Využívání WLAN v Česku

Investice a plánované změny týkající se sítí a síťového vybavení jednotlivých organizací koncového trhu obyčej...


Investice a plánované změny týkající se sítí a síťového vybavení jednotlivých
organizací koncového trhu obyčejně nepodléhají žádným výrazným výkyvům a z
dlouhodobého hlediska lze vysledovat spíše pozvolné změny. Nejinak tomu je i v
případě bezdrátových sítí, které v posledních letech tvoří samozřejmou součást
využívaných technologií v řadě organizací. Ze získaných informací
dokumentujících rozšiřování technologie bezdrátových lokálních sítí je přitom
patrné, že tato technika získávala velmi rychle svůj podíl na trhu v prvních
letech po svém uvedení, přičemž v dalších letech se rychlost jejího rozšiřování
zpomalila. Také do budoucna lze podle očekávání koncového trhu předpokládat
postupné rozšiřování navazující na trend z posledních let.
Aktuální údaje vypovídají o tom, že technologii bezdrátových sítí využívá 29 %
z institucionálních předplatitelů časopisu Computerworld. Současně platí, že ze
všech zkoumaných subjektů celkem 23 % tuto technologii využívá a přitom
neplánuje v tomto ohledu pro rok 2006 žádné zásadní změny. Vedle těchto
stabilizovaných subjektů lze mezi existujícími uživateli identifikovat také
skupinu 6 % organizací, v nichž na letošní rok uvažují o tom, že technologii
WLAN rozšíří na své další pobočky, oddělení či pracoviště.
O možném navýšení penetrace bezdrátových sítí během tohoto roku velmi dobře
vypovídá údaj o podílu organizací, které doposud bezdrátové sítě nepoužívaly,
nicméně v plánu na letošní rok počítají s jejich instalací celkem jde o 14 % z
analyzovaných subjektů. Nadpoloviční většina subjektů (57 %) však technologii
bezdrátových lokálních sítí vůbec nepoužívá a ani s jejím využíváním v průběhu
roku 2006 nepočítá.
Z podrobnějšího vyhodnocení je patrné, že bezdrátové lokální sítě jsou ve větší
míře atraktivní pro větší organizace. Konkrétní údaje svědčí o tom, že mezi
subjekty s méně než 100 zaměstnanci téměř dvě třetiny (63 %) WLAN nepoužívají
ani v současnosti a ani nepočítají s jejich nasazením v průběhu letošního roku.
Ve středně velkých organizacích nejsou bezdrátové lokální sítě relevantní pro
přibližně polovinu organizací, přičemž mezi subjekty s více než tisícem
pracovníků dosahuje podíl těch, kteří bezdrátové sítě nepoužívají ani neplánují
používat, necelých dvou pětin. Současně se ukazuje, že právě největší
společnosti plánují rozšiřovat své stávající vybavení nejvíce ze všech
sledovaných subjektů. Typicky jde o organizace, které doposud využívaly
bezdrátovou lokální síť jen v některých pobočkách či jen v některých
pracovištích a s ohledem na pozitivní zkušenosti plánují rozšíření této
technologie v rámci širší vnitrofiremní struktury.
Malý vliv rozpočtu
Poněkud překvapivým zjištěním je v této souvislosti rozdílnost využívání
bezdrátových sítí založená na celkové výši investic do IT. Ze získaných údajů
je totiž patrné, že organizace s nejvyššími IT rozpočty využívají bezdrátové
sítě v nejmenší míře (14 %) mezi všemi ostatními segmenty. Dále je z těchto
údajů patrné, že nositelem dynamiky rozvoje bezdrátových sítí budou v letošním
roce subjekty, jejichž celkové IT rozpočty nepřesahují 10 milionů Kč.
Z pohledu na rozdíly v aktuálním využívání bezdrátových lokálních sítí stojí za
zmínku předmět činnosti sledovaných organizací. Ukazuje se totiž, že bezdrátové
sítě zůstávají do značné míry stranou zájmu institucí finančního sektoru, neboť
v rámci této vertikály přibližně čtyři subjekty z pěti (79 %) WLAN ani
neplánují a ani o tom výhledově neuvažují. Podobně také ponechává bezdrátové
sítě beze zájmu o využití sedm z deseti průmyslových podniků, současně však lze
v rámci této vertikály identifikovat přibližně pětinu (19 %) firem, které
bezdrátové sítě rutinně používají. (pal) 6 0949
O výzkumu
Podkladem pro vznik tohoto článku byly informace získané z unikátního
výzkumného projektu, který exkluzivně pro vydavatelství IDG Czech realizuje
společnost Markent. V rámci tohoto výzkumu, jehož aktuální fáze byla
realizována v prvním čtvrtletí letošního roku, byl podroben detailnímu zkoumání
podroben korporátní koncový trh, konkrétně organizace, které jsou předplatiteli
týdeníku Computerworld. Celkem byly (podobně jako tomu bylo i v minulých
letech) zpracovány odpovědi zástupců 301 organizací, vybraných takovým
způsobem, aby přesně kopírovaly strukturu předplatitelů týdeníku.
Vzhledem k tomu, že výzkum probíhá již od roku 2000, je na základě získaných
dat možné nejen popisovat aktuální stav, ale lze sledovat i dlouhodobé vývojové
trendy v širokém spektru jednotlivých segmentů IT trhu. Relevanci
prezentovaných zjištění pak dokládá dlouhodobě ověřovaná informace o tom, že
institucionální předplatitelé časopisu Computerworld učiní přibližně polovinu z
celkového objemu investic do informačních technologií v Česku.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.