Využívání internetových aukcí v ČR

Realizované výzkumné šetření poukazuje na skutečnost, že v současné době jde při práci s internetem o postupné v...


Realizované výzkumné šetření poukazuje na skutečnost, že v současné době jde
při práci s internetem o postupné využívání transakčních funkcí a o pokračující
zapojení internetu do standardních procesů v rámci jednotlivých organizací. V
současné době je již problematika samotného připojení a jeho kapacity v
naprosté většině organizací vyřešena. Rovněž otázky spojené se zpřístupněním
internetu vybraným skupinám pracovníků již mají jasné odpovědi. Stále živým
tématem však zůstává vlastní využití internetu a internetových aplikací pro
podporu konkrétních činností či procesů. Danou situaci velmi dobře dokumentuje
způsob a míra využití internetu v rámci mezipodnikových obchodních vztahů, kdy
o technologické progresivitě hovoří zejména schopnost a ochota jednotlivých
subjektů vstupovat do vzájemných obchodních vztahů, vzniklých a udržovaných
právě v prostředí internetu. Příkladem mohou být zejména internetové aukce a
jejich využívání při pořizování nepřímých vstupů (tedy třeba kancelářské
potřeby) v rámci sledované skupiny organizací realizovaných formou
internetových aukcí. Z výsledků výzkumného šetření provedeného ve skupině
institucionálních předplatitelů Computerworldu je patrné, že využívání
internetových aukcí je v rámci mezipodnikových obchodních vztahů využíváno
poměrně úzce definovanou podskupinou subjektů. Ukazuje se totiž, že internetové
aukce využívá celkem 15 % z dotazované skupiny organizací, přičemž pouhá 3 %
využívají těchto aukcí při většině nákupů daného typu zboží (ostatních 12 %
subjektů k internetovým aukcím přistupuje jen výjimečně).
Podrobnější rozbor aktuální situace v jednotlivých organizacích poukazuje na
skutečnost, že internetové aukce využívají zejména dva typy subjektů. První z
nich jsou instituce finančního sektoru, kde internetové aukce využívá při
většině svých nákupu jedna desetina subjektů, dalších 10 procent organizací je
využívá alespoň občas, obvykle ve výjimečných případech.
Druhým typem organizací využívajících internetové aukce jsou orgány veřejné
správy, kde lze identifikovat podobně vysoké podíly subjektů jako v případě
institucí finančního sektoru (tedy 9 % subjektů využívajících internetové aukce
při většině nákupů a dalších 13 %, které využívají tento způsob alespoň občas).
Naopak internetové aukce téměř nevyužívají organizace vedené jako ostatní, tedy
stavební firmy, společnosti podnikající v oblasti služeb, obchodní firmy a
zemědělské podniky. V rámci této vertikály nemá devět z deseti subjektů žádnou
vlastní zkušenost s nákupem nepřímého zboží prostřednictvím internetové aukce a
zbývajících 7 % organizací tímto způsobem nakupuje jen ve výjimečných
případech. Specifickým typem organizací jsou pak rozvodné společnosti a
telekomunikační firmy, u kterých se lze na jedné straně setkat s absolutně
nejvyšší mírou občasného využití 36 %, avšak na straně druhé tento způsob
nákupů pravidelně (při většině nákupů) využívá pouhé jedno procento organizací
příslušejících k této vertikále.
Na velikosti záleží...
Jiný pohled na využívání internetových aukcí poskytuje analýza založená na
celkovém počtu zaměstnanců příslušné organizace. Ukazuje se totiž, že podíl
subjektů, které využívají internetové aukce alespoň občas, je u větších
organizací vyšší. Zatímco mezi subjekty s méně než 100 zaměstnanci činí podíl
organizací využívajících tento způsob nákupu 13 %, v rámci největších
organizací zaměstnávajících více než 1 000 zaměstnanců je přibližně dvojnásobný
dosahuje celkem 35 %.
Podle kompetentních zástupců jednotlivých organizací nelze do budoucna očekávat
žádné významné změny v množství organizací, které využívají internetové aukce.
Naprostá většina subjektů (85 %) totiž ani v příštím období vůbec nepočítá s
tím, že by popisovaný způsob nákupu začala využívat.
K významným změnám nedojde ani v rámci stávajících uživatelů, neboť jejich
největší část nepředpokládá změny ve svém přístupu.(pal) 6 1335
O výzkumu
Podkladem pro vznik tohoto článku byly informace získané z unikátního
výzkumného projektu, který exkluzivně pro vydavatelství IDG Czech realizuje
společnost Markent. V rámci tohoto výzkumu, jehož aktuální fáze byla
realizována v prvním čtvrtletí letošního roku, byl detailnímu zkoumání podroben
korporátní koncový trh, konkrétně organizace, které jsou předplatiteli týdeníku
Computerworld. Celkem byly (podobně jako tomu bylo i v minulých letech)
zpracovány odpovědi zástupců 301 organizací, vybraných takovým způsobem, aby
přesně kopírovaly strukturu předplatitelů týdeníku.
Vzhledem k tomu, že výzkum probíhá již od roku 2000, je na základě získaných
dat možné nejen popisovat aktuální stav, ale lze sledovat i dlouhodobé vývojové
trendy v širokém spektru jednotlivých segmentů IT trhu. Relevanci
prezentovaných zjištění pak dokládá dlouhodobě ověřovaná informace o tom, že
institucionální předplatitelé časopisu Computerworld učiní přibližně polovinu z
celkového objemu investic do informačních technologií v Česku.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.