Výpočetní technika v zemědělství (3)

V minulém dílu seriálu (CW 34) jsme uvažovali nad možnostmi využití výpočetní techniky v oblasti chovu hospodářsk


V minulém dílu seriálu (CW 34) jsme uvažovali nad možnostmi využití výpočetní
techniky v oblasti chovu hospodářských zvířat. Dnes budeme hovořit o možnostech
využití počítačů v rostlinné výrobě, a reality se dotkneme v kapitole,
pojednávající o současném stavu vybavenosti zemědělských podniků hardwarem a
softwarovými produkty.
Se vstupem České republiky do Evropské unie se zavádí celá řada předpisů, které
jsou tam již běžné. Jedním z nich je centrální evidence pohybu zvířat. V
případě výskytu nebezpečné nákazy jako je například známá nemoc šílených krav,
je tak možné vysledovat, kde se zvíře od narození pohybovalo a se kterými
zvířaty přišlo do styku. Od 1. 7. 1998 platí tento předpis i u nás.
Obdobná situace jako v chovu hospodářských zvířat je i v rostlinné výrobě.
Každý pozemek má dnes majitele, ale mnohdy se stává, že ani on neví, kde přesně
svůj majetek má. Je tedy potřebná evidence parcel, nájemních smluv a s tím
spojených náležitostí. Každé pole nebo trvalé travní porosty, které jsou
pravidelně obdělávány, vyžadují vedení evidence o těchto skutečnostech.
Zemědělské podniky začínají již dnes požadovat, aby data z jejich různých
databází komunikovala s grafickými mapovými podklady. Například i proto, že
určitá hnojiva nebo chemické prostředky ochrany rostlin mají i víceletou
účinnost, a je třeba vést v patrnosti množství a druh chemických ochranných
prostředků aplikovaných na jednotlivých pozemcích v průběhu více vegetačních
období. Platí a byl novelizován zákon o hnojivech, který vyžaduje velmi přesnou
evidenci hnojení, a to nejen v oblasti pásem hygienické ochrany vodních zdrojů.
Stále populárnější jsou GPS systémy, jejichž širší využití naráží na chronický
nedostatek finančních prostředků v zemědělství. Pomocí těchto systémů je možno
sestavovat výnosové mapy, body pro odběry vzorků půdy, sledovat kvalitu
jednotlivých agrotechnických zákroků a podobně. Více méně běžné však začíná být
používání lokálních palubních počítačů, automatických meteorologických stanic a
vyhodnocování dat z těchto zařízení v kontextu s dalšími údaji.
Jak to vypadá dnes
Po roce 1989 došlo k transformaci našich zemědělských podniků, takže kromě
družstev existuje i celá řada dalších obchodních společností, včetně poměrně
silné skupiny soukromých zemědělců. Tahanice o majetek a restituce způsobily,
že v prvních letech transformace nedocházelo v zemědělských podnicích k rozvoji
informačních technologií. Počítače sloužily především k zabezpečení povinné
agendy, protože centrální zpracování se začalo rozpadat. V některých případech
byly počítače využívány k propočtům transformačních podílů povinných a
oprávněných osob. Nicméně kolem roku 1995 začal opět vzrůstat zájem o výpočetní
techniku.
V současné době je vybavení zemědělských podniků hardwarem velmi různorodé. Na
jedné straně najdeme v některých podnicích počítače TNS ze Slušovic, na kterých
jsou provozovány ještě původní programy z 80. let, na druhé straně ale najdeme
i podniky, používající špičkovou nejmodernější techniku a tomu odpovídající
software. Většina zemědělských podniků přednostně investuje do technologických
celků, což je pochopitelné, už vzhledem k obecně fyzické náročnosti práce v
zemědělství. Technologické celky umožňují v průběhu nepřetržité výroby, kterou
nejde zastavit jinak než likvidací zvířat, alespoň zjednodušit a ulehčit práci.
Kromě toho zemědělský podnik potřebuje evidovat celou řadu dat, která po
spojení s daty z technologických celků umožňují uživateli celkový přehled o
hospodaření podniku.
V současnosti působí na trhu se zemědělským softwarem poměrně stabilizovaná
skupina firem, které se zabývají i jeho vývojem. Podniky se spíše než na
masivní zavádění IT zaměřují na modernizaci stávajícího hardwaru i softwaru.
Jelikož při programování nových systémů dochází k využívání moderních
programovacích metod a prostředků, nechá se tedy očekávat zánik i posledních
muzeálních kousků hardwaru v zemědělských podnicích. Nově vznikající programy v
různých programovacích jazycích v prostředí Windows jsou koncipovány jako
otevřené, s možností jejich vzájemného propojení a volného toku dat. Výrobci
technologických celků jak pro rostlinnou, tak i živočišnou výrobu mají ve své
nabídce vždy nějakou tzv. vlajkovou loď, což je systém kompletně řízený
počítačem. Problémem ovšem bývá jeho cenová nedostupnost.
Na soukromých farmách nastupuje mladá generace, která
má k počítačům jiný vztah než předchozí a často zde dochází k diskusím, zda
koupit počítač nebo doplňky k traktoru. Rovněž v obchodních společnostech se
začínají prosazovat manažeři, kteří neočekávají masivní finanční podporu státu
a začínají hledat
rezervy v samotných podnicích. K tomu výpočetní techniku jednoznačně potřebují.
V oblasti přenosu dat a komunikace je situace v oblasti zemědělské prvovýroby
nepříliš radostná. Po roce 1989 byla ve většině obcí maximálně jedna veřejná
telefonní stanice a předchůdce Telecomu evidoval stovky nebo tisíce žádostí o
telefon. Přestože se situace v posledních letech značně zlepšila, je možno až v
současnosti hovořit o možnosti napojení na Internet ve venkovském prostoru. V
minulosti se některé firmy sice snažily zprostředkovat zemědělským odborníkům
informace pomocí jiného média než je cyklostylovaný papír, ale příliš
nepochodily. Opět se projevila určitá bezradnost, jak využít poskytnuté
informace. V současné době existují zemědělské podniky, které pracují s
Internetem a získávají z něj cenné informace.
8 2133 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.