Vzdálený přístup k síti v ČR

V rámci analýzy přístupu zaměstnanců k firemní síti z vnějšího, vzdáleného prostředí byly brány v potaz dva ok...


V rámci analýzy přístupu zaměstnanců k firemní síti z vnějšího, vzdáleného
prostředí byly brány v potaz dva okruhy případů. První z nich představují
organizace, jejichž pracovníci vykonávají část svých pracovních povinností mimo
vlastní kancelář (například z domova) a k firemní síti tak přistupují z
externího, ale obvykle pevně daného a snadno definovatelného místa. Druhý okruh
případů je reprezentován subjekty, jejichž pracovníci jsou takzvanými mobilními
uživateli, kteří se v rámci své pracovní činnosti pohybují v terénu a mají
přitom zajištěný přístup k vnitrofiremní síti.
Aktuální výsledky našeho výzkumného šetření poukazují na skutečnost, že 66 %
zkoumaných subjektů v současné době umožňuje jednotlivým uživatelům přistupovat
k firemní síti z vnějšího prostředí, jinými slovy dvě třetiny organizací, které
reprezentují institucionální předplatitele časopisu Computerworld, umožňují
alespoň části svých zaměstnanců přistupovat k lokální síti zvenku. Při
detailnějším rozboru je patrné, že polovina ze zkoumaných subjektů vzdálený
přístup k síti rutinně využívá a na rok 2006 v tomto ohledu neplánuje žádné
změny. Vedle této skupiny organizací však lze identifikovat 13 % subjektů, v
nichž někteří zaměstnanci mohou vzdáleného přístupu k síti využívat a které
plánují, že během letošního roku okruh těchto pracovníků dále rozšíří. Ze
získaných údajů dále vyplývá, že 14 % organizací doposud neumožňovalo svým
pracovníkům, aby přistupovali k vnitrofiremní síti z vnějšího prostředí,
nicméně předpokládají, že během tohoto roku implementují příslušné technologie
a vzdálený přístup k síti zajistí. Pro jednu organizaci z pěti není technologie
vzdáleného přístupu vůbec relevantní vzdálený přístup k síti aktuálně
nevyužívají a ani v nejbližším období neplánují žádné změny, které by vedly ke
změně stávajícího stavu.
Z dalšího vyhodnocení jsou v souvislosti s využíváním vzdáleného přístupu k
firemní síti patrné rozdíly mezi jednotlivými segmenty zkoumaných organizací.
Především se ukazuje, že využívání vzdáleného přístupu k síti je úzce svázáno s
celkovým IT rozpočtem. Zatímco mezi subjekty vynakládajícími na svůj informační
systém méně než 1 milion Kč činí podíl organizací, které vzdálený přístup k
síti využívají nebo plánují využívat, 71 %, ve skupině organizací s nejvyššími
IT investicemi (přesahujícími 50 milionů Kč) nebyl identifikován ani jeden
subjekt, který by vzdálený přístup k síti nevyužíval nebo alespoň neplánoval
využívat.
Dále je z výsledků výzkumu zřejmé, že vzdálený přístup k síti je rutinně
využíván zejména telekomunikačními společnostmi a firmami z oboru utilit v
tomto segmentu jejich podíl přesahuje 70 %, zatímco mezi všemi subjekty činí 53
%. V neposlední řadě platí, že s aktuálním využíváním i plánovaným rozvojem
vzdáleného přístupu k síti se lze setkat častěji v organizacích, které působí
ve větším počtu lokalit. Jaká řešení
Dalším údajem, který s popisovanou problematikou souvisí, je přehled
jednotlivých zařízení, která uživatelé ke vzdálenému přístupu k síti využívají.
Ze získaných údajů lze dovodit, že v rámci každé jednotlivé organizace
přistupují různí pracovníci z vnějšího prostředí pomocí různých zařízení.
V devíti organizacích z deseti používají pracovníci ke vzdálenému přístupu
notebook a v polovině subjektů desktop. Bez zajímavosti nejsou ani zkušenosti
přibližně pětiny organizací, jejichž pracovníci přistupují k firemní sítí
pomocí PDA, v jedné organizaci z deseti pak smartphone.
Ukazuje se také, že smartphone je ke vzdálenému přístupu využíván zejména
pracovníky v utilitách a v telekomunikačních společnostech. Mezi těmito
organizacemi totiž vzdálený přístup umožňuje přibližně polovina ze zkoumaných
subjektů, což je zhruba pětinásobek podílu v ostatních vertikálách. Současně
platí, že s přístupem pomocí mobilních zařízení, tedy pomocí notebooků, PDA i
smartphonů, se lze setkat spíše ve větších organizacích než v subjektech s
menším počtem zaměstnanců.(pal) 6 0970
O výzkumu
Podkladem pro vznik tohoto článku byly informace získané z unikátního
výzkumného projektu, který exkluzivně pro vydavatelství IDG Czech realizuje
společnost Markent. V rámci tohoto výzkumu, jehož aktuální fáze byla
realizována v prvním čtvrtletí letošního roku, byl detailnímu zkoumání podroben
korporátní koncový trh, konkrétně organizace, které jsou předplatiteli týdeníku
Computerworld. Celkem byly (podobně jako tomu bylo i v minulých letech)
zpracovány odpovědi zástupců 301 organizací, vybraných takovým způsobem, aby
přesně kopírovaly strukturu předplatitelů týdeníku.
Vzhledem k tomu, že výzkum probíhá již od roku 2000, je na základě získaných
dat možné nejen popisovat aktuální stav, ale lze sledovat i dlouhodobé vývojové
trendy v širokém spektru jednotlivých segmentů IT trhu. Relevanci
prezentovaných zjištění pak dokládá dlouhodobě ověřovaná informace o tom, že
institucionální předplatitelé časopisu Computerworld učiní přibližně polovinu z
celkového objemu investic do informačních technologií v Česku.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.