Vřroba plastovřch Ŕip¨ RFID

Výdci a vřvojßři z Nýmecka jsou opýt o kr¨Ŕek blÝ× Ŕip¨m, jejich× vřroba by mohla břt tak jednoduchß jako tisk...


Výdci a vřvojßři z Nýmecka jsou opýt o kr¨Ŕek blÝ× Ŕip¨m, jejich× vřroba by
mohla břt tak jednoduchß jako tisk na papÝr. PředstavitelÚ firmy PolyIC, co× je
spoleŔnř podnik Siemensu a Kurzu, sice zatÝm netvrdÝ, ×e takovř Ŕip majÝ, ale
souŔasnß podoba jejich znalostÝ ukazuje na to, ×e takovÚ Ŕipy budou moci břt
ji× brzy vyrobeny. DÝky polymer¨m chce tato firma v přÝÜtÝm roce zaŔÝt s
vřrobou plastovřch 4bitovřch Ŕip¨, je× budou pou×ity předevÜÝm jako aplikace
pro nezpochybnitelnÚ oznaŔenÝ p¨vodu zbo×Ý. Nßsledovat by mýly Ŕipy 32bitovÚ,
jejich× reßlnÚ funkce mohou postaŔovat pro logistickř sektor. Od roku 2008 by
se na trhu mýly objevit Ŕipy, jejich× pamýŁovß kapacita dosßhne vřÜe 128 bit¨ a
procesor bude taktovßn na frekvenci 13,56 MHz. Ty by pro vyu×itÝ jako RFID
postaŔovaly. DneÜnÝ ŔßrovÚ kˇdy,
je× budou prßvý nahrazeny Ŕipy RFID, majÝ obvykle kapacitu 44 bit¨.
Prototyp plastickřch Ŕip¨ jsou slo×eny nejmÚný ze Ŕtyř vrstev umÝstýnřch na
tenkÚm substrßtu, jen× tvořÝ specißlnÝ slo×enÝ polyesteru. Elektrody jsou
vyrobeny z vodivřch polymer¨. Nad týmito prvky je umÝstýna polovodiŔovß vrstva,
kterß obsahuje slouŔeninu polytrialkylthiofen, a takÚ izolaŔnÝ polymerovß
vrstva, respektive dalÜÝ elektroda.
PlastovÚ Ŕipy majÝ velikost pouhřch nýkolika centimetr¨ ŔtvereŔnÝch a tlouÜŁku
asi jeden mikron. Elektrody a polovodiŔovß vrstva přitom z tÚto tlouÜŁky
zaujÝmajÝ jen nýkolik set nanometr¨. Proces, kterř by mýl vřrobu vřrazný
zlevnit, dovoluje vodiŔovÚ prvky jednoduÜe natisknout. Na ný se pak nanese
stýrkovou metodou, kterou znßme napřÝklad z technologie tisku na textil, fˇlie
s polovodiŔovou a izolaŔnÝ vrstvou. Dlouhodobřm cÝlem firmy PolyIC je vyrßbýt
Ŕipy RFID za cenu přibli×ný jednoho eurocentu. SouŔasnÚ křemÝkovÚ Ŕipy se
produkujÝ za cenu 30-50krßt vyÜÜÝ.
Od listopadu lo˛skÚho roku ji× 22 dodavatel¨ dopravuje nýmeckÚ firmý Metro
(obdoba naÜeho Makra) zbo×Ý na paletßch, je× jsou Ŕipem RFID vybaveny. Na konci
tohoto roku by mýlo toto ŔÝslo stoupnout a× na 100 prodejc¨.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.