Využití sítí SAN stále vzrůstá

S každou novou technologií se objevuje i řada přehnaných tvrzení a vágních slibů. Storage Area Networks slibovaly vy


S každou novou technologií se objevuje i řada přehnaných tvrzení a vágních
slibů. Storage Area Networks slibovaly vyšší návratnost investic pomocí
konsolidace ukládání dat a zvýšenou produktivitu díky možnostem vzájemné
spolupráce. Průzkumy ukazují, že využití SAN roste, ale problémem zůstává
jejich výkon a nedostatek nástrojů pro správu.
Vzhledem k tomu, že systémy SAN jsou na trhu již delší dobu, je možné s
odstupem zhodnotit rozsah a efektivitu jejich nasazení. V Computerworldu 9/2004
jsme se zaměřili na otázky konsolidace SAN, tentokrát se podíváme na současný
stav jejich nasazení ve firmách.
Firma Ashton, Metzler & Associates nedávno provedla průzkum mezi více než
stovkou IT specialistů z nejrůznějších firem včetně společností na žebříčku
Global 2000, vládních agentur, regionálních firem, firem střední velikosti a
univerzit. Učinila při něm jedno skutečně pozitivní zjištění: SAN začínají
fungovat podle příslibů a očekávání.

Stálý růst
Jedním z klíčových výsledků výzkumu je fakt, že využívání SAN soustavně roste.
Většina dotazovaných firem využívala alespoň jednu SAN, přičemž zhruba pětina
respondentů využívala pět či více SAN.
S tím kontrastuje situace v České republice, kde podle průzkumu týdeníku
Computerworld (Analýza koncového trhu pro rok 2004, realizovala společnost
Markent) využívá v současnosti sítě SAN cca 6 % firem. Jejich zavedení ovšem
plánuje 52 % dotazovaných firem.
Přestože byla první vlna nasazení SAN založena na přepínačích, které měly jen
málo portů a nebyly příliš robustní, nyní se situace mění. Více než 40 % firem
v USA disponuje director-class přepínači se 128 či více porty, navrženými pro
vysokou dostupnost (high availability).
Dalším klíčovým indikátorem přijetí SAN je fakt, že firmy, které již tyto sítě
vybudovaly, nyní plánují významně zvýšit jejich využití. "Všechna zařízení,
která vyžadují externí ukládání dat, přesunula naše společnost během několika
minulých let právě na SAN," říká například Tom Harrold, systémový architekt
firmy Information Resources. Využití SAN přináší flexibilitu při přidělování
prostoru pro data v závislosti na rychle se měnících požadavcích podniku.
Michael Boykins, ředitel technologické infrastruktury společnosti Outback
Steakhouse, dodává, že jedinými aplikacemi, jež na SAN provozuje, jsou
databáze. Během následujících dvou až tří let ale přenese jeho firma na SAN
veškeré aplikace, což jí umožní posílit schopnost obnovy v případě katastrofy.

Pokles výkonu aplikací
Přestože si SAN úspěšně razí cestu k masovému přijetí na trhu, zbývá jim stále
ještě úkol překonat jednu významnou bolest: dočasný pokles výkonu aplikací.
Příležitostně jedna či více aplikací funguje znatelně pomaleji než obvykle,
přičemž po chvíli se vše napraví. Indikací takového poklesu výkonu mohou
například být telefonáty na helpdesk, že daná aplikace funguje pomaleji než
obvykle; někdy si prostě zase jen administrátor povšimne, že zálohování trvá
déle než jindy.
Zhruba 70 % dotazovaných amerických firem, které nasadily SAN, hlásí takovýto
pokles výkonu nejméně jednou měsíčně, přičemž více než polovina dotazovaných
neví, proč ke zmíněnému poklesu dochází. Boykins tvrdí, že přestože mu
stávající technologie neumožňují jeho tvrzení dokázat, je přesvědčen, že pokles
výkonu zapříčiňují problémy na síti pro ukládání dat.
Zdrojem problému může být cokoliv, včetně SAN, WAN, serveru, databáze nebo
aplikačního serveru. Jeden z respondentů uvedeného průzkumu měl podezření, že
přinejmenším příležitostně je příčinou problému SAN. Uvažoval, že pokud se
mnoho serverových portů snaží získat přístup k menšímu množství portů pro
ukládání dat, pak právě zde má SAN své úzké hrdlo.
Typickou odpovědí na podobné problémy je zvýšení dostupné šířky pásma. Snížení
výkonu aplikací má vážný dopad na chod firmy, zejména v podobě snížené
produktivity příslušného oddělení. Více než čtvrtina účastníků průzkumu v USA
se vyjádřila, že pokles výkonu způsobuje také ztrátu tržeb. Přes 30 %
dotazovaných uvedlo, že vliv poklesu výkonu aplikací byl citelný nebo velmi
citelný, a více než polovina respondentů tvrdí, že pokud dojde k poklesu výkonu
ERP aplikací, je jeho dopad závažný nebo velmi závažný.
Harrold dodává, že pokud k tomu dojde v jeho firmě, může to vést k opožděnému
dodání zboží zákazníkům. Kromě nespokojenosti mohou tyto opožděné dodávky vést
i k finančním sankcím.

Kritéria pro nákup
Podle průzkumu Computerworldu plánuje v roce 2004 realizaci IT projektů
zaměřených na sítě SAN (a v menší míře i NAS) 36 % českých firem. U většiny z
nich investice do takových projektů nespolknou více než 10 % jejich celkových
ročních investic do IT. Celková hodnota jejich investic do SAN a NAS přesáhne 1
miliardu Kč.
Nejdůležitějšími faktory při rozhodování o nákupu konkrétního řešení jsou u
amerických firem spolehlivost, vysoká dostupnost, provozuschopnost a
škálovatelnost a lze předpokládat, že situace v ČR bude do značné míry podobná.
Až na konci žebříčku stojí doporučení dodavatele.
Počáteční investice na pořízení SAN stojí zhruba uprostřed všech kritérií.
Jelikož je pořizovací cena zpravidla poměrně nedůležitým faktorem při nákupu
nově se objevivších technologií a naopak velice důležitým kritériem při výběru
technologií běžných, zdá se, že studie naznačuje, že SAN produkty již opustily
inovativní fázi a přesunují se do fáze širokého přijetí.
Harrold říká, že podle jeho zkušeností je nejdůležitějším rozhodovacím
hlediskem při vývoji SAN prostředí interoperabilita. Po tomto kritériu
následuje problematika správy, jako například možnost monitorování výkonu ISL
(Inter-Switch Links) a portů přepínačů.
Jednou z charakteristik vyspělého trhu je tendence zákazníků preferovat
určitého dodavatele. V případě SAN tomu tak není, stávající základna uživatelů
se neváže na svého současného dodavatele. Navíc uživatelé méně spoléhají na
doporučení výrobců ohledně SAN infrastruktury, zdá se tedy, že se cítí být v
dané problematice informovaní. To je indikátorem zkušenějšího a nezávislejšího
trhu.
Firmy začínají přes SAN provozovat i kritické aplikace. Více než tři čtvrtiny
respondentů sdělily, že ERP a CRM aplikace jsou v jejich firmě napojeny na SAN.
Skutečnost, že podniky nyní provozují podobné aplikace přes SAN, pak objasňuje,
proč jsou spolehlivost, dostupnost a provozuschopnost nejdůležitějšími
rozhodovacími kritérii.

Datová centra se mění
Jedním z klíčových hnacích faktorů současné vlny nasazení SAN je rozsah změn,
které se odehrávají v datových centrech. Podle výzkumu Ashton, Metzler &
Associates většina firem učinila přinejmenším mírný pokrok v oblasti
konsolidačních projektů, mezi něž patří kupříkladu konsolidace datových center,
konsolidace ukládání dat a konsolidace serverů.
Změny v datových centrech budou pokračovat, a nasazení SAN proto dále poroste.
Převážná část firem, jež započaly s konsolidačními projekty, předpokládá další
konsolidaci během příštích 12 měsíců. Boykins a Harrold souhlasí, že serverová
konsolidace představuje významnou změnu v datových centrech jejich společností.
Podle Harrolda snížila jeho firma za poslední tři roky počet unixových serverů
o 30 % a nyní se chystá k podobnému kroku u serverů s operačním systémem
Windows.
Změnami procházejí také architektury SAN. Články pojednávající o optimálních
postupech v oblasti SAN typicky hovoří o využití "core-edge" návrhu. Právě ten
by se mohl stát průmyslovým standardem, dosud však není příliš rozšířen. Zhruba
30 % respondentů v USA tvrdí, že prakticky vždy hodlají implementovat core-edge
design, téměř 40 % účastníků hodlá tuto architekturu využít za rok. Průzkum
naznačuje, že firmy nemají tendenci k nadbytečnému objednávání ISL, zvláště v
případech, kdy SAN podporuje kritické aplikace, jako například ERP.
Harrold vysvětluje, že před několika lety měla jeho firma izolované ostrůvky
SAN, přičemž každý z nich byl postaven na jednom director-class přepínači. Od
té doby ale firma přešla na core-edge architekturu a nyní jsou director-class
přepínače nasazeny v jádru a na okraji.

Závěr
Sítě pro ukládání dat jsou rozsáhlé a stále se zvětšují. Podporují více
klíčových aplikací a lze je při konsolidaci prostředí pro ukládání dat dobře
zhodnotit. Kupující jsou vybíravější, implementují sofistikovanější
architektury a volí si SAN produkty na základě vlastních jedinečných
technologických požadavků.
V oblasti nasazení SAN však existují také dosud nevyřešené problémy včetně
široce rozšířeného dočasného poklesu výkonu aplikací, který vede ke ztrátám.
Projevuje se také nedostatek efektivních nástrojů pro správu.

Žebříček kritérií při nákupu SANRespondenti při výběru sítě pro ukládání dat
upřednostňují následující kritéria v tomto pořadí:
1.Spolehlivost, dostupnost a provozuschopnost
2.Škálovatelnost
3.Snadná správa
4.Záruka výkonu
5.Celkové náklady vlastnictví
6.Pořizovací náklady
7.Interní odbornost týkající se produktu
8.Stávající výrobce přepínačů
9.Doporučení výrobce
Zdroj: Ashton, Metzler & Associates

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.