Význam referencí při pořizování IS

Přibližně čtyři z pěti (81 %) kompetentních dotázaných zástupců českých firem považují reference při nákupu I...


Přibližně čtyři z pěti (81 %) kompetentních dotázaných zástupců českých firem
považují reference při nákupu IS za významné.

Dosažené výsledky našeho výzkumného šetření poukazují na skutečnost, že
významným činitelem při rozhodování kompetentních zástupců organizací koncového
trhu o výběru informačního systému a jeho dodavatele jsou zkušenosti
stávajících uživatelů, tedy reference. Přestože se zdaleka nejedná o jediný
faktor, který ovlivňuje celý nákupní proces, jde o aspekt, jemuž přikládá
významná část dotazovaných zástupců jednotlivých organizací vysokou váhu. Z
podrobnějšího pohledu dále vyplývá, že čtvrtina dotazovaných považuje
zkušenosti stávajících uživatelů, tedy typicky zástupců jiných organizací ve
stejném nebo podobném funkčním zařazení, dokonce za velmi důležité.

Vlastní zkušenosti
Z porovnání významu referencí v kontextu ostatních vlivů určujících konečnou
volbu příslušné organizace při výběru informačního systému a jeho dodavatele je
patrné, že reference figurují mezi okolnostmi, které považuje za významné
největší část z dotazovaných. Zajímavé je v této souvislosti porovnání s
vlastními zkušenostmi konkrétního pracovníka, neboť se ukazuje, že právě
vlastním zkušenostem je častokrát přikládán ještě větší význam než zkušenostem
ostatních. Platí, že osobní zkušenost je důležitá pro 92 % dotazovaných,
přičemž pro tři pětiny respondentů (59 %) je vlastní zkušenost s příslušným
systémem či dodavatelem dokonce velmi důležitá. Podrobnější vyhodnocení rovněž
poukazuje na rozdíly ve významu, který je přikládán referencím jednotlivými
pracovníky dotazovaného vzorku organizací. Ukazuje se totiž, že čím je vyšší
pozice respondenta v rámci IT oddělení, tím je zdrženlivější hodnocení významu
referencí. Současně lze ze získaných odpovědí vysledovat, že výše postavení
pracovníci IT oddělení (tedy především CIO a vedoucí IT/IS) přikládají významně
vyšší váhu vlastním zkušenostem a vlastnímu úsudku než jejich níže postavení
kolegové. Současně se v menší míře spoléhají ve svém rozhodování na názory,
postoje a zkušenosti ostatních kolegů z organizace, v níž pracují. Své poznatky
naopak mnohem častěji čerpají od kolegů z jiných organizací a přímo od
dodavatelů informačních systémů, popřípadě od systémových integrátorů.

Malí důvěřují více
Současně je z hodnocení důležitosti referencí patrné, že vyšší význam jim
přikládají zástupci organizací s menším počtem zaměstnanců. Nejvyšší význam
mají doporučení stávajících uživatelů pro pracovníky organizací s méně než stem
zaměstnanců celkově totiž považuje reference za důležité 88 % zástupců tohoto
segmentu, přičemž 40 % hodnotí reference dokonce jako velmi důležité. Z
oborového hlediska pak v hodnocení významu referencí stojí na prvním místě
zástupci institucí finančního sektoru a pracovníci organizací veřejné správy,
školství a zdravotnictví, tedy obecně z odvětví, která jsou charakteristická
nízkým počtem subjektů a vysokou specifičností názorů kladených na informační
systém. Naopak ze získaných údajů nejsou patrné žádné diference založené na
celkové výši investic věnovaných na rozvoj informačního sytému lze tedy
shrnout, že reference působí přibližně stejnou vahou bez ohledu na vynakládaný
objem investic. Jejich využívání v průběhu rozhodovacího procesu tak odráží
obecné zvyklosti zavedené v té které organizací spíše než specifikum nějakého
konkrétního typu nákupu či specifické varianty rozhodovacího procesu.
Z dlouhodobého vývoje mapujícího změny v jednotlivých faktorech určujících
rozhodovací proces je na první pohled patrný trend, kdy dochází k postupnému
posilování významu referencí. Zatímco v roce 2002 považovalo zkušenosti
stávajících uživatelů za důležitý prvek pro své rozhodování přibližně sedm
kompetentních zástupců jednotlivých organizací z deseti, v současnosti je to
již uvedených 81 %. Z průběhu časové řady a z vývoje ostatních relevantních
charakteristik lze také do budoucna usuzovat na další zvyšování významu tohoto
specifického typu informací.

O výzkumu
Pro přípravu tohoto článku byly použity údaje z unikátního výzkumného projektu,
který exkluzivně pro IDG Czech realizuje společnost Markent. V rámci tohoto
výzkumu, jehož aktuální fáze byla realizována na počátku roku 2005, byl
podroben detailnímu zkoumání korporátní koncový trh konkrétně organizace, které
jsou předplatiteli týdeníku Computerworld. Celkem byly (podobně jako v minulých
letech) zpracovány odpovědi zástupců 303 organizací, vybraných takovým
způsobem, aby přesně kopírovaly strukturu předplatitelů týdeníku.
Vzhledem k tomu, že výzkum probíhá již od roku 2000, je na základě získaných
dat možné nejen popisovat aktuální stav, ale lze sledovat i dlouhodobé vývojové
trendy v širokém spektru jednotlivých segmentů IT trhu.
Relevanci prezentovaných zjištění dokládá dlouhodobě ověřovaná informace o tom,
že institucionální předplatitelé časopisu Computerworld učiní přibližně
polovinu z celkového objemu investic do informačních technologií v ČR.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.