Vize komunikace pro nadcházející léta

Mobilní komunikace bezesporu posunují hranice lidských možností. Jen málokteré odvětví prožívá v současnosti tak ...


Mobilní komunikace bezesporu posunují hranice lidských možností. Jen málokteré
odvětví prožívá v současnosti tak bouřlivý rozvoj, jako právě toto. Zaměřme se
však nyní na vývoj mobilních komunikací v širším kontextu a podívejme se, na co
se můžeme v horizontu několika let těšit.
Data více a rychleji
Data jsou v systémech GSM implementována od samého počátku. Od uvedení
standardu GSM se však mnohonásobně zvýšila poptávka po tomto okruhu služeb
zejména pak v souvislosti s rozšířením Internetu. Služba, která byla původně
koncipována jako okrajová, se pomalu přesouvá mezi služby klíčové.
V počátcích mobilní komunikace byl kladen hlavní důraz na spolehlivost přenosu
a proto byla data přenášena pouze rychlostí 9,6 Kb/s. Na konci 80. let to
nebylo málo, ale na prahu 21. století zákazníci volají po rychlosti vyšší.
Umožnění vyšší přenosové rychlosti bude nepochybně spouštěčem podstatně většího
zájmu o datové služby. Ve statistikách se často uvádí, že celkově co do objemu
převažuje datová komunikace nad hlasovou. A není důvod, proč by data neměla
dominovat také v mobilních komunikacích.
Základní problém přenosu dat v mobilních sítích tkví v přenosu mezi základnovou
stanicí a mobilním terminálem. Tento přenos musí být spolehlivý, musí odolat
různým rušivým vlivům z okolí (menším výpadkům signálu a interferencím), musí
mít dostatečnou přenosovou kapacitu (aby byl rychlý) a musí zajišťovat dobré
sdílení této přenosové kapacity mezi mnoha uživateli. Současné splnění těchto
požadavků je velmi obtížné. Konstruktéři mají na řešení těchto problémů několik
zbraní. První z nich je využití efektivnějšího multiplexingu tedy konkrétně
efektivnějšího rozdělování volného přenosového pásma mezi uživatele. Druhou
cestou je zavedení paketového přenosu (jako v počítačových sítích), který síť
méně zatěžuje a umožňuje tak uvolnění více kapacit. Posledním způsobem je
přepracování rádiového rozhraní mezi mobilním telefonem a sítí. Zde se pracuje
především na dalších variantách chybové korekce, které lépe odpovídají hustým a
vytíženým sítím, a jiných způsobech modulace.
Kromě technologií HSCSD a GPRS, které jsou podrobně rozebírány v samostatných
článcích, se připravuje v delším časovém horizontu ještě technologie EDGE. Ta
výrazně mění způsob přenosu dat mezi mobilním telefonem a základnovou stanicí,
takže bude v základním režimu (jednom timeslotu) možné přenést 32 Kb/s. Tuto
technologii bude možné kombinovat s technologií pro přepínání okruhů, čímž
vznikne ECSD s možností přenosu 64 Kb/s symetricky (oběma směry současně) ve
dvou timeslotech. Technologii EDGE bude také možné využít pro přepínání paketů.
Tato technologie se bude jmenovat EGPRS a umožní přenosy ještě výrazně
rychlejší. Zatím se však držme při zemi první terminály s podporou EDGE se
objeví nejdříve na konci roku 2001.
Pokud jde o služby Internetu v terminálech mobilního uživatele, rýsují se dvě
možné cesty. První cestou je WAP, který je proti Internetu funkčně omezen, ale
je optimalizován pro prostředí mobilních terminálů s malou pamětí, malým
displejem a malými zdroji energie. Druhou cestou je přenos plnohodnotného Webu
a HTML do mobilních telefonů s tím, že každý telefon je bude zobrazovat, jak
bude umět. Zatím si nejsme jisti, kterou cestou se vývoj bude ubírat. Ačkoli
WAP považujeme subjektivně za cestu lepší, jedná se zatím především o evropskou
záležitost. V USA, kde se v současné době nachází naprostá většina informačních
zdrojů, zatím nejeví o WAP zájem, neboť tamní mobilní sítě nejsou zdaleka tak
vyspělé, jako sítě evropské.
Trojrozměrné služby
Inteligentní sítě umožňují implementaci velmi sofistikovaných služeb, které
budou pracovat na bázi tří dimenzí uživatelů, času a místa. Jelikož se již
technologie pro lokalizaci uživatele začínají uplatňovat v praxi, bude velmi
zajímavé zejména zapojení dimenze lokalit.
Velmi triviální ukázkou možností inteligentní sítě bylo umožnění bezplatného
volání z prostor metra v loňském roce. Jako zajímavější se jeví často zmiňovaný
příklad "Pizza servisu", kdy je uživatel po vytočení definovaného čísla
(jednotného pro celou síť), spojen vždy do nejbližší pizzerie.
V budoucnu lze očekávat velký rozvoj služeb, které budou založeny na
technologiích inteligentních sítí.
Služby
Velký posun také nastane v přístupu uživatelů k mobilním telefonům. Pokrytí a
ceny přestanou být hlavními rozlišovacími znaky. Postupně budou zákazníci
směrovat svůj zájem na faktory, jako je spolehlivost nebo přidaná hodnota.
Uživatel přestane vnímat telefon jako prostředek pro mluvení s fyzicky
vzdálenými osobami, ale jako univerzální prostředek pro uspokojení svých
informačních potřeb. Informace bude telefon poskytovat v nejrůznějších podobách
hlasových, textových i obrazových. Později jistě i multimediálních.
Je také pravděpodobné, že v odvětví mobilních komunikací se uplatní podobný
obchodní model jako v prostředí Internetu. Mobilní operátor se bude
soustřeďovat především na budování infrastruktury a jeho příjmy se budou
odvíjet od míry jejího využití ze strany uživatelů. Tvorba vlastního
informačního obsahu bude úkolem pro řadu nezávislých poskytovatelů obsahu,
kteří se budou nepochybně rekrutovat z řad poskytovatelů obsahu na Internetu.
Vlastní přístup bude zpočátku placen uživateli a informace inzercí. Později ale
předpokládáme, že mnoho služeb bude "sponzorováno" ze strany poskytovatelů
komerčních informací. Tím máme např. na mysli, že využívání a provoz služby
"objednávka TAXI" bude financována nějakou agenturou, která bude fungovat jako
centrální dispečink Taxi, a tato agentura bude placena provozovateli vozidel
Taxi (např. formou provizí ze zprostředkovaných jízd).
Sítě třetí generace
Při pohledu do budoucnosti se často hovoří o sítích třetí generace. Ačkoliv
standardizace v této oblasti teprve probíhá, v několika zemích již byly uděleny
licence na provoz tohoto systému a v mnoha dalších se udělení licencí
předpokládá v blízké době. V České republice zatím ČTÚ jako regulátor trhu
nepodnikl žádné přípravné kroky. A nutno podotknout, že by působilo důstojně,
kdybychom právě v této oblasti jednou srovnali krok s Evropskou unií. Pro sítě
3. generace se počítá s balíčkem standardů pod souhrnným názvem UMTS (Universal
Mobile Telephone Standard). Spouštění sítí 3. generace lze očekávat počínaje
rokem 2002.
Hlavní myšlenkou při jejich koncipování je zvýšení přenosové rychlosti. Při
startu sítí UMTS by měla být k dispozici přenosová rychlost 384 Kb/s. Později
by bylo možné tuto rychlost zvýšit až na neuvěřitelné 2 Mb/s, což je dost i pro
takové služby, jako je videokonference nebo audio-on-demand.
Technologie UMTS umožní také kombinaci různých typů přenosů pomocí několika
typů běžných pozemních komunikačních tras, satelitních komunikací a lokálních
bezdrátových smyček. Bude tedy možné vyrobit takové mobilní terminály, které
budou schopny komunikovat se všemi typy sítí. Každý typ sítě bude vhodný pro
jiný typ přenosu a pro jiné prostředí. UMTS by se také konečně měl stát
globálním, celosvětově respektovaným, standardem pro mobilní komunikaci, který
umožní globální roaming.
0 1186 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.