Výpočetní technika v zemědělství

Dnes si objasníme, co všechno se nechá sledovat v zemědělství pomocí počítačů. Specifika jsou dána jeho charaktere...


Dnes si objasníme, co všechno se nechá sledovat v zemědělství pomocí počítačů.
Specifika jsou dána jeho charakterem, vyznačujícím se pravidelnými cykly prací,
které však většinou nejsou prováděny v exaktně stejném čase a pořadí. V
živočišné výrobě může být na jednom místě i několik stovek ne-bo tisíců zvířat.
Sledování je-jich zdravotního stavu, mléčné a masné užitkovosti, přesu-nů mezi
stájemi nebo skupinami zvířat, reprodukční cyklus a další údaje mohou přispět k
ekonomice a tím i ziskovosti chovu.
Pokud se vezmou v úvahu všechny sledované hodnoty a jevy, tak není divu, že
manažerské systémy pro chov dojnic a chov prasnic nezasvěceným pozorovatelům
připadají, že jsou jenom o sexu. Je v nich neustále sledován a vyhodnocován
reprodukční cyklus zvířat, zda je potřeba je zapustit, vyšetřit na březost nebo
se připravovat na porod. Optimalizace tohoto cyklu však může přinést až
nečekané hospodářské výsledky.
Samostatnou a velmi důležitou kapitolou je sestavování krmných dávek pro
hospodářská zvířata. Při současném stavu prošlechtění a užitkovosti může při
nesprávném i krátkodobém krmení dojít k vysokým finančním ztrátám a v některých
případech i k fyzickým ztrátám zvířat. Je tedy zřejmé, že dobrý program pro
optimalizaci výživy zvířat může přinést chovateli slušný finanční efekt.
Finanční zisky z chovu jsou dány kvalitou nabízených komodit, v tomto případě
mléka a masa. Sledování jejich kvality je pro farmáře nepostradatelné, protože
tam se rozhoduje o jeho bytí ne-bo nebytí. Propojení ekonomické (nikoliv
účetní) stránky výroby s technologickou je nezbytné zejména pro odvětví, ve
kterém je velmi nízká rentabilita. Zemědělec neustále potřebuje sledovat
kvalitu chovu, vyřazovat málo produktivní zvířata, sledovat jejich užitkovost a
zdraví. Zároveň je třeba vyhodnocovat práci služeb, jako jsou veterinární
lékaři, inseminační technici a další, protože i kvalita jejich práce se přenáší
do výsledků chovu.
Z tohoto stručného přehledu je zřejmé, že kromě klasických počítačů se v
živočišné výrobě využije celá řada technologických systémů. V dnešní době
nejsou výjimkou transpondéry nebo voperované čipy, které jednoznačně
identifikují zvíře. Tato identifikace je potřeba např. v dojírně, kde se
sleduje pomocí automatických měřičů každodenní užitkovost. Na základě těchto
údajů je potom zvířeti upravována krmná dávka, takže se naplňuje heslo "každému
podle jeho práce". Některé systémy využívají zkušenosti, že zvíře, které má
říji nebo je nemocné, má jinou krokovou frekvenci než zvíře v tzv. normálním
stavu. Na základě krokoměru je pohyb zvířete vyhodnocován a chovatel je na
takováto zvířata upozorňován. Nejsou výjimkou ani dojící automaty, které
automaticky nasazují dojící nástavce kravám i několikrát za den. V oblasti
krmení je podobná situace i u prasat, kde je však výživa vázána na reprodukční
cyklus nebo hmotnostní kategorii. Svoji roli hrají automatizované systémy i ve
ventilaci stájí a udržování stájového mikroklimatu.
U drůbeže je možno hovořit jak ve výrobě vajec, tak i brojlerů o úplné
automatizaci výrobního cyklu. Počítač je schopen regulací krmné směsi, světla a
mikroklimatu udržovat růst tisíců kuřat ve stáji tak, aby ve vhodnou dobu byla
vyskladněna na jatka. Zde je třeba si uvědomit, že stáj pro výkrm brojlerů může
mít kapacitu i vysoko přes 200 000 kusů. Růstová kapacita je propočítána na 7
týdnů a každý den navíc nebo méně přináší chovateli finanční ztrátu. Jaký je
kladen důraz na koordinaci jatek, která musí od jednotlivých chovatelů postupně
kuřata odebírat, a líhní, které musí postupně chovatelům dodávat jednodenní
kuřata, není třeba dále rozebírat. Stejně je technologický počítač schopen
prakticky bez lidského zásahu regulovat podmínky pro optimální snášku vajec.
Velmi důležitá je v každém chovu plemenářská práce. Genetický pokrok v populaci
zvířat je dán jejich pravidelným výběrem. Dnes existuje celá řada modelů, které
umožňují vyhodnotit plemenné a rodokmenové hodnoty zvířat. Přitom jsou známy
výsledky kontroly užitkovosti, zdraví, dojitelnosti a další kritéria jejich
předků a na základě dědičnosti těchto hodnot a hodnot vlastní užitkovosti
zvířete se sestavují individuální připařovací plány. Že tuto práci nelze dělat
bez výkonné výpočetní techniky, je zcela jasné.
8 1656 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.