme
kampa˛ pro rok 2005, kterß je rovný× zamýřena na vřvoj softwaru a prezentuje
systÚmy novÚ generace. To vÜak mo×nß nebylo cÝlem vaÜeho dotazu. NaÜe souŔasnÚ
hlavnÝ aktivity jsou opýt zamýřeny na dalÜÝ posÝlenÝ vřvoje softwaru na zakßzku
a s tÝm souvisejÝcÝ slu×by. Jednou z dalÜÝch výcÝ, kterou nynÝ řeÜÝme, je
zakoupenÝ podÝlu v soukromÚ vysokÚ Ükole. Vzhledem k prßvý probÝhajÝcÝmu
procesu koupý bych vÜak nerad zveřej˛oval detaily. P¨jde ale o Ükolu, kterß
bude studenty připravovat a vyÜkolovat na konkrÚtnÝ pozice odbornÝk¨ v oblasti
ICT a Unicorn jim přitom bude poskytovat spojenÝ s praxÝ a komerŔnÝ sfÚrou.

VaÜe spoleŔnost je tvořena převß×ný z mladřch lidÝ a neustßle se rozr¨stß.
PoŔet zamýstnanc¨ nedßvno ·dajný přesßhl 800 lidÝ. Plßnujete dalÜÝ r¨st
spoleŔnosti?
Samozřejmý. Předpoklßdßme, ×e se budeme nadßle rozr¨stat. NapřÝklad zmÝnýnß
akvizice vysokÚ Ükoly je jednÝm z krok¨ pro zajiÜtýnÝ naÜeho dalÜÝho r¨stu.
Potřebujeme a vÝme, ×e budeme potřebovat mladÚ a schopnÚ odbornÝky, a chceme
mÝt mo×nost vÝce ovlivnit jejich rozvoj tak, aby po dokonŔenÝ Ükoly mýli
mo×nost okam×itÚho uplatnýnÝ v praxi. Ji× nynÝ ale mßme rozsßhlř vzdýlßvacÝ
program, ve kterÚm se vÜichni zamýstnanci pr¨bý×ný vzdýlßvajÝ a doÜkolujÝ.
Objem tohoto dalÜÝho vzdýlßvßnÝ představuje roŔný přibli×ný 10 % pracovnÝho
Ŕasu ka×dÚho zamýstnance.

Jste d¨kazem toho, ×e dobrß myÜlenka a cÝlevýdomß cesta k jejÝmu naplnýnÝ
přinßÜÝ i v tuzemskřch podmÝnkßch svÚ plody. Čemu vdýŔÝte za takovř ·spých?
DomnÝvßm se, ×e zßkladem naÜeho ·spýchu je velmi systÚmovř přÝstup ke vÜem
Ŕinnostem, kterřm se výnujeme. Jako dalÜÝ d¨le×itou zßsadu bych uvedl orientaci
na zßkaznÝka a stejný tak i na zamýstnance. Jinřmi slovy, sna×Ýme se kvalitnÝmi
slu×bami a vstřÝcnřm přÝstupem hřŔkat si svÚ klienty a obdobnř přÝstup souŔasný
uplat˛ujeme i ke svřm zamýstnanc¨m. No a ostatnÝ u× bude asi jen vytrvalß prßce
a trocha přÝsloveŔnÚho ÜtýstÝ, kterou potřebuje ka×dř.

Unicorn letos oslavÝ ji× 15. vřroŔÝ svÚho zalo×enÝ. Zmýnil se za toto obdobÝ
předmýt vaÜeho podnikßnÝ? Unicorn vznikl v roce 1990 jako spoleŔnost vyvÝjejÝcÝ
zakßzkovř software pro velkÚ organizace. To byla a stßle je naÜe hlavnÝ
aktivita. V pr¨býhu let jsme vÜak zjistili, ×e je dobrÚ, vhodnÚ a Ŕasto i
potřebnÚ mÝt schopnost nabÝdnout zßkaznÝkovi komplexnÝ servis. Býhem 15 let
jsme tedy naÜi hlavnÝ Ŕinnost odpovÝdajÝcÝm zp¨sobem rozÜÝřili do stßvajÝcÝ
podoby, kterou jsem ji× zmÝnil na zaŔßtku rozhovoru.

V oblasti komunikace dochßzÝ neustßle k prudkÚmu rozvoji. Nutnou samozřejmostÝ
se v dneÜnÝ dobý stßvß komunikace elektronickß. ChybÝ vßm nýco na ŔeskÚm
internetu?
Na ŔeskÚm internetu mi, myslÝm, nic nechybÝ. JedinÚ, co by se mohlo zlepÜit, je
infrastruktura ve smyslu poskytnutÝ rychlejÜÝho a levnýjÜÝho připojenÝ výtÜÝ
Ŕßsti populace.

NýkteřÝ analytici soudÝ, ×e informaŔnÝ technologie nehrajÝ roli a ×e dnes
představujÝ v podnicÝch jen jednu z utilit, jako je napřÝklad energie Ŕi plyn.
Představuje dle vßs segment IT stßle konkurenŔnÝ vřhodu?
NedomnÝvßm se, ×e IT jako takovÚ poskytuje nýjakou konkurenŔnÝ vřhodu. Jde
spÝÜe o to, jakřm zp¨sobem a jak dokonale je ta kterß spoleŔnost schopna vyu×Ýt
stßvajÝcÝ technologie a jejich mo×nosti tak, aby zlepÜila a zkvalitnila svÚ
vlastnÝ produkty nebo svÚ vnitřnÝ procesy. Zde stßle vidÝm dostateŔnř prostor
pro Unicorn, kterř se soustředÝ zejmÚna na to, aby prßvý prostřednictvÝm svřch
technologickřch řeÜenÝ přinßÜel svřm klient¨m ji× zmi˛ovanou konkurenŔnÝ vřhodu.

Jak vidÝte spoleŔnost Unicorn za 5 Ŕi 10 let? JakÚ budou v tÚ dobý vaÜe klÝŔovÚ
produkty a jak bude vypadat vßÜ typickř zßkaznÝk?
Ve spoleŔnosti Unicorn platÝ dvý zßkladnÝ rovnice. PrvnÝ z nich je, ×e Unicorn
musÝ ka×doroŔný nar¨st minimßlný o 20 %, a ta druhß, ×e celkovř konsolidovanř
zisk holdingu je minimßlný 15 % jeho celkovÚho obratu. Podle prvnÝ rovnice lze
tedy snadno spoŔÝtat, kde vidÝme Unicorn v blÝzkÚ budoucnosti. Předpoklßdßme,
×e naÜimi hlavnÝmi produkty v tÚ dobý bude stßle software a souvisejÝcÝ slu×by.
Pokud jde o naÜe zßkaznÝky, výřÝme, ×e se nßm podařÝ udr×et si stßvajÝcÝ, ale
ve zmÝnýnÚ dobý bychom takÚ rßdi vřznamný expandovali do zahraniŔÝ.

Českß spoleŔnost Unicorn se zabřvß vřvojem a implementacÝ informaŔnÝch systÚm¨
na klÝŔ od roku 1990. Ka×dřm rokem zvyÜuje sv¨j obrat (vloni dosßhl obrat přes
600 milion¨ KŔ), ale i poŔty svřch zamýstnanc¨, jejich× výkovř pr¨mýr ŔinÝ
zhruba 26 let. V roce zalo×enÝ mýl Unicorn 50 zamýstnanc¨, na konci minulÚho
roku se jejich poŔet vyÜplhal na hranici 870 lidÝ, kteřÝ zaujÝmajÝ pracovnÝ
pozice nejen v oblasti IT, ale i v dalÜÝch oblastech, je× Unicorn zastřeÜuje.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.