Vlastní vývoj softwaru v ČR

Interní vývoj aplikací během roku 2006 plánují čtyři pětiny subjektů s nejvyššími IT rozpočty. Z již realizo...


Interní vývoj aplikací během roku 2006 plánují čtyři pětiny subjektů s
nejvyššími IT rozpočty.

Z již realizovaných výzkumných šetření je patrné, že naprostá většina
dotazovaných organizací získává své softwarové vybavení nákupem (získáním)
licencí buď od místních distributorů a resellerů, nebo přímo od jednotlivých
softwarových domů. Skutečnost je však poněkud pestřejší kromě těchto způsobů
totiž řada organizací získává své softwarové vybavení (respektive jeho část)
také vlastním vývojem, kdy konkrétní softwarový nástroj pro vlastní využití
vzniká přímo v příslušné organizaci. Jeho vývoj přitom zabezpečují sami interní
pracovníci nebo tým vývojářů složený jak z vlastních pracovníků dané
organizace, tak také externích spolupracovníků, kteří bývají přizváni ke
spolupráci na konkrétním projektu. Takto dedikované vývojářské týmy nejčastěji
vyvíjejí odvětvově specifické aplikace či obecně realizují vývoj aplikací,
které nejsou standardně dostupné.

Rozdíly existují
Ze získaných výsledků odrážejících aktuální situaci ve skupině
institucionálních předplatitelů časopisu Computerworld vyplývá, že téměř
polovina organizací (46 %) plánuje v průběhu tohoto roku do vývoje softwarových
aplikací zapojit vlastní pracovníky.
Z podrobnějšího vyhodnocení je přitom zřejmé, že vlastní vývoj aplikací
realizují ve větší míře obchodní společnosti, organizace působící ve
stavebnictví, subjekty zabývající se poskytováním služeb (viz segment
"ostatní"). Z celkového počtu těchto organizací totiž nadpoloviční většina (56
%) předpokládá, že během roku 2006 bude interně pracovat na vývoji konkrétních
aplikací či nadstaveb běžících nad již implementovaným informačním systémem.
Naproti tomu pro instituce finančního sektoru je vlastní vývoj aplikací méně
běžný s tímto způsobem získávání softwaru počítá pro letošní rok přibližně
pětina těchto institucí, což je přibližně poloviční podíl oproti celkovému
průměru. V této souvislosti stojí za zmínku skutečnost, že instituce finančního
sektoru se přitom nijak významně neodlišují od ostatních subjektů z hlediska
požadavků na specifické, na míru vyvinuté aplikace, rozdíl spočívá jen ve
způsobu saturace těchto potřeb. Tyto subjekty totiž ve větší míře než ostatní
organizace spolupracují s externím dodavatelem, který potřebné aplikace vyvíjí
a dodává "na klíč".

Na velikosti záleží
Výsledky výzkumu rovněž naznačují existenci rozdílů založených na velikosti
jednotlivých subjektů, kdy organizace s vyšším počtem pracovníků realizují
vlastní vývoj aplikací ve větší míře než subjekty s menším počtem zaměstnanců.
Tato souvislost je však pouze zdánlivá zásadní je v tomto případě existence a
velikost IT oddělení a softwarového zázemí vlastních vývojářů (vlastnictví
potřebných vývojářských nástrojů). Výsledky výzkumu jednoznačně ukazují, že
velké organizace disponují v tomto ohledu mnohem robustnějším vybavením, ať už
jde o jednotlivé vývojářské nástroje nebo o výši finančních prostředků
věnovaných na tuto oblast či o personální zabezpečení vlastních vývojářských
prací.
Dalším z ukazatelů, který dobře dokumentuje situaci v jednotlivých segmentech
koncového trhu, je srovnání organizací podle výše finančních prostředků
vyčleněných na rozvoj IT. Platí, že subjekty, které vynakládají na rozvoj svého
informačního systému nejvyšší částky (přesahující 50 mil. Kč), plánují vyvíjet
vlastní softwarové aplikace v mnohem větší míře než ostatní subjekty. Konkrétní
hodnoty pak vypovídají o tom, že s vlastním vývojem aplikací se během roku 2006
bude možné setkat v přibližně čtyřech pětinách subjektů s nejvyššími IT
rozpočty (82 %), zatímco u organizací, které vynakládají na rozvoj IT částky
nepřesahující 1 milion Kč, jsou to přibližně dvě pětiny organizací (41 %).
Změny v čase zachycující podíl organizací, které plánují vývoj vlastní
softwarové aplikace v daném roce, vykazují mírně růstovou tendenci, neboť
meziročně je patrné navýšení podílu těchto subjektů z 44 % na již uvedených 46
%. Z podrobnější analýzy lze v této souvislosti dovodit, že meziroční změny
jsou dány zejména charakterem této činnosti ve významné části organizací, kdy
vývoj aplikací nemá kontinuální charakter, ale je řízen ryze projektově.


O výzkumu
Podkladem pro vznik tohoto článku byly informace získané z unikátního
výzkumného projektu, který exkluzivně pro vydavatelství IDG Czech realizuje
společnost Markent. V rámci tohoto výzkumu, jehož aktuální fáze byla
realizována v prvním čtvrtletí letošního roku, byl podroben detailnímu zkoumání
podroben korporátní koncový trh, konkrétně organizace, které jsou předplatiteli
týdeníku Computerworld. Celkem byly (podobně jako tomu bylo i v minulých
letech) zpracovány odpovědi zástupců 301 organizací, vybraných takovým
způsobem, aby přesně kopírovaly strukturu předplatitelů týdeníku.
Vzhledem k tomu, že výzkum probíhá již od roku 2000, je na základě získaných
dat možné nejen popisovat aktuální stav, ale lze sledovat i dlouhodobé vývojové
trendy v širokém spektru jednotlivých segmentů IT trhu. Relevanci
prezentovaných zjištění pak dokládá dlouhodobě ověřovaná informace o tom, že
institucionální předplatitelé časopisu Computerworld učiní přibližně polovinu z
celkového objemu investic do informačních technologií v Česku.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.