Využití technologie VoIP v českých firmách

Růstový potenciál pro VoIP je značný VoIP, tedy technologie přenosu hlasu prostřednictvím IP sítí, není žádnou ...


Růstový potenciál pro VoIP je značný

VoIP, tedy technologie přenosu hlasu prostřednictvím IP sítí, není žádnou
novinkou poslední sezony. V jaké míře však organizace v ČR tuto technologii
používají?
Z výsledků provedeného výzkumu je patrné, že technologii VoIP v současnosti
využívá 17 % organizací přibližně tedy jeden subjekt ze šesti. Další 4 %
organizací plánují, že začnou VoIP využívat v průběhu roku 2005. Z
dlouhodobějšího časového hlediska je růstový potenciál technologie VoIP ještě
mnohem výraznější, a to zejména díky výhodám VoIP, které si dotazovaní zástupci
zkoumaných organizací uvědomují. V tomto ohledu každý čtvrtý respondent uvedl,
že se v jejich organizaci zvažuje zavedení VoIP v budoucnu (tedy v roce 2006 či
později). Z uvedených odpovědí dále plyne, že současná míra penetrace VoIP
dosahuje přibližně třetiny svého celkového potenciálu. Nadpoloviční většina
dotazovaných subjektů (53 % organizací) však zájem o VoIP nepotvrdila. Z
detailnější analýzy získaných dat vyplývá, že technologie VoIP oslovuje zejména
organizace s větším počtem zaměstnanců: ve skupině subjektů nad tisíc
zaměstnanců již nyní VoIP využívá více než čtvrtina dotazovaných organizací (28
%), zatímco v nejmenších společnostech (do sta zaměstnanců) používají
technologii VoIP pouhé 4 subjekty ze sta. Podíl organizací využívajících VoIP
mezi oběma extrémy přitom plynule klesá. Z hlediska krátkodobých
implementačních plánů dotazovaných subjektů (tj. během roku 2005) nejsou patrné
žádné významné rozdíly mezi zkoumanými organizacemi založené na jejich
velikosti. Podíly subjektů, které plánují zavedení VoIP během roku 2005, se v
jednotlivých velikostních kategoriích pohybují mezi 2 a 7 %. Rozdíly jsou však
patrné při porovnání dlouhodobého zájmu o technologii VoIP; zatímco mezi
nejmenšími subjekty je zájem nejnižší (což ostatně koresponduje se současnou
nízkou úrovní penetrace), mezi společnostmi se 100-499 zaměstnanci zvažuje
využití technologie VoIP jedna organizace ze čtyř. Dokonce mezi subjekty s více
než 500 zaměstnanci činí podíl organizací, které plánují v budoucnu
implementovat VoIP, přibližně jednu třetinu. Za zvláštní pozornost stojí v této
souvislosti segment největších organizací. Ten je charakterizován vysokou
aktuální penetrací (28 %) a nejvyšším podílem subjektů, které plánují VoIP
implementovat v letošním roce (7 %). Analýza dlouhodobější časové perspektivy
však naznačuje, že tím penetrace VoIP v tomto segmentu organizací dosáhne svého
přirozeného maxima a těžiště dynamiky rozvoje VoIP se přesune směrem k
subjektům s 500-999 zaměstnanci.
Ze srovnání jednotlivých vertikál nevyplývají žádné významné rozdíly s výjimkou
institucí finančního sektoru. Banky, pojišťovny a ostatní organizace s rámci
této vertikály jsou odlišné velmi vysokou mírou nezájmu o technologii VoIP, kdy
sedm z deseti organizací technologii VoIP nevyužívá a ani ji využívat neplánuje.

Významné faktory
Důležitou charakteristikou, která odráží zájem či alespoň potenciální zájem
jednotlivých organizací o využívání technologie VoIP, je existence
dislokovaných pracovišť. V rámci realizovaného výzkumu byl sice zjišťován
konkrétní počet poboček, odštěpných závodů, expozitur apod., nicméně pro účely
vyhodnocení jsou zde rozlišeny pouze dva typy organizací: ty, které vykonávají
svou činnost pouze na jednom místě (bezpobočkové organizace), a subjekty,
jejichž činnost probíhá ve větším počtu samostatných pracovišť. Získané údaje
poukazují na statisticky významný rozdíl mezi bezpobočkovými organizacemi (mezi
nimiž dosahuje aktuální míra penetrace VoIP pouze 6 %) a subjekty s více
působišti, z nichž technologii VoIP aktuálně využívá více než pětina.
Analogický rozdíl mezi oběma typy organizací je patrný také ze srovnání vnímané
relevance VoIP: zatímco v bezpobočkových subjektech činí 32 %, u organizací,
které působí ve více lokalitách, dosahuje až 53 %.
Uvedené rozdíly mezi jednotlivými typy organizací dokresluje respondentské
hodnocení výhod technologie VoIP v konfrontaci s tradiční telekomunikační
technologií (tedy ve srovnání s přenosem hlasu po samostatných nedatových
linkách). Z odpovědí dotazovaných zástupců je patrné, že struktura výhod na
straně VoIP souvisí zejména s úsporami, mimo jiné s jednotnou správou hlasových
a datových sítí, nižšími náklady na provoz jedné linky a také na hovorné. Jak
je patrné z významu jednotlivých odpovědí, specifikovaných výhod snáze dosahují
velké organizace, a to buď z důvodu své rozlehlosti (existence detašovaných
pracovišť, která spolu komunikují) či z důvodu vysokého počtu zaměstnanců,
kteří zvyšují celkový telekomunikační provoz. Naopak výhody tradiční
telekomunikační technologie spočívají podle odpovědí dotazovaných respondentů
zejména v nižších pořizovacích nákladech a ve vyšší stabilitě řešení, která je
však spíše odrazem složitosti konkrétních zařízení než stabilitou sítí jako
takových. V návaznosti na tyto odpovědi jsme zjišťovali, jakou jednu konkrétní
výhodu technologie VoIP dotazovaní považují za hlavní či vůbec nejdůležitější.
Tyto odpovědi již lze vyjádřit číselně a vyplývá z nich, že největší část
dotazovaných (téměř dvě třetiny) oceňuje na VoIP možnost úspor při dálkových a
mezinárodních hovorech. Další přibližně čtvrtina dotazovaných považuje za
hlavní výhodu VoIP možnost využívat služby s přidanou hodnotou, přičemž ostatní
výhody uvedlo vždy méně než 10 % dotázaných. Respondentské hodnocení výhod VoIP
a tradiční telekomunikační technologie sice není založeno na kvantifikovatelném
základě, nicméně dobře ilustruje vnímání VoIP kompetentními pracovníky.

O výzkumu
Pro přípravu tohoto článku byly použity údaje z unikátního výzkumného projektu,
který exkluzivně pro IDG Czech realizuje společnost Markent. V rámci tohoto
výzkumu, jehož aktuální fáze byla realizována na počátku roku 2005, byl
podroben detailnímu zkoumání korporátní koncový trh konkrétně organizace, které
jsou předplatiteli týdeníku Computerworld. Celkem byly (podobně jako v minulých
letech) zpracovány odpovědi zástupců 303 organizací, vybraných takovým
způsobem, aby přesně kopírovali strukturu předplatitelů týdeníku.
Vzhledem k tomu, že výzkum probíhá již od roku 2000, je na základě získaných
dat možné nejen popisovat aktuální stav, ale lze sledovat i dlouhodobé vývojové
trendy v širokém spektru jednotlivých segmentů IT trhu.
Relevanci prezentovaných zjištění dokládá dlouhodobě ověřovaná informace o tom,
že institucionální předplatitelé časopisu Computerworld učiní přibližně
polovinu z celkového objemu investic do informačních technologií v ČR.


Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.