Využívání VoIP v českých firmách

Z námi realizovaného průzkumu se ukazuje, že přenos hlasu pomocí IP sítí, tedy zejména prostřednictvím internetu, j...


Z námi realizovaného průzkumu se ukazuje, že přenos hlasu pomocí IP sítí, tedy
zejména prostřednictvím internetu, je v českých organizacích již poměrně dobře
etablovanou technologií. Aktuální údaje totiž vypovídají o tom, že VoIP
(Voice-over-IP) používá přibližně jedna pětina (18 %) ze zkoumaného souboru
organizací, které reprezentují institucionální předplatitele časopisu
Computerworld. Současně platí, že ještě v průběhu letošního roku plánuje
implementaci nezbytné infrastruktury pro přenos hlasu prostřednictvím IP sítí
další desetina organizací. Přibližně třetina subjektů (29 %) přitom plánuje
zavedení této technologie v dlouhodobějším časovém výhledu. Z celkového
množství všech sledovaných organizací ale více než dvě pětiny (44 %) VoIP
nevyužívají, a dokonce to ani nemají v plánu.
Podrobnější vyhodnocení využívání technologie pro přenos hlasu v rámci IP sítí
a analýza budoucích plánů spojených s využíváním této technologie ukazuje na
významnou odlišnost společností působících v oblasti telekomunikací ode všech
ostatních subjektů. Ze získaných dat je totiž na první pohled patrná výrazně
vyšší míra aktuálního používání VoIP v uvedené vertikále z konkrétních čísel v
této souvislosti totiž plyne, že v současné době VoIP využívají více než dvě
pětiny utilit a telekomunikačních organizací, což je přibližně dvojnásobek
oproti subjektům z ostatních vertikál. Banky VoIP nechtějí
Bez zajímavosti není ani skutečnost, že největší podíl organizací, které s
přenosem hlasu prostřednictvím IP sítí vůbec nepočítají, je patrný mezi
institucemi finančního sektoru. Z výsledků výzkumu je zřejmé, že dvě třetiny z
bank, pojišťoven a ostatních organizací této vertikály technologii VoIP
nepoužívají a ani její využívání neplánují. Z dlouhodobého časového hlediska je
možné očekávat výrazné zvýšení podílu organizací využívajících výhod přenosu
hlasu prostřednictvím IP sítí mezi orgány veřejné správy očekávané implementace
infrastruktury pro VoIP v pozdějších letech totiž výrazně převyšují ostatní
vertikály.
Na základě rozboru aktuálního stavu a plánovaného využívání VoIP lze rovněž
pozorovat rozdíly mezi subjekty působícími v jedné lokalitě oproti organizacím
s dislokovanými pracovišti, tedy subjektům s pobočkovou sítí, se samostatnými
provozy či centrálou apod. Vyšší podíl subjektů používajících VoIP byl v rámci
tohoto typu organizací očekáván ještě předtím, než byly aktuální výsledky
získány. Nicméně rozdíl mezi oběma uvedenými typy organizací je větší, než by
se dalo očekávat ukazuje se totiž, že mezi bezpobočkovými subjekty, tedy mezi
organizacemi s jediným působištěm, je aktuální míra využívání pouze
tříprocentní, zatímco v rámci subjektů s dislokovanými pracovišti dosahuje 27
procent. Zároveň platí, že velkou část z těchto subjektů přestavují nadnárodní
společnosti, které působí ve více zemích. V této souvislosti stojí ještě za
zmínku, že zjištěné rozdíly patrně přetrvají i v příštích letech, neboť
očekávaná implementace příslušné infrastruktury nenaznačuje, že by se oba
uvedené typy organizací významně lišily. Nelze tedy očekávat, že by v příštím
období bezpobočkové subjekty aktuálně nižší míru penetrace dohnaly.
Vliv rozpočtu Provedené výzkumné šetření přináší ještě řadu dalších, neméně
významných poznatků. Ukazuje se, že celkový stupeň nasazení technologie přenosu
hlasu prostřednictvím IP sítí roste spolu s výší finančních prostředků
vyčleněných na rozvoj informačních systémů. Zatímco mezi organizacemi, jejichž
IT rozpočet nepřesahuje 1 milion Kč, činí podíl subjektů, které VoIP
nepoužívají a ani jeho používání neplánují, přibližně jednu polovinu, ve
skupině organizací s nejvyššími IT rozpočty činí podíl společností s odmítavým
postojem vůči VoIP pouze jednu pětinu (22 %). Porovnání meziroční změny v
dosažené penetraci poukazuje na velmi nízkou dynamiku rozšiřování technologie
VoIP oproti loňskému roku se podíl organizací využívajících VoIP zvýšil o pouhý
jeden procentní bod. Na druhé straně budoucí plány jednotlivých organizací
naznačují, že výrazné změny v rozšiřování teprve nastanou. Ve srovnání s rokem
2005 se totiž snížil podíl subjektů, které VoIP nepovažují za důležitou, o 19
procent.
(pal) 6 1076
O výzkumu
Podkladem pro vznik tohoto článku byly informace získané z unikátního
výzkumného projektu, který exkluzivně pro vydavatelství IDG Czech realizuje
společnost Markent. V rámci tohoto výzkumu, jehož aktuální fáze byla
realizována v prvním čtvrtletí letošního roku, byl detailnímu zkoumání podroben
korporátní koncový trh, konkrétně organizace, které jsou předplatiteli týdeníku
Computerworld. Celkem byly (podobně jako tomu bylo i v minulých letech)
zpracovány odpovědi zástupců 301 organizací, vybraných takovým způsobem, aby
přesně kopírovaly strukturu předplatitelů týdeníku.
Vzhledem k tomu, že výzkum probíhá již od roku 2000, je na základě získaných
dat možné nejen popisovat aktuální stav, ale lze sledovat i dlouhodobé vývojové
trendy v širokém spektru jednotlivých segmentů IT trhu. Relevanci
prezentovaných zjištění pak dokládá dlouhodobě ověřovaná informace o tom, že
institucionální předplatitelé časopisu Computerworld učiní přibližně polovinu z
celkového objemu investic do informačních technologií v Česku.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.