Vládna dátová sieť SR

Z programového vyhlásenia novej slovenskej vlády: "Vláda priblíži výkon štátnej správy k občanovi. Vyrieši tok inf...


Z programového vyhlásenia novej slovenskej vlády: "Vláda priblíži výkon štátnej
správy k občanovi. Vyrieši tok informácií v štátnej správe dobudovaním vládnej
dátovej siete GOVNET, ktorá umožní zdieíanie relevantných informácií vo
všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach štátnej správy."
Vládna dátová sieť GOVNET (Government Network) je počítačová sieť
internetovského typu, realizovaná na základe uznesenia vlády SR č. 310/1993.
GOVNET tvorí technickú a komunikačnú infraštruktúru sčasti Štátneho
informačného systému Slovenskej republiky (www.gover nment. gov.sk), ktorej
uzly zabezpečujú prepojenie ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej
republiky a ich informačných zdrojov. Garantom a prevádzkovateíom siete GOVNET
je Úrad vlády SR.
Tvorba a prevádzkovanie informačných systémov v Slovenskej republike, ktoré sú
financované zo štátneho rozpočtu, sú koordinované od roku 1995 zákonom NRSR č.
261/95 o štátnom informačnom systéme (ŠIS). Nosným projektom ŠIS je dátová sieť
GOVNET, považovaná za základnú a východiskovú formu pre vzájomnú komunikáciu a
výmenu údajov medzi ústrednými štátnymi orgánmi, ich informačnými zdrojmi a
sieťou Internet.
V prípade napadnutia siete GOVNET sa monitorujú aktivity, ktoré smerujú z
Internetu do GOVNETu a opačne.
(ist)
8 2835 / kat

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.